^ Başa Dön

Tedavi Yöntemleri » Kanser Türlerine Göre Tanı ve Tedavi Yöntemleri » Meme Kanseri

Meme Kanserinde Evreler (Hastalık Yayılımı)

Evre, kanserin vücutta yayılma durumunu açıklar. Kanserin yayılma durumuna, tümörün büyüklüğüne, kaç lenf bezinin kanserli olduğuna ve vücudun diğer bölgelerine yayılma şekline bağlıdır. Kanser evresinin belirlenmesi, hastalığın seyri ve tedavi seçenekleri açısından önemlidir.

Evreleme, teşhis koyulduğunda kanserin ne kadar yayılmış olduğunu ortaya çıkaran bir yöntemdir. Fiziksel muayene ve görüntüleme testlerinin [göğüs röntgeni, her iki meme mamografisi, kemik taraması, bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve/veya pozitron emisyon tomografisi (PET)] sonucuna bağlı olarak biyopsi istenebilir. Ayrıca, genel sağlık durumunuzu ve varsa kanserli bölgeyi değerlendirmek için kan testleri yapılır. Tüm bu veriler ışığında evreleme gerçekleştirilir.

Meme Kanserinde Evreleme Sistemi - TNM Sistemi

Evreleme sistemi, kanserin ne kadar yayıldığı ile ilgili bilgileri özetlemek için kullanılan standart bir yoldur. Meme kanseri evreleri için en sık kullanılan sistem Amerika Kanser Komitesi Evreleme Sistemi TNM Sistemidir.

Meme kanseri evresi, ya fiziksel muayene, biyopsi ve görüntüleme testlerine ya da bu testler ve ardından uygulanan cerrahi müdahale sonuçlarına bağlı olarak belirlenebilir. Kanser evresi, cerrahi müdahale sonrası memeden alınan kitle ve yakınlarındaki lenf bezlerinin durumuna bağlı olarak elde edilen patolojik evre doğrultusunda belirlenir.

Patolojik evreleme, klinik evrelemeden daha kesin sonuçlar verdiği için kanserin yayılma durumu hakkında daha sağlıklı bilgiler aktarabilir. TNM evreleme sisteminde kanser T,N ve M evrelerine bağlı olarak sınıflandırılır:

• 0‘ dan 4’e kadar T harfi, tümörün büyüklüğünü ve cilde veya meme altındaki göğüs duvarına yayılma durumunu gösterir. Daha yüksek T numaraları, daha büyük tümör ve/veya meme yakınındaki dokulara daha geniş yayılma demektir.

• 0’ dan 3’e kadar N harfi, kanserin meme yakınındaki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını; yayılmışsa kaç lenf bezinin etkilendiğini gösterir.

• 0 veya 1 ile kullanılan M harfi, akciğerler veya kemikler gibi uzak organlara yayılma durumunu gösterir.

Meme Kanserinde Meme İçi Hastalık Yayılımı (T Evresi):

TX: Onaylanamamış birincil tümör.

T0: Birincil tümör için kanıt yok.

Tis: Oluştuğu yerde karsinom (DCIS, LCIS, veya tümör kitlesi olmayan meme ucu paget hastalığı)

T1 (T1a, T1b ve T1c dahil): Tümör, 2 cm veya daha küçüktür.

T2: Tümör, 2 cm’den büyük fakat 5 cm’den küçüktür.

T3: Tümör 5 cm’den büyüktür.

T4: Göğüs duvarında veya ciltte herhangi bir ölçüde gelişen tümördür. İltihaplı meme kanseri de bu kategoride yer almaktadır.

Meme Kanserinde Yakındaki Lenf Bezleri (N; mikroskop altında incelenmesine bağlıdır):

Meme Kanserinde lenf bezi evrelemesi, teknoloji ilerledikçe değişikliğe uğramıştır. Daha önce kullanılan metotlar, lenf bezlerinde geniş çaplı biriken kanser hücrelerini bulmakta faydalı, yayılan küçük kanser hücrelerini ise tespit etmekte çokta başarılı değillerdi. İlerleyen teknoloji ile birlikte bulunan yeni metotlar, küçük hatta daha da küçük kanser hücrelerini tespit etmeyi mümkün kıldı.

Meme kanserinin N evresi olması için kanser hücreleri en az 200 hücre içermelidir veya en az 0.2 mm genişliğinde olmalıdır. Kanserin yayıldığı 0.2 mm’den küçük bölge evreyi değiştirmez ancak kanserin yayıldığı tespit edilmiş olur. Kanserin 2 mm.’den daha geniş yayılma alanı, görüntüyü etkiler ve N evresini değiştirir. Daha geniş alanlara bazen makrometastaz denir, ancak sadece metastaz olarakta adlandırılabilir.

NX: Yakındaki lenf bezleri belirlenemez (örneğin, daha önceden alındıysa).

N0: Kanser, yakındaki lenf bezlerine yayılmamıştır.

• N0(i+): Çok az miktarda kanser rutin veya özel boya tekniği kullanılarak, koltukaltı lenf bezlerinde bulunmuştur. Yayılan kanser alanı, 200’den az 0.2mm’den küçük hücre içerir.

• N0(mol+): Kanser hücreleri, koltukaltı lenf bezlerinde görülemez (özel bir boya kullanılsa bile). Ancak, kanser hücrelerinin izi RT-PCR kullanılarak belirlenir.

N1: Kanser, 1-3 koltukaltı lenf bezine yayılmıştır ve/veya sentinel lenf bezi biyopsisinde, internal mamariyal lenf bezinde (meme kemiği yakınında) çok az bir miktar kanser bulunmuştur.

• N1mi: Mikrometastaz (yayılmış çok az kanser alanı), 1-3 koltukaltı lenf bezindedir. Lenf bezlerine yayılan kanser alanı, 2mm veya daha azdır (ancak en az 200 kanser hücresi veya 0.2mm genişliğinde).

• N1a: Kanser, en az 2 mm’den geniş bir alana 1-3 koltukaltı lenf bezine yayılmıştır.

• N1b: Kanser, internal mamariyal lenf bezine yayılmıştır, ancak yayılma sadece sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilebilir.

• N1c: Hem N1a hemde N1b uygulanır.

N2: Kanser, koltukaltında 4-9 lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerini genişletmiştir (ya N2a ya da N2b, ama her ikisi birden değil).

• N2a: Kanser, koltukaltında 4-9 lenf bezine yayılmıştır ve en azından bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir.

• N2b: Kanser, bir veya birden fazla internal mamariyal lenf bezine yayılmış ve genişlemesine sebep olmuştur.

N3: Aşağıdakilerden herhangi biri:

N3a: Ya
• Kanser, 10 veya daha fazla koltukaltı lenf bezine yayılmıştır ve en az bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir Veya
• Kanser köprücük kemiği altındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve en az bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir.

N3b: Ya da:
• Kanser, en az bir koltukaltı lenf bezindedir (en az bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir) ve internal mamariyal lenf bezini genişletmiştir, Veya
• Kanser 4 veya daha fazla koltukaltı lenf bezindedir (en az bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir) ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile çok az bir miktar kanser, internal mamariyal lenf bezinde bulunmuştur.

• N3c: Kanser, köprücük kemiği üstündeki lenf bezlerine yayılmıştır ve en az bir kanser bölgesi 2 mm.’den geniştir.

Metastaz (M):

MX: Yayılma uzaklığının (metastaz) varlığı belirlenememiştir.

M0: Fiziksel muayene veya röntgen ile uzak bir yayılma bulunamamıştır.

• cM0(i +): Kanda veya kemik iliğinde, az sayıda kanser hücresi bulunmuştur (özel bazı testlerle bulunmuştur)veya 0.2 mm.’den geniş olmayan yayılmış küçük kanser bölgeleri, memeden uzaktaki lenf bezlerinde bulunmuştur.

M1: Uzak organlara yayılma söz konudur. (En sık görülen bölgeler; kemik, akciğer, beyin ve karaciğerdir).

Meme Kanserinde Evre Gruplandırması

T,N ve M kategorileri belirlendikten sonra bilgiler evre gruplandırmasında toplanır. Birbirine benzer kanser evreleri, benzer görüntü verme eğilimindedir, bu sayede benzer yollarla tedavi edilirler. Evreleme, I’inci evreden (erken evre) IV’üncü evreye kadar (en ilerlemiş evre) Romen rakkamları kullanılarak yapılır. Yayılma göstermemiş kanser Evre 0 olarak listelenir.

Evre 0: Tis, N0, M0: Oluştuğu yerde bulunan duktal karsinom yani en erken evre meme kanseri formudur. Kanser hücreleri, kanallardadır ancak derinlerde, memenin yağ dokusunu sarmamıştır. Lobüler karsinom in situ’da zaman zaman evre 0 olarak sınıflandırılır. Ancak, çoğu onkolog bunun gerçek bir meme kanseri olmadığına inanır. Göğüs ucunda görülen Paget hastalığı da (tümör kitlesi olmayan), evre 0 olarak adlandırılır. Tüm bu vakaların hiçbirinde kanser, lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmaz.

Evre IA: T1, N0, M0: Tümör 2 cm veya daha küçüktür (T1)ve lenf bezlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

Evre IB: T0 veya T1, N1mi, M0: Koltukaltı lenf bezlerinde 1-3 mikrometastazlar (lenf bezlerindeki kanser 0.2 mm’den geniş ve/veya 200 hücreden fazladır. Ancak 2 mm’den geniş değildir ) (N1mi). Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

Evre IIA: Bu evrenin bazıları aşağıda belirtilmiştir:

T0 veya T1, N1 (ancak N1mi değil), M0: Tümör 2 cm veya daha küçüktür:

• 1-3 koltukaltı lenf bezine yayılmıştır. Lenf bezlerindeki kanser, 2mm.’den geniştir (N1a), VEYA

• İnternal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir (N1b), VEYA

• Kanser, koltuk altındaki 1-3 lenf bezine ve internal mamariyal lenf bezlerine yayılmıştır (N1c).

VEYA

T2, N0, M0: Tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den (T2) küçüktür. Ancak, lenf bezlerine yayılmamıştır (N0).

Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

Evre IIB: Bu evrenin bazıları aşağıda belirtilmiştir:

T2, N1, M0: Tümör, 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür (T2). Kanser, koltuk altındaki 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir (N1). Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

VEYA

T3, N0, M0: Tümör, 5 cm’den geniştir ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiş, lenf bezlerine yayılmamıştır (T3, N0). Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

Evre IIIA: Bu evrenin bazıları aşağıda belirtilmiştir :

T0’danT2’ye, N2, M0: Tümör, 5 cm’den büyük değildir (T0 to T2). 4-9 koltukaltı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir (N2). Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

VEYA

T3, N1 veya N2, M0: Tümör 5 cm’den geniştir, ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiştir (T3). 1-9 koltukaltı lenf bezlerine veya internal mamariyal lenf bezlerine yayılmıştır (N1 veya N2). Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

Evre IIIB: T4, N0’dan N2’ye, M0: Tümör, göğüs duvarında veya ciltte gelişmiştir (T4), Bu evrenin bazıları aşağıda belirtilmiştir :

• Tümör, lenf bezlerine yayılmamıştır (N0).

• 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir (N1).

• 4-9 koltukaltı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir (N2).

Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

İltihaplı meme kanseri, T4 olarak sınıflandırılır ve en az evre IIIB’dir. Yakındaki birçok lenf bezine yayılmışsa (N3), evre IIIC olabilir. Eğer uzak bölgelerdeki lenf bezlerine veya organlara yayılmışsa (M1), evresi IV olacaktır.

Evre IIIC: herhangi bir T, N3, M0: Tümör herhangi bir ölçüde olabilir. Bu evrenin bazıları aşağıda belirtilmiştir :

• Kanser, 10 veya daha fazla koltukaltı lenf bezine yayılmıştır (N3).

• Kanser, köprücük kemiği altındaki lenf bezlerine yayılmıştır (N3).

• Kanser, köprücük kemiği üstündeki lenf bezlerine yayılmıştır (N3).

• Kanser, koltukaltı lenf bezlerindedir ve internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir (N3).

• Kanser, 4 veya daha fazla koltukaltı lenf bezlerine yayılmıştır ve internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir (N3).

Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

Evre IV: Herhangi bir T, herhangi bir N, M1: Kanser, herhangi bir ölçüde olabilir (herhangi bir T) ve yakındaki lenf bezlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir (herhangi bir N). Uzak organlara veya memeden uzaktaki lenf bezlerine yayılmıştır (M1). En sık görülen yayılma bölgeleri; kemik, karaciğer, beyin veya akciğerdir.

Meme kanseri evreleri hakkında aklınıza takılan soruları ve kendi meme kanserinizin evresi ile ilgili detayları doktorunuzla görüşmeniz yerinde olacaktır.Değerli ziyaretçim,
Sizleri bir konuda uyarmak isterim…Web sitemdeki bilgilerden yola çıkarak herhangi bir tedavi stratejisi belirlenemez. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi sizin için bireysel bir tedavi seçeneği olamaz. Verilen tüm bilgiler, sadece eğitim ve bilgi aktarımı için hasta veya hastalarımıza yönelik bir kaynaktır. Bu nedenle, bu sitede okuduğunuz herhangi bir bilgiyi mutlaka hekiminizle paylaşmalı ve sizler için faydalarını tartışarak hekiminizin kararı ile yol almalısınız.

KANSERDEN KORUNMA
KANSERDE ERKEN TANI
KANSER TÜRLERİNE GÖRE
TANI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ
KANSER TEDAVİSİNDE
GENEL BİLGİLER
KANSER TEDAVİSİNDE
YAN ETKİLER ve YÖNETİMİ
20 SLAYT İLE
KANSER EĞİTİM SUNUMLARI

ETİKETLER

www.drozdogan.com | Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan | Kanser Hastaları Yakınları İçin Web Sitesi

Prof Dr Mustafa ÖZDOĞAN Tıbbi Onkoloji Uzmanı