Over (kadın yumurtalık) kanseri, kadınlar arasında yaygınlık ve yaşam kaybı açısından 8. sıradaki kanser türüdür. Tedavi seçeneklerinin sınırlı olması ve hastaların genellikle ileri evrelerde teşhis edilmesi, bu kanser türü için yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. OVHIPEC-1 adlı faz III klinik çalışma, ileri evre over kanseri olan hastalarda interval sitoredüktif cerrahiye (ara dönem tümör küçültme ameliyatı) sıcak intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) eklenmesinin uzun vadeli faydalarını incelemiştir. Bu yazı, çalışmanın sonuçlarını ve önemini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

HİPEK, ameliyat sırasında karın içine sıcak kemoterapi uygulama yöntemidir. HİPEK, Hipertermik İntraPeritoneal Kemoterapi ifadesinin, HIPEC, Hyperthermic IntraPeritoneal Chemotherapy ifadesinin kısatmasıdır. Türkçe yazılarda, sıklıkla HIPEC şeklinde kullanıldığı için yazının devamında HIPEC ifadesini tercih ettik.

Interval Sitoredüktif Cerrahi: Nedir ve Neden Önemlidir?

Genel olarak over kanserlerinin tedavisinde, tümörün tamamen veya büyük ölçüde çıkarılması genellikle ana hedeflerden biridir. Ancak, bazı durumlarda hastalık karın içerisinde oldukça yaygındır ve ilk cerrahi müdahalede tümörü tamamen çıkarmak mümkün olmayabilir. İşte bu noktada "interval sitoredüktif cerrahi" devreye girer. Bu cerrahi yaklaşım, kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemlerinin ardından, tümörün daha fazla küçültülmesi ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması için uygulanır.

Temel Bilgiler

 • Ne Zaman Uygulanır?: Interval sitoredüktif cerrahi genellikle birkaç kemoterapi döngüsünden sonra uygulanır. Bu, tümörün boyutunu küçültmeyi ve cerrahın daha etkili bir şekilde müdahale etmesini sağlar.
 • Amacı Nedir?: Bu tür cerrahinin temel amacı, tümör yükünü azaltmaktır. Bu, hastanın yaşam süresini uzatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
 • Kimler İçin Uygun?: Genellikle ileri evre kanser hastaları için uygundur, özellikle de ilk cerrahi müdahalede tümörün tamamen çıkarılamadığı durumlar için.
 • Riskler ve Yan Etkiler: Her cerrahi işlem gibi, interval sitoredüktif cerrahi de komplikasyon riski taşır. Ancak, genellikle deneyimli cerrahlar tarafından uygulandığında bu riskler minimize edilir.

HIPEC ve HİPEK nedir nasıl uygulanır

OVHIPEC-1 Çalışmasının Detayları

 • Hollanda ve Belçika'daki sekiz HIPEC merkezinden 245 evre III over kanseri hastası, 2007 ve 2016 yılları arasında çalışmaya dahil edildi.
 • OVHIPEC-1 çalışmasında, tüm hastalara başlangıçta cerrahi yapılmadı. Çalışmada yer alan hastalar, ilk cerrahi müdahale (primer sitoredüksiyon) için uygun olmayan hastalardır.
 • Bu hastalara önce neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) kemoterapi uygulandı. Kemoterapi tedavisi en az üç döngü karboplatin ve paklitaksel içermiştir. Hastaların hastalığı bu kemoterapi döngülerinden sonra ilerlememiştir. Eğer cerrahi sırasında, rezidü (kalan) tümör dokusunun 10 mm çapından daha küçük olacağı öngörülüyorsa, hasta çalışmaya dahil edildi. (Bu kriter, çalışmaya dahil edilecek hastaların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Eğer kalan tümör dokusu 10 mm'den büyükse, bu hastalar çalışmaya dahil edilmedi, çünkü bu durum, tedavinin etkili olmadığını gösterebilir. Ancak, eğer kalan tümör dokusu 10 mm çapından daha küçükse, bu, neoadjuvan kemoterapinin etkili olduğunu ve cerrahinin daha fazla tümör dokusunu çıkarabileceğini gösterebilir.)
 • Ameliyat sonrasında hastalara, her biri 3 haftada bir olmak üzere, ekstra üç döngü karboplatin ve paklitaksel verildi.
 • HIPEC uygulaması sırasında ve sonrasında, sisplatinin böbrek yan etkilerini önlemek için sodyum tiosülfat verildi.

Çalışmanın Kolları

 • 122 hasta interval sitoredüktif cerrahi ve karın içine 100 mg/m² sisplatin içeren HIPEC grubuna,
 • 123 hasta yalnızca interval sitoredüktif cerrahi uygulanmak üzere rastgele seçildiler.

Bu yaklaşım, tümör yükünü azaltmayı ve daha sonra yapılacak olan interval sitoredüktif cerrahinin etkinliğini artırmayı amaçlamıştır.

Ana Bulgular

ovhipec 1 calismasi over yumurtalik kanserinde hipec interval sitoreduktif cerrahi

 • Ortanca (medyan) takip süresi, cerrahi/HIPEC grubunda 10.4 yıl, cerrahi tek başına grubunda ise 10.1 yıldır.
 • Ortanca progresyonsuz yaşam süresi, cerrahi/HIPEC grubunda 14.3 ay iken, cerrahi tek başına grubunda 10.7 aydır.
 • Ortanca genel yaşam süresi, cerrahi/HIPEC grubunda 44.9 ay, cerrahi tek başına grubunda ise 33.3 aydır.

OVHIPEC-1 Çalışmasının ve Klinik Pratiğe Etkisi

İleri evre over kanserleri, kemoterapi, PARP inhibitörleri gibi yeni nesil ilaçlar ve sitoredüktif cerrahi gibi mevcut tedavi yöntemlerine rağmen tekrarlama eğilimindedir. OVHIPEC-1 çalışması, bu alandaki boşluğu doldurmayı ve ileri evre over kanseri tedavisine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır.

Literatüre Katkısı

 • Uzun Vadeli Takip: Bu çalışma, 10 yıllık bir takip süresi ile uzun vadeli sonuçları değerlendirmektedir. Bu, literatüre önemli bir katkı sağlar, çünkü çoğu çalışma kısa veya orta vadeli sonuçlara odaklanmaktadır.
 • Randomize Kontrollü Tasarım: Çalışma, randomize kontrollü bir tasarıma sahiptir, bu da sonuçların güvenilirliğini artırır.
 • Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası: Çalışma, neoadjuvan kemoterapi görmüş ve hastalığı ilerlememiş hastalara odaklanmaktadır. Bu, belirli bir hasta grubu için daha spesifik sonuçlar sunar.

Önceki Çalışmalardan Farkları

 • HIPEC Eklentisi: Çalışma, interval sitoredüktif cerrahiye HIPEC eklenmesinin etkisini değerlendirmektedir. Bu, birçok çalışmanın aksine, tedaviye yeni bir bileşen eklemektedir.
 • Çok Merkezli Yaklaşım: Çalışma, Hollanda ve Belçika'daki farklı HIPEC merkezlerinde gerçekleştirilmiştir, bu da sonuçların genel geçerliliğini artırabilir.

Klinik Pratiği Değiştirir Mi?

 • Hayatta Kalma Oranları: Çalışma, HIPEC eklenmesi ile progresyonsuz yaşam süresi ve genel yaşam süresinin anlamlı olarak iyileştiğini göstermektedir. Bu, klinik pratiği değiştirebilir ve HIPEC'in daha yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik edebilir.
 • Tedavi Protokolleri: Eğer bu sonuçlar diğer çalışmalar tarafından da doğrulanırsa, HIPEC, ileri evre over kanseri tedavisinde standart bir uygulama haline gelebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, OVHIPEC-1 çalışması, ileri evre over kanseri tedavisinde önemli bir adım olabilir ve mevcut tedavi protokollerini gözden geçirmek için güçlü bir temel oluşturabilir.