14 Ocak 2019'da ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), daha önce sorafenib (Nexavar) kullanmış hepatoselüler kanser (karaciğer kanseri) tedavisi için cabozantinib (Cabometyx) adlı ilaca onay verdi.

Onay, CELESTIAL adlı 2'ye 1 oranında randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir klinik araştırmaya dayanmaktadır. Çalışmaya dahil edilen ve daha önce sorafenib alan karaciğer kanserli hastaların 470'ine günde 1 kez 60 mg ağızdan hap şeklinde cabozantinib verilirken, 237 hastaya plasebo verildi ve tedavi, hastalıkta progresyon (ilerleme) veya kabul edilemez toksisite (yan etki) gelişene kadar devam etti.

Aşağıdaki infografide, ileri evre karaciğer kanserinde onaylı tedaviler ve karşılaştırmaları görülebilir:

CELESTIAL Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Ortanca genel sağkalım süresi cabozantinib alanlarda 10.2 ay, plasebo alanlarda 8 ay bulundu,
  • Progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma) süresi, cabozantinib kolunda ortanca 5.2 ay iken plasebo kolunda 1.9 ay bulundu,
  • Cabozantinib, yaşam kaybı riskini plaseboya göre %24 azalttı,
  • Tedaviye objektif yanıt oranları ise %4'e karşı %0,4 idi,
  • Ciddi (3. ve 4. derece) yan etkiler cabozantinib kolunda tedavi alanların %68'inde, plasebo alanların %36'sında görüldü.
  • Cabozantinib ile en sık bildirilen yan etkiler: palmar-plantar eritrodisestezi (e ve ayakta döküntü), hipertansiyon, kan AST düzeyi yükselmesi, yorgunluk ve ishaldi. Önerilen doz, günde tek, yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınan 60 mg cabozantinibdir.

Not: Kabozantinib etken maddeli Cabometyx adlı ilaç 2016 ve 2017 yıllarında böbrek kanserinde; yine kabozantinib etken maddeli Cometriq adlı ilaç ise 2012 yılında medüller tiroid kanserinde FDA onayı almıştı.

Kabozantinib Etki Mekanizması Nedir?

Kabozantinib şu tirozin kinaz enzimlerinin çalışmasını basılayarak hücre büyümesi ve çoğalmasını engeller: tümörün beslenmesi için yeni damar oluşumunda görevli VEGFR 1, 2, ve 3; MET, ve AXL. Bu hücre büyüme yolaklarının, karaciğer kanserinin ilerlemesinde ve ileri evre karaciğer kanseri birinci basamağın standart tedavisi olan sorafenibe (Nexavar) direnç gelişiminde rolü olduğu bilinmektedir.