Oktreotid LAR (Sandostatin LAR, Novartis), metastatik nöroendokrin ince bağırsak tümörlerin gelişimini yavaşlatıyor.

Nöroendokrin ince bağırsak tümörleri, nadir rastlanan kanser türleridir ve %50’si kötü huyludur (malign). Nöroendokrin ince bağırsak tümörlerinin birçoğu yayılım gösterir ve böyle bir durumda hiçbir tıbbi tedavi fayda sağlamaz. Sadece, pankreatik tümörlerin kemoterapiye yanıt verdiği gözlenmiştir.

Kötü huylu (malign) tümörlerin yarısı, karsinoid tümördür. İnce bağırsakta gelişen karsinoid tümörlerin yaklaşık %20’si, vücudun uzak bölgelerine yayılım gösterir. Teşhis edildiğinde uzak metastazı olan hastalar arasında 5 yıllık yaşam süresi oranı yaklaşık %27 olarak belirlenmiştir.

Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörü olan hastalarda, hastalık belirtilerini kontrol etmek için kullanılan oktreotid LAR, büyüme hormonu salınımını önleyerek, tümörün gelişmesini engelleyen bir somatostatin analogdur. Oktreotid’in hücre büyümesini engelleyen etkilerini araştırmak için geçmişte bazı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalarda, oktreotid gibi uzun süreli etki gösteren somatostatin analogların NET üzerindeki etkisi incelenerek, İyi diferansiye metastatik nöroendokrin tümörlerin gelişiminin kontrol altına alınması hedeflenmiş, ancak net bir sonuç elde edilememiştir.

Net sonuçlara ulaşmak için yapılan son araştırmada, oktreotid LAR adlı ilacın NET üzerindeki etkisi daha detaylı incelenmiştir. Temmuz 2001-Ocak 2008 yılları arasında nöroendokrin ince bağırsak tümör teşhisi koyulan 85 hastanın katılımı ile gerçekleşen çalışmada, hastalığın ilerleme süresi ölçülmüştür. Tedavi, BT (bilgisayarlı tomografi) veya MRI (manyetik rezonans görüntüleme) ile tümörün gelişimi tespit edilene kadar devam etmiştir.

Araştırma sonunda, bu ilacın hastalığın ilerleme süresini iki katından fazla yavaşlattığı, agresif karaciğer metastazı olmayan hastalarda da hücre büyümesini engelleyen bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Oktreotid verilen hastalarda kanserin ilerleme süresi 14 ay olarak belirlenirken, oktreotid verilmeyen hastalarda bu süre 6 ay olarak tespit edilmiştir. Bu ilacın en önemli etkisi, tümörü sabit tutmasıdır. Araştırmaya katılan ve oktreotid alan 42 hastanın 28’inde, ilacı kullanmayan 43 hastanın 16’sında, tümör büyüme göstermeden sabit olarak kalmıştır. Bunun yanında, oktreotid alan hastalarda kanserin ilerleme oranının daha düşük olduğu gözlenmiştir. Oktreoid LAR verilen hastalarda tümörün büyüme riski, bu ilacı kullanmayan diğer hasta grubuna göre %67 oranında azalmıştır.

Gastrointestinal Kanser Sempozyumunda kamuoyu ile paylaşılan araştırma sonuçları, oktreotid adlı ilacın metastatik nöroendokrin ince bağırsak tümörlerde gelişimi yavaşlatabileceğini onaylamıştır.

Bu araştırma sonuçları, metastatik ince bağırsak nöroendokrin tümörü olan hastalarda oktreotid’in oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bu ilaç, metastatik ince bağırsak NET ve agresif karaciğer metastazı olmayan hastalarda tümörün gelişimini yavaşlatmış, genel yaşam süresini uzatmıştır. Oktreotid LAR kullanmayan hastaların hemen hepsine hastalık ilerledikten sonra oktreotid verilmiş, ancak agresif karaciğer metastazı olmayan hastalarda genel yaşam süresinde bir fayda sağlamamıştır.

Elde edilen veriler, iyi diferansiye metastatik ince bağırsak nöroendokrin tümörlerde, oktreotid’in standart tedavi olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. Vücuda yayılım gösterdiğinde kemoterapinin çok da etkili olmadığı NET’lerde, hastalık üzerindeki olumlu etkisi gözlenen oktreotid adlı ilaç, tümör gelişimini engelleyen yöntemlere ışık tutacak bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmelidir.

İlgili Konu:

- Nöroendokrin tümör Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi