Böbrek kanserinin birinci basamak tedavisi için immünoterapi pembrolizumab (Keytruda) artı tirozin kinaz inhibitörü aksitinib (Inlyta), 19 Nisan 2019'da FDA onayı aldı.

Bu aynı zamanda, bir immünoterapi ve akıllı kanser ilacı kombinasyonunun ilk FDA onayıdır.

Onay, ileri evre böbrek kanseri için daha önce sistemik tedavi almayan 861 hastada yapılan randomize, çok merkezli, açık etiketli bir klinik araştırma olan KEYNOTE ‑ 426'ya dayanıyordu. Hastalar tümörün PD-L1 pozitifliğinden bağımsız olarak kaydedildi ve rastgele olarak iki gruba ayrıldı:

  • Deney kolunda her 3 haftada intravenöz (toplardamardan) pembrolizumab 200 mg ve günde 2 kez oral (ağızdan) axitinib 5 mg,
  • Kontrol kolunda ise günde bir kez oral olarak sunitinib ile 50 mg (4 hafta tedavi 2 hafta ara şeklinde).

Tedavi, hastalığın ilerlemesi veya kabul edilemez yan etki saptanana kadar devam etti. İmmünoterapi pembrolizumab en fazla 24 ay boyunca alındı.

Ana etkinlik ölçütleri genel sağkalım ve progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım idi.

Çalışmanın sonuçları

  • Pembrolizumab artı aksitinib kullanımının, ileri evre böbrek kanserinin eski standart tedavisi olan sunitinibe göre yaşam kaybı riskini %47 azalttığı bulundu.
  • Hastaların % 18'inde yaşam kaybı bildirilmekle birlikte, her iki kolda da ortanca genel sağkalıma ulaşılmadı.
  • 12 aylık genel sağkalım oranı, pembrolizumab artı aksitinib kolunda %90 iken, sunitinib ile tedavi edilenler için %78 idi.
  • Pembrolizumab artı aksitinib alan hastalarda, standart tedaviye göre kanserin progresyon (ilerleme) riski, %31 daha düşük bulundu.
  • Çalışmanın en dikkat çekici sonucu olarak, ortanca progresyonsuz sağkalım süreleri pembrolizumab artı aksitinib ile 15.1 ay iken, sunitinib alan hastalar için 11.1 ay bulundu.

Ciddi (grad 3 veya 4) hepatotoksisite (karaciğer hasarı), hastaların % 20'sinde meydana geldi. Hepatotoksisite, hastaların %13'ünde pembrolizumab veya axitinibin kalıcı olarak kesilmesine neden olmuştur. Pembrolizumab artı akitinib alan hastaların %20'si veya daha fazlasında gözüken en yaygın yan etkiler ishal, yorgunluk / halsizlik, hipertansiyon, hipotiroidizm, iştah azalması, hepatotoksisite, palmar-plantar eritrodisestezi, bulantı, stomatit / mukozal inflamasyon, disfoni, döküntü, öksürük ve kabızlık idi.

İleri evre böbrek kanseri birinci basamak tedavisi için önerilen pembrolizumab dozu her 3 haftada bir intravenöz 200 mg, aksitinib dozu günde iki kez 5 mg'dır.

*

Aşağıda, böbrek kanserinde onaylı tedaviler, ortanca yaşam süreleri ve yan etki karşılaştırmaları görülebilir: