Amerikan Kanser Araştırma Derneği (AACR) Yıllık Toplantısı bu yıl sanal / uzaktan gerçekleştirildi ve "COVID-19 ve Kanser" oturumunda sunulan bir çalışmada, kanser hastalarında COVID-19'a bağlı ciddi olayların daha sık gözüktüğü ve kanser hastaları arasında en fazla riskin metastatik hastalarda olduğu raporlandı.

Çalışma Detayları

Çalışma, 1 Ocak ile 24 Şubat 2020 arasında Çin'in Wuhan şehrindeki 14 hastaneden COVID-19 enfeksiyonu geçiren 105 kanser hastasını içeriyordu. Kanser olmayan fakat COVID-19 enfeksiyonu olan 536 rastgele seçilmiş kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Akciğer kanseri 22 hasta (%22) ile en sık görülen kanser tipiydi, bunu 13 hasta (%12) ile gastrointestinal (mide-bağırsak sistemi) kanser, 11 hasta (%10) ile meme kanseri, 11 hasta (%10) ile tiroid kanseri ve 9 hasta ile (%9) hematolojik kanserler izledi.

Önemli Bulgular

Kanser tanısı olmayan COVID-19 hastaları ile karşılaştırıldığında, kanser hastalarında mortalite (ölüm) riski 2,3 kat daha yüksekti. Ayrıca yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kabul riski 2,8 kat, en az bir ciddi veya kritik semptom (belirti) geliştirme riski 2,8 kat daha yüksekti ve daha fazla invaziv mekanik ventilasyona (solunum cihazına bağlanma) ihtiyaç vardı.

Kansersiz hastalarla karşılaştırıldığında, kanser hastalarının ortanca hastanede kalış süresi daha uzundu (27'e karşı 17.7 gün).

Hematolojik (kan ve kemik iliği kökenli) kanserli hastalarda diğer kanser türlerine göre daha yüksek ölüm oranları (% 33), YBÜ'ne kabul (% 44), ciddi / kritik semptomlar (% 67) ve invaziv mekanik ventilasyon (% 22) kullanımı görüldü. Hematolojik kanserlerden sonra akciğer kanseri olan hastalar, bu sonuçlar için ikinci en yüksek risk seviyelerine sahip görünmektedir (sırasıyla % 18, % 27, % 50 ve % 18).

Metastatik kanserli hastalarda COVID-19'a bağlı ölüm riski 5,5 kat, YBÜ'ne kabul 6,6 kat, şiddetli durumlar 5,9 kat artmıştı. Metastatik olmayan kanserli ve kanserli olmayan hastalarda bu sonuçlarda anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Akciğer kanseri veya akciğer metastazı olan hastalarda ölüm, YBÜ kabulü, kritik semptomlar ve invaziv mekanik ventilasyon kullanımı, diğer kanserli ve akciğer metastazı olmayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti.

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan kanserli hastaların, semptomlarının başlamasından 40 gün önce tedavi alma oranları ve tedaviler şu şekilde idi: 13'ü radyoterapi; 17'si kemoterapi; 8'i cerrahi; 4'ü hedefe yönelik tedavi; ve 6'sı immünoterapi. Hedefli tedavi veya immünoterapi alan hastaların hepsi akciğer kanseri tanılı idi. İmmünoterapi alan altı hastadan ikisi öldü ve dördü kritik semptomlara sahipti.

Ameliyat geçirmiş olmanın, COVID-19 ilişkili kötü sonuç açısından yüksek risk oluşturduğu görüldü; ameliyat geçiren iki hastada ölüm meydana geldi, üç hastada yoğun bakım kabulü, beş hastada şiddetli / ciddi semptomlar ve iki hastada invaziv ventilasyon ihtiyacı vardı. Radyoterapi, olumsuz sonuç riskinin artmasıyla ilişkili değildi.

Sonuç

Bu çalışmadaki bulgular SARS-CoV-2 ile enfekte kanserli hastaların, kansersiz hastalara kıyasla daha ciddi sonuçlara sahip olma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ayrıca hematolojik kanser, akciğer kanseri ve metastatik evrelerde kanserli hastalar, diğer kanserli hastalara göre daha yüksek şiddetli olay oranları göstermiştir. Ek olarak, kanser ameliyatı geçiren hastalar daha yüksek ölüm oranları ve daha yüksek kritik semptomlara sahip olma eğiliminde idiler. Bu sonuçlar kanser hastalarını ve onlara sağlık bakımı sunan sağlık çalışanlarını titizlikle koruma yönündeki politikamızı doğrular niteliktedir.