1 Nisan 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), birinci basamak kemoimmünoterapiye dirençli veya ilk 12 ay içinde relaps gösteren büyük B hücreli lenfomalı (LBCL) yetişkin hastalar için axicabtagene ciloleucel (Yescarta, Kite Pharma, Inc.) adlı canlı kanseri ilacı CAR T-hücre tedavisini onayladı; yani henüz otolog kemik iliği nakli yapılmadan önce. Bu onay, primer merkezi sinir sistemi lenfomalı hastaları kapsamamaktadır.

ZUMA-7 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Onay, birinci basamak tedavinin tamamlanmasını takiben 12 ay içinde primer refrakter LBCL veya relaps olan yetişkin hastalarda randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma olan ZUMA-7'ye dayanmaktadır. Hastalar henüz nükseden veya dirençli lenfoma tedavisi görmemişti ve otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonu için potansiyel adaylardı.

İlk basamak tedavi sonrası tam remisyona veya kısmi remisyona ulaşan toplam 359 hasta, fludarabin ve siklofosfamid lenfo-tüketici kemoterapiyi takiben tek bir axicabtagene ciloleucel infüzyonu almak veya 2 veya 3 döngü kemoimmünoterapi, ardından yüksek doz tedavi ve otolog kök hücre naklinden oluşan ikinci basamak standart tedavi almak üzere 1:1 oranında randomize edildi. 

Birincil etkinlik ölçüsü, bağımsız bir inceleme komitesi tarafından belirlenen olaysız sağkalım (event free survival, EFS) idi.

  • EFS, 0.40'lık bir tehlike oranı (%95 GA: 0,31, 0,51; tabakalı p-değeri <0,0001) ile axicabtagene ciloleucel kolunda önemli ölçüde daha uzundu.
  • Tahmini 18 aylık EFS oranı, axicabtagene ciloleucel kolunda %41.5 (%95 GA: 34.2, 48.6) ve standart tedavi kolunda %17,0 (%95 GA: 11.8, 23.0) oldu.
  • Tahmini ortanca EFS, sırasıyla 8,3 ay (%95 GA: 4.5, 15.8) ve 2,0 ay (%95 GA: 1.6, 2.8) idi.

Standart tedavi almak üzere randomize edilen hastaların %35'ine protokolde otolog kök hücre nakli yapıldı; kök hücre nakli yapılmamasının en yaygın nedeni kemoterapiye yanıtsızlıktı. Bağımsız değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilen en iyi objektif yanıt oranı, standart tedavi koluna kıyasla axicabtagene ciloleucel kolunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti.

Aksikabtajen ciloleusel için reçete bilgisinde sitokin salınım sendromu (SSS) ve nörolojik toksisiteler için bir uyarı bulunur. Hodgkin dışı lenfoma hastalarında yapılan aksikabtajen ciloleusel çalışmalarında, %90'ında SSS (Derece ≥3, %9) ve %78'inde nörolojik toksisiteler (derece ≥3, %25) meydana gelmiştir. En yaygın laboratuvar dışı advers reaksiyonlar (insidans ≥%30) SSS, ateş, hipotansiyon, ensefalopati, yorgunluk, taşikardi, baş ağrısı, bulantı, ateşli nötropeni, diyare, kas-iskelet ağrısı, patojeni tanımlanmamış enfeksiyonlar, titreme ve iştah azalmasıdır.

Önerilen aksicabtagene ciloleucel dozu, vücut ağırlığının kg'ı başına 2 x 1.000.000 kimerik antijen reseptörü CAR-pozitif canlı T hücresidir; maksimum doz 2 x 100.000.000'dur.