Kanser tıbbındaki en büyük gelişme şüphesiz ki meme kanseri tedavisinde olmuştur. Öyle ki ilk hormon tedavisi (tamoksifen) ve ilk hedefe yönelik akıllı ilaç tedavisi (trastuzumab) meme kanserini anlamaya ve tedavi etmeye yönelik büyük çabaların sonucudur. En önde gelen bilim dergilerinden NEJM’de yeni yayımlanan bir çalışma, gelecekte meme kanseri tedavisinde önemli bir yere sahip olacağı düşünülen neratinib adlı ilaç hakkındadır.

Neratinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. İnsan Epidermal Büyüme Faktör Reseptörlerinin (EGFR, HER2, HER4) hücre içindeki bölümünün tirozin kinaz aktivitesini geri dönüşümsüz olarak engeller ve böylece kanser hücresinin içindeki büyüme ve çoğalma sinyallerini baskılamış olur.

Yazımızın konusu olan I-SPY 2 çalışması çok merkezli randomize, faz 2 bir çalışmadır. Çalışmaya dahil edilen bütün HER2 pozitif - hormon reseptörü negatif hastalara standart kemoterapi rejimi olan 4 kür siklofosfamid-adriamisin ve 12 hafta paklitaxel tedavisi verilmiş. Araştırma ilacı olan neratinib paklitaxel tedavisinin yanına eklenerek standart kolla karşılaştırılmış.

Çalışmanın birincil sonlanım noktası patolojik tam yanıt iken ikincil sonlanım noktası olaysız sağ kalım ve genel sağkalımdır. Bu Faz II çalışmada öncelikle hastalar HER2, Hormon reseptör durumu ve 70 gen analizi mamoprint aracılığıyla 10 prospektif alt gruba randomize edilmiş. HER 2 pozitif hormone reseptörü negative grupta tedavi sırasındaki çekilen MRI da tümör küçülme oranına göre patolojik tam cevap öngörüsü (Bayesian prediktif olasılığı) hesaplanmıştır. Yüksek Bayesian prediktif olasılığı başarılı olan biomarker imzasına sahip grup faz III çalışmaya alınmış.

Bu çalışmanın sonucuna göre HER2 pozitif - hormon resetörü negative hasta grubu faz III de neratinib kombinasyonu ile oldukça iyi bir değer olan %56 patolojik tam cevap elde edilirken kontrol kolunda ise bu oran %33 olmuştur.. Neratinib kolunda en sık karşımıza çıkan yan etkiler nötropeni (beyaz kan hücresi düşüklüğü), ishal ve karaciğer enzim yüksekliği olarak bildirilmiştir.

Sonuç olarak, HER2 pozitif - hormon reseptörü negatif meme kanserinde standart kemoterapiye neratinib eklenmesinin tedavi başarısını anlamlı derecede arttırdığı ortaya konulmuştur. İlerleyen dönemde bu grup hastada neratinibin standart tedavinin bir parçası olması umulmaktadır.