Lancet Onkoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, tedaviye direnç gösteren veya tekrarlayan multipl miyelom hastalarda Pomalidomid (Pomalyst®) ve ilave olarak verilen düşük doz dexametazon kombinasyonu, sadece yüksek doz dexametazon’a nazaran hastalık ilerlemeden ve toplamda yaşam sürelerini önemli ölçüde uzatıyor.

Multipl miyelom, vücudun bağışıklık sisteminin parçası beyaz kan hücrelerinin bir türü olan plazma hücrelerine bağlı gelişen bir kanserdir. Multipl miyelom olan hastalar, idrar ve/veya kanda belirlenebilir fonksiyon bozukluğu olan antikorların sayısındaki artışı sağlayan çok sayıda anormal plazma hücrelere sahiptir. Tedaviye direnç gösteren veya tekrarlayan multiple miyelom olan hastalara bugüne kadar lenolidomid (Revlimid®) ve bortezomid (Velcade®) ile sınırlı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Bu tür hastalar için standart bir tedavi yöntemi olmadığı gibi hastalığın seyri de çok olumlu gitmez ve ortalama yaşam süresi 1yıldan azdır.

Pomalidomid; bortezomib (Velcade®), talidomid (Thalomid ®) ve lenalidomid (Revlimid®) adlı ilaçlara direnç gösteren multipl miyelom hastalarda etkinliğini gösteren bağışıklık sistemini düzenleyici immünomodülator bir ilaçtır. Pomalidomid anjiyogenez (kan damarlarının oluşumu) ve miyelom hücre gelişimini direk olarak engeller. Ağızdan hap olarak verilen pomalidomid, kanserli hücreleri yok etmek ve gelişmesini engellemek için vücudun bağışıklık sistemine destek olur. Bu tedavi yöntemi, öncesinde en az iki tedavi uygulanmış, bu tedavilere cevap vermemiş ve son tedaviden sonra 60 gün içinde hastalığında ilerleme tespit edilmiş (tedaviye direnç gösteren ve kanseri tekrarlayan) multipl miyelom hastalarda uygulanması hedeflenmiştir.

Pomalidomid tek başına, tekrarlayan multipl miyelom hastalarda sınırlı etki göstermiş ancak dexametazon ile kombine edildiğinde sinerjik etkisi dikkat çekici olmuştur. Avustralya, Kanada, Avrupa, Rusya ve Amerika’da gerçekleştirilen araştırmalara, bortezomib ve lenalidomid ile en az iki kere tedavi görmüş, tedaviye direnç gösteren/hastalığı nüksetmiş multiple miyelom olan toplam 455 hasta katılmıştır. Rastgele 302 hastaya pomalidomid (1 ve 21inci günler ağızdan günde 4mg) ve ilave olarak düşük doz dexametazon (1, 8, 15 ve 22’inci günler ağızdan günde 40mg) verilmiş, diğer 153 hasta yüksek doz dexametazon (1-4,9-12 ve 17-20’inci günler ağızdan günde 40mg) ile tedavi edilmiştir. 10 aylık bir gözlem sonunda, pomalidomid ve düşük doz dexametazon kullanan hastalarda kanser ilerlemeden ortalama yaşam süresi 4 ay olarak belirlenirken, bu oran kontrol grubunda 1.9 ay olarak tespit edilmiştir. Alt grup analizinde, hastalık ilerlemeden ortalama yaşam süresinin pomalidomid kullanan hastalarda önceki tedaviye kıyasla daha uzun olduğu anlaşılmıştır. Toplamda ortalama yaşam süresi pomalidomid kullanan hastalarda 12.7 ay olarak belirlenirken, diğer grupta 8.1 ay olarak gözlenmiştir. Pomalidomid/düşük doz dexametazon uygulanan hastalarda tedaviye verilen yanıt %31 olurken, tek başına yüksek doz dexametazon kullanan hastalarda bu oran %10’larda kalmıştır.

Ortaya çıkan yan etkiler pomalidomid grubunda daha yüksek olsa da her iki grupta da yönetilir düzeyde bulunmuştur.

Umut verici nitelikte olan bu araştırma sonuçları, pomalidomid ve ilave olarak verilen düşük doz dexametazon kombinasyonunun hastalığı nükseden/tedaviye direnç gösteren multipl miyelom hastalarda yeni bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.