Ülkemizin alanında en köklü kongresi olan “21. Ulusal Kanser Kongresi” Türk Tıbbi Onkoloji, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneklerinin ev sahipliği ile 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalyada yapılamıştır. Kongremize ülkemizin ve dünyanın  dört bir yanından  konusunda uzman  bilim adamları katılmıştır.

22-26 Nisan 2015 tarihlerinde Antalyada yapılan ve Pediatrik Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji Derneklerince gerçekleştirilen 21. Ulusal Kanser Kongresine toplamda (Pediatrik Onkolojimiz ve Radyasyon Onkolojisinden bildirimiz olmadığı halde) 5 i sözel sunum 33 bildiri ile katıldık. 1600 katılımcının olduğu kongrede onkoloji hemşirelerine yönelik tam günlük ve en fazla katılımın sağlandığı eğitim hemşireliği kursu düzenledik. Ülkemizde, kongreye katılan üniversiteler dahil bildiri gönderme sırası olarak 7. sırada, özel kurumlarda 1. sırada yer aldık.

Prof Dr Akın Yıldız ın planlandığı "Rektum Kanseri Nodal Evrelemede PET/BT nin Rolü Metabolik ve Morfolojik Değerlendirme İle Artırılabilir mi?" başlıklı çalışmamıza Poster Bildiri Ödülü verilmesi çabalarımızı taçlandırmıştır.

Memorial-Medstar Antalya Onkoloji Merkezi olarak kanserin tanı ve tedavisine yönelik tüm branşları tek merkez çatısı altında buluşturarak uluslararası standartlardaki teknolojileri dünya ile aynı anda uygulamanın yanı sıra, bilimsel araştırma faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz ve bilimsel çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Ödül alan çalışmamız ise şöyle özetlenebilir:

"Rektum kanserinde ameliyat öncesi evrelemede lenf nodu metastazlarının değerlendirilmesi ameliyat öncesi küçültücü (neoadjuvan) kemoradyoterapi kararı açısından önemlidir. Ayrıca bölgesel hastalık tekrarı oranları nod pozitif hastalarda daha yüksektir. Nodal değerlendirmede görüntüleme yöntemleri yeterli duyarlılıkta değildir. Görüntüleme yöntemlerinde optimal bir boyut kriteri saptanamamıştır, ancak histopatolojik incelemelerde 3 mm altı lenf nodlarında % 28 oranında metastaz bulunabilmektedir. Nodal değerlendirmede bilgisayarlı tomografiin (BT) duyarlılığı düşük ve değişkendir. Endoskopik ultrasonografi (EUS) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) düşük duyarlılık nedeniyle yetersiz evreleme yapılmaktadır. Rektum kanserinde PET/BT uzak metastaz değerlendirme amaçlı olarak uygulanmaktadır. Çalışmamızda PET/BT de tanısal doz ve kontrastlı inceleme ile lokal değerlendirmede tanısal doğruluğun arttırılması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak: Rektum kanserinde nodal değerlendirmede Brush ve ark. tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında PET/BT nin duyarlılığı düşük (%28), özgüllüğü yüksek (%92) bulunmuştur. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarda daha yüksek duyarlılıklar bildirilmektedir. Çalışmamızda PET/BT de nodal değerlendirmeye multiplanar BT değerlendirmenin duyarlılığı arttırdığı saptanmıştır, ancak özgüllük azalmaktadır. Nodal morfolojik incelemede kontur düzesizliği, heterojenite metastatik lenf nodlarını saptamakla birlikte reaktif lenf nodlarında da izlenebilmektedir. Boyutsal değerlendirme, kabul edilen optimal bir eşik değer olmaması nedeniyle kriter olarak alınmamıştır. Tümör biyolojisi, teknik çözünürlük sınırları gibi faktörler nedeniyle PET/BT nin nodal değerlendirmede daha geniş olgu serileriyle değerlendirilmesi gereksinimi vardır.

PET/BT nin optimal teknikle uygulanması ve değerlendirmesi nodal evrelemeye katkı sağlamakla birlikte morfolojik değerlendirmenin spesifisiteyi azalttığı saptanmıştır."