Adenoid kistik karsinomlar, çoğunlukla tükürük bezlerinden kaynaklanan kötü huylu nadir tümörlerdendir. Erken evrede temel tedavisi ameliyat ve adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) radyoterapi iken; tekrarlamış veya metastaz yapmış adenoid kistik karsinomlar değişken bir klinik gidişata sahiptir ve bu durum için tedavi seçenekleri sınırlıdır. Kemoterapinin adenoid kistik karsinomlar için çok etkili olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte yakın zamanda çok-hedefli tirozin kinaz inhibitörü türündeki oral (ağızdan) alınan anti-kanser ajanlar, bu hastalıkta ılımlı bir etkinlik ve %0 ila %11 arası objektif yanıt oranları ile kendini göstermiştir. Bu amaçla araştırılan ilaçlardan biri de lenvatinibdir.

Ağızdan hap şeklinde alınan bir akıllı ilaç olan lenvatinib, daha önce sırası ile tiroid (2015), böbrek (2016) ve karaciğer kanserinde (2018) FDA onayları almıştır.

Journal of Clinical Oncology adlı dergide 2 Nisan 2019'da Tchekmedyian ve arkadaşları tarafından yayımlanan tek merkezli bir faz 2 klinik araştırmada, lenvatinibin progresif (ilerleyici) tekrarlayan veya metastatik adenoid kistik karsinomda aktif olduğunu gösterildi.

Çalışmanın detayları

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezin'de gerçekleştirilen araştırmada, tekrarlayan veya metastatik adenoid kistik karsinomlu 32 hasta, oral olarak günde 24 mg lenvatinib ile tedavi edildi. Lenvatinib hariç herhangi bir önceki tedaviye izin verildi.

Araştırmada ölçülmek istenen ana sonlanım noktası genel yanıt oranıydı. Toplam 32 hasta arasında 4 ya da daha fazla hastada yanıt oluştuğunda, çalışma pozitif olarak değerlendirilecekti. Genel olarak, hastaların % 78'inde adenoid kistik karsinom tükürük bezlerinde idi ve % 96.9'unda uzak metastaz vardı.

Bulgular

  • Beş hastada (% 15.6) objektif yanıt tespit edildi ve 24 hastada (% 75) stabil hastalık vardı.
  • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 17.5 aydı.
  • Toplamda 8 hastada progresyon gözlendi; 5 hasta yan etkilerden dolayı çalışmadan çekildi.

Yan etkiler

Genel olarak, 23 hasta için en az bir doz modifikasyonu (azaltımı) gerekliydi ve 32 hastadan 18'inde (% 56) ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle lenvatinib kesildi. En sık görülen ciddi (3. veya 4. derece) yan etki hipertansiyon (% 28.1) ve oral ağrı (% 9.4) idi. 4. derece olarak görülen yan etkiler şunları içeriyordu: miyokard infarktüsü (kalp krizi), posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu ve intrakranial (beyin) kanama.

Sonuç

Bu çalışma, tekrarlayan veya metastatik adenoid kistik karsinomu olan hastalar için lenvatinib tedavisi ile anlamlı yanıt alınabildiğini göstermekte ve çalışmanın ana sonlanım noktası hedefini karşılamaktadır. Yan etkiler önceki çalışmalarla benzerdir ve takip-tedavi gerektirir.