Hormon reseptörü (HR) pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER2) negatif, nod-pozitif, yüksek tekrarlama riski taşıyan erken evre meme kanseri olan yetişkin meme kanserli hastaların adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavisi için endokrin tedavisi (tamoksifen veya aromataz inhibitörü) ile abemaciclib (Yulareb, Eli Lilly Company) adlı CDK 4/6 sınıfından ilacı 12 Ekim 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayladı. Bu durumdaki meme kanserli hastaların adjuvan tedavisi için abemasiklib kullanılabilmesi için FDA onaylı bir testle tümörde Ki-67 skoru ≥%20 saptanmalı. Bu, meme kanserinin adjuvan tedavisi için onaylanan ilk CDK 4/6 inhibitörüdür.

FDA ayrıca Agilent, Inc. tarafından sunulan Ki-67 IHC MIB-1 pharmDx (Dako Omnis) testini, tümörde Ki-67 düzeyini belirlemek için eşlik eden bir tanı aracı olarak onayladı.

Ki-67 nedir?

Ki-67, hücrede, bölünmeye hazırlanırken artan bir proteindir. Özel bir hücre boyama işlemi ile, Ki-67 için pozitif olan tümör hücrelerinin yüzdesini ölçebilir. Ne kadar pozitif hücre varsa, bu kanserin ne kadar hızlı bölündüğünü ve yeni hücreler oluşturduğunu gösterir. Meme kanserinde %10'dan az sonuç düşük, %10-20 sınırda, %20'den fazla ise yüksek olarak kabul edilir.

monarchE Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkinlik, HR-pozitif, HER2-negatif, nod-pozitif, ameliyat olmuş, yüksek hastalık nüksü riski ile uyumlu klinik ve patolojik özelliklere sahip erken meme kanseri olan yetişkin kadın ve erkekleri içeren randomize (1:1), açık etiketli, iki kohortlu çok merkezli bir çalışma olan monarchE'de değerlendirildi.

Hastalar ya 2 yıllık abemaciclib artı doktorlarının tercih ettiği standart endokrin tedavisini ya da tek başına standart endokrin tedavisini alacak şekilde iki çalışma kolundna birine rasgele atandı.

Başlıca etkinlik sonuç ölçüsü, kanserin tekrarlamasının bir göstergesi olan invaziv hastalıksız sağkalım (invasive disease-free survival= IDFS) idi.

Sonuçlar

erken evre nod pozitif meme kanseri adjuvan tedavisinde abemasiklib ve hormonal tedavi karsilastirm

  • Çalımaya Ki-67 Skoru ≥%20 ve tekrarlama riski yüksek ve 2003 hasta alındı.
  • Abemasiklib kullanımı, hastalıksız sağkalımda anlamlı bir iyileşme gösterdi (HR 0.626; %95 GA: 0.488, 0.803; p=0.0042). Abemasiklib, kanserin tekrarlama ihtimalini %37 azalttı.
  • 36 ayda hastalıksız sağkalım, abemaciclib artı tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü alan hastalar için %86.1 (%95 GA: 82.8, 88.8) ve sadece hormonal tedavi (tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü) alan hastalar için %79 (%95 GA: 75.3, 82.3) olmuştur.
  • Genel hayatta kalma verileri, hastalıksız sağkalım analizi sırasında olgun değildi.

En sık (≥20%) rastlanan yan etkiler ishal, enfeksiyonlar, nötropeni, yorgunluk, lökopeni, bulantı, anemi ve baş ağrısı idi.

Önerilen abemaciclib başlangıç ​​dozu, 2 yıllık tedavi tamamlanana veya hastalık tekrarlayana veya kabul edilemez toksisiteye kadar tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü ile kombinasyon halinde günde iki kez alınan 150 mg'dır.