İleri evre over (kadın yumurtalık) kanserinde, ana tümörün yanında komşu lenf nodlarının kapsamlı olarak çıkarılmasının sağkalımı artırmadığı, bununla birlikte daha fazla yan etkiye neden olduğu 28 Şubat 2019'da NEJM'de yayımlanan LION klinik çalışması ile gösterildi.

Aşağıda LION çalışmasının video özeti bulunmaktadır:

İleri evre over kanserlerinin temel tedavisi, görünür tüm tümörlerin tam çıkarılması amacıyla over kanseri ameliyatı - ki buna makroskobik R0 rezeksiyon denir - ve ardından karboplatin-paklitaksel içeren kemoterapidir.

Yumurtalık kanserinde cerrahi sonuçların en önemli belirleyicisi, ameliyat sonrası ne kadar tümör kaldığıdır. Makroskopik olarak görünür bir tümör kalmazsa, tümörün tam olarak çıkarıldığı kabul edilir. Lenf damarları üzerinden kanserin yayılmasının hem erken hem de ileri over kanserlerinde ortak bir özellik ve hastalık gidişatını öngörmede önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, ameliyat sırasında lenf nodu metastaz oranı % 44 - 53 arasında bulunmuştur. Bazı retrospektif (geçmişe dönük) çalışma verileri, over etrafındaki pelvik ve paraaortik lenf nodlarının kapsamlı bir şekilde çıkarılmasının yaşam sürelerini olumlu etkilediğini düşündürse de, şimdiye kadar prospektif (ileriye dönük) randomize bir çalışmada bu fayda gösterilmemiştir. Bu amaçla Lymphadenectomy in Ovarian Neoplasms (LION) (over kanserlerinde lenfadenektomi) çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmanın Metodu

Evre IIB'den evre 4'e kadar over kanserli, cerrahi öncesi ve cerrahi sırasında normal lenf nodlarına sahip, tümörü makroskobik olarak tam çıkarılan 647 hasta çalışmaya dahil edildi. 2008 ve 2012 yılları arasında hasta alımı yapılan çalışmada katılımcılar rastgele iki kola ayrıldı, bir kola lenfadenektomi uygulanırken (323 hasta), diğerine uygulanmadı (324 hasta). Çalışmaya katılan tüm merkezlerin, çalışma öncesi onkolojik cerrahi açısından kalite standartlarını taşıdıklarından emin olundu. Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası, genel sağkalım süresi olarak belirlendi.

LION Çalışmasının Sonuçları

  • Lenfadenektomi yapılan hastalarda ortanca olarak 57 lenf nodu çıkarıldı (35 pelvik ve 22 paraaortik nodlar).
  • Ortanca genel sağkalım süreleri karşılaştırıldığında, lenfadenektomi yapılanlarda 65.5 ay bulunurken, lenf nodları çıkarılmayanlarda bu süre 69.2 ay bulundu.
  • Her iki grubun ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 25.5 ay bulundu.
  • Ameliyat sonrası ciddi yan etkilerin oranı, lenfadenektomi uygulanan grupta belirgin olarak daha fazla idi (%12.4'e karşı %6.5).
  • Ameliyat sonrası ilk 60 günde mortalite (yaşam kaybı) oranı, lenfadenektomi yapılanlarda %3.1 ve yapılmayanlarda %0.9 bulundu.

Sonuç olarak, ileri evre over kanserli, tümörü tam olarak çıkarılan, ameliyat öncesi ve sırasında lenf nodları normal bulunan hastalarda sistematik pelvik ve paraaortik lenfadenektomi, hem genel hem de progresyonsuz sağkalımı iyileştirmedi. Ayrıca lenfadenektomi uygulaması daha yüksek ameliyat sonrası yan etkilere neden oldu.