PET-CT tetkiki ile kanser hücresi metabolizmasının bir ölçütü olarak şeker kullanım derecesi sayısal değerlerle ölçülebilmektedir. SUV (özgül tutulum değeri) adı verilen bu değerler, çeşitli kanserlerde hastalığın gidişini gösteren faktör (prognostik) olarak değerli bulunmuştur. Hastalığın erken döneminde kötü gidişin tespit edilmesi hastaya yaklaşımı etkilemekte ve nüksün (kanserin tekrarlaması) erken yakalanıp tedavisine katkıda sağlayabilmektedir. En saygın tıbbi görüntüleme dergilerinden biri olan Journal of Nuclear Medicine isimli dergide Güney Kore’deki Yonsei üniversitesinden araştırmacıların bu konudaki önemli bir makalesi Temmuz 2016 dergisinde online olarak yayınlandı. Nükleer Tıp alanının değerli hocası Prof. Dr. Akın Yıldız, sizler için bu çalışmayı yorumladı.

Bu çalışmada, bölgesel olarak ilerlemiş aşamada meme kanseri tanısı almış hastalarda ameliyat öncesi küçültücü (neoadjuvan) kemoterapi yanıtı üzerinden kötü gidişin öngörülmesinde PET-CT’nin değeri incelenmiştir. Bölgesel olarak ilerlemiş meme kanserli 87 hastada, 3 kür kemoterapi sonrasında kanserli dokunun hücre metabolizması SUV değerleri ile değerlendirdi. Daha sonra ameliyat edilen hastalar patolojik inceleme ile yanıt durumlarına göre alt gruplara ayrıldı. Kemoterapi sonrası kalan kanserli doku miktarı patolojik yanıtını tahmin etmek için hesaplandı. RCB-0 rezidüel hastalık yok. RCB-1 (hafif rezidüel hastalık), RCB-2 (orta rezidüel hastalık) veya RCB-3 (belirgin rezidüel hastalık) olarak kategorize edildi. Yapılan istatistiksel değerlendirmede SUV değerlerindeki azalma ile geride kalan tümör miktarı (RCB kategorisi) arasında anlamlı negatif ilişki olduğu saptandı (R = -0,408; p <0.001). Çok değişkenli analiz yapıldığında, SUV değerlerindeki tedavi öncesi ve sonrası değişim farkının nükssüz sağkalım ve genel sağkalım açısından önemli bir öngörücü faktör olduğu saptandı. Hastalar patolojik yanıt gruplarına ayrıldığında hücre aktivitesi % 66.4 oranının üzerinde olanların altında olanlara göre nüks etme ve sağkalım arasındaki fark anlamlı ölçüde farklı bulundu.

Sonuç olarak bu çalışma, lokal ileri evre meme kanserinde 3 kür tedavi sonrasında yapılan PET-CT tetkikinin erken dönemde patolojik yanıttan bağımsız olarak iyi gidişi öngördüğünü ortaya koymuştur. Bu çalışma ile kanıtlanmıştır ki PET-CT yönteminin ara değerlendirme amaçlı kullanılması yalnızca yanıtı göstermekle kalmaz, sonraki aşamalarda takip, planlama ve olası kötü gidiş hakkında bilgi vermektedir.