HER2 pozitif meme kanseri, bir tümörün hücrelerinde HER2 adı verilen bir proteini fazlaca ürettiği ve bu proteinden dolayı hızla büyüdüğü anlamına gelir. HER2 proteini, hücrelerin büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olan bir sinyal yolunu aktive ederek, kanser hücrelerinin hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olur. Buna karşın günümüzde HER2 pozitif meme kanserine özgü çok sayıda yeni akıllı ilaç geliştirilmiştir. Tedavi seçeneği sayısı arttıkça, hastalar için en etkili tedavi nedir sorusu karşımıza çıkmaktadır.

2022'nin onkoloji alanında dikkat çeken çalışmalarından biri, HER2 pozitif meme kanserinde kullanılan 2 yeni nesil akıllı ilaç hakkında: trastuzumab deruxtecan (T-DXd, Enhertu) ile trastuzumab emtansin (T-DM1, Kadcyla). Bu iki ilacı kafa kafaya karşılaştıran DESTINY-Breast03 çalışmasının güncel sonuçları, 2022 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'ndan sunuldu.

Hem Kadcyla hem Enhertu, antikor-ilaç konjugatı dediğimiz, bir antikor ve bir kemoterapi molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşan bir ilaç türüdür. Aşağıda, antikor–ilaç konjugatlarının genel yapısı resmedilmiştir. Kadcyla ve Enhertu için hedef antijen olan HER2, kanserli hücrelerin yüzeyinde bulunur. Böylelikle ilaç, antikor kısmı sayesinde HER2'ye ve dolayısı ile kanserli hücreye bağlanır ve daha sonra sitotoksik (hücre öldürücü) ilacı salar.

antikor ilaç konjugatı nedir yeni nesil kanser tedavisi solid tümör

DESTINY-Breast03 çalışması, ileri evre HER2 pozitif meme kanseri olup daha önce trastuzumab ve taksan tedavileri almış hastalarda, yeni nesil anti-HER2 tedaviler olan Kadcyla ve Enhertu'yu karşılaştırdı. Bu çalışmaya kadar, bu durumdaki hastalar için en uygun tedavinin ne olduğu belirsizliğini koruyordu.

sabcs 2022 destiny breast03 calismasi evre her2 pozitif meme kanseri icin en iyi tedavi secenekleri

  • 524 hastanın dahil edildiği bu çalışmada trastuzumab deruxtecan (T-DXd, Enhertu) ile görülen ortanca genel sağkalım süresi trastuzumab emtansine (T-DM1, Kadcyla) göre anlamlı düzeyde daha iyi idi. T-DXd kullanımının, yaşam kaybı riskini %36 azalttığı bulundu (tehlike oranı 0.64).
  • T-DXd grubunda 1. yıl ve 2. yıl sağkalım oranları sırasıyla %94,1 ve %77,4 iken, T-DM1 grubunda 1. yıl ve 2. yıl sağkalım oranları sırasıyla %86 ve %69.9 olarak bulundu.
  • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi T-DXd ile 4 kat daha uzundu: 28,8 aya karşı 6,6 ay.
  • T-DXd alan hastaların %78,5'inde tedaviye objektif bir yanıt vardı, ayrıca her 5 hastadan birinde (%21,1) tedaviye tam radyolojik yanıt saptandı.
  • T-DXd ile T-DM1 ile görülen ciddi (derece ≥3) yan etkilerin oranı sırasıyla % 56'sı ve % 52 idi. İnterstisyel akciğer hastalığı sırasıyla % 15 ve % 3 oranında görüldü.

Sonuç olarak bu çalışmaya göre, taksan ve trastuzumab sonrasında kanseri ilerleyen HER2 pozitif meme kanseri olan hastalar için, T-DM1'ye kıyasla T-DXd, daha etkili bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlgili konu: Tümör Agnostik (Bağımsız) Yeni Bir Kanser İlacı Fark Yaratıyor: Trastuzumab Deruxtecan