Metastatik (4. evre) hormona duyarlı prostat kanseri olan hastalar için darolutamid (Nubeqa, Bayer) tabletlerinin dosetaksel kemoterapisi ile birlikte kullanımı, 5 Ağustos 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Metastatik, hormon baskılamaya duyarlı prostat kanseri hastaları için standart tedavi, testosteron baskılayıcı tedaviye ya dosetaksel kemoterapisinin ya da bir androjen reseptör yolağı inhibitörünün (abirateron, enzalutamid, apalutamid ya da darolutamid) eklenmesini içermektedir. Testosteron baskılayıcı tedaviye ek dosetaksel ya da bir androjen reseptör yolağı inhibitörünün eklenmesinin, sadece testosteron baskılayıcı tedavi kullanmaya kıyasla belirgin olarak daha iyi yaşam süreleri ile sonuçlandığı bilinmektedir.

Androjen baskılama tedavisine sadece dosetaksel ya da sadece bir androjen reseptör inhibitörü eklenmesi sağkalımı iyileştirirken aynı anda hem dosetaksel hem de bir androjen reseptör inhibitörü eklenmesinin sağkalımı nasıl etkileyeceği, bu onayın konusu olan ARASENS çalışmasına kadar netleşmemişti.

ARASENS Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Mart 2022'de NEJM dergisinde sonuçları yayımlanan uluslararası, randomize, çift kör ve plasebo kontrollü faz III ARASENS çalışmasına 1306 hasta alındı.

Deneysel tedavi kolundaki 651 hastaya hormon baskılama tedavisi ve dosetaksele ek olarak darolutamid verilirken, kontrol grubundaki 655 hastaya standart tedaviye ek olarak plasebo verildi. Sonuçta, standart tedaviye darolutamid eklenmesi, sağkalımda belirgin artışa yol açtı. Bu sağkalım artışı daha önce, hormon baskılama artı dosetaksele abirateronun eklendiği faz III PEACE-1 çalışma sonuçları ile benzerdi.

Araştırmacılar, yayımladıkları raporda darolutamidin yaşam kaybı riskini de %32,5 oranında azalttığını bildirdi.

metastatik hormona duyarlı yeni tanı prostat kanserinde darolutamid ve dosetaksel ARASENS çalı

Şeklin açıklaması: Darolutamid kolundaki hastaların yarıdan fazlası sağkalmaya devam ettiği için ortanca sağkalım süresine ulaşılmadı; standart tedavi kolu için bu süre 48,9 ay idi. KT: kemoterapi: ADT: androjen baskılama tedavisi

Üçlü kombinasyon ile ikili kombinasyon arasında daha fazla toksik etki farkı gözlemlenmedi. Hem abirateron ile hem de darolutamid ile yapılan çalışmalarda plasebo gruplarına kıyasla gözlemlenen androjen reseptörü inhibitörü ile ilişkili yaygın yan etki sıklığı en fazla %2’ydi.

Hastaların yaşadığı en yaygın (≥%10) yan etkiler, kabızlık, iştah azalması, döküntü, kanama, kilo artışı ve hipertansiyondur. En yaygın (≥%30) laboratuvar testi anormallikleri anemi, hiperglisemi, azalmış lenfosit sayısı, azalmış nötrofil sayısı, AST artışı, ALT artışı ve hipokalsemi idi.

Araştırmaya dahil edilen çoğu hastada, ilk tanıda kemik metastazı, viseral (iç organ) metastaz ya da her ikisi birden vardı. Bu nedenle tekrarlayan, yalnızca nod metastazı olan ya da bu ikisine de sahip hormona duyarlı prostat kanseri olan ve daha iyi bir prognoza sahip hastalarda yarar-risk değerlendirilmesine yönelik sınırlı bilgi bulunmaktadır.

Metastatik ve hormon baskılamaya duyarlı prostat kanseri önerilen darolutamid dozu, kabul edilemez yan etkiye veya hastalık ilerlemesine kadar, günde iki kez ağızdan alınan 600 mg'dır (iki 300 mg tablet). Dosetaksel, 75 mg/m2 intravenöz olarak 3 haftada bir 6 siklusa kadar uygulanır. Dosetakselin ilk dozu, darolutamid tedavisinin başlamasından sonraki 6 hafta içinde uygulanmalıdır.

*

Darolutamid Nedir?

Darolutamid (piyasa adı Nubeqa), ilk FDA onayını 2019'da henüz metastaz yapmamış fakat hormon baskılamaya direnç gelişmiş prostat kanserli hastaların tedavisi için alan bir kanser ilacıdır. Düşük kan-beyin bariyeri penetrasyonu ve ilaç-ilaç etkileşimleri için görece daha düşük riske sahip, yapısal olarak farklı bir androjen reseptör inhibitörüdür.

Aşağıda, yeni nesil prostat kanseri ilaçları olan abirateron, enzalutamid, apalutamid ve darolutamidin çalışma mekanizmaları basitçe resmedilmiştir. Abirateron, androjenlerin oluşumu üzerine etkili olan enzimleri baskılarken, darolutamid gibi androjen reseptörü blokerleri, androjenlerin, reseptörlerine bağlanmasını, çekirdeğe geçmesini ve çekirdekte DNA'ya bağlanmasını engeller.

abirateron enzalutamid apalutamid darolutamid etki mekanizması prostat kanseri androjen reseptör

*