Tedavi sonrası hastalığında ilerleme gözlenen hastalarda yeni bir tedavi seçeneği olan "Ramucirumab (Cyramza)" insani amaçlı erken erişim programı ile ülkemizde elde edilebilmekte.

Mide kanseri, gelişmiş ülkeler ve bizde sıklıkla ileri evrelerde tanı konmaktadır. Tüm evreler göz önüne alındığında hastaların ancak %30’u 5 yıl ve daha uzun yaşamaktadır. İleri (4.) evre, metastaz yapmış mide kanserinde kullandığımız tedaviler ile yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra yaşam süresini uzatmaya çalışmaktayız. Uzun yıllardır Sisplatin ve 5 Fluorourasil (5FU) adlı kemoterapilere taksanlar olarak adlandırdığımız ilaçların ilavesi yaşam süresine ilave katkı sağlamıştır. Bugüne değin hedefe yönelik tedavilerden meme kanserinde tanıdığımız Trastuzumab içerikli ilaç mide kanserli hastaların ancak %20’sinde etkin bulunmuştur.

Mide kanserleri biyolojisindeki agresiflik ve tedavi başarılarının düşüklüğü nedeni ile yeni kanser tedavilerine en çok ihtiyaç duyulan kanser türüdür

Son yıllarda çok sayıda kanser türünde kanserin beslenmesini sağlayan damarların yapısını bozan ilaçlar FDA tarafınca onaylanarak uluslararası kullanıma girmiştir. Mide kanserinde ise ilk kez 2014 yılında yayınlan iki çalışma ile Ramucirumab adlı tümörün damarsal yapısını bozan ilaç etkin bulunmuştur. Yapılan iki çalışmada daha önce tedavi almış ve hastalığında ilerleme saptanan hastalarda tek başına veya Paklitaksel adlı kemoterapi ilacı ile kombine kullanımı etkin bulunmuştur. Bu çalışmalardan ilkinde (RAINBOW) ileri evre mide kanserli hastalarda ilk kullanılan kemoterapi (Sisplatin+5FU) sonrası hastalığında ilerleme saptanan 665 hasta iki gruba ayrılarak bir gruba Ramucirumab-Paklitaxel kombinasyonu kullanılırken diğer gruba Paklitaxel adlı kemoterapi tek başına uygulanmıştır. Ramucirumab kullanılan grupta hastalığın kontrol altına alınma ve yaşam sürelerinde anlamlı uzama saptanmıştır.

Yaşam süresinde 2 ay civarı farklılık kısa bir süre gibi görülse de mide kanseri gibi mücadelesi son derece güç bir tümör için kayda değer bulunarak 2014 yılında Amerika’da FDA tarafınca onaylanmıştır.

REGARD isimli ikinci bir çalışmada tedavi ile hastalıklarında ilerleme saptanan 355 hasta iki gruba ayrılarak Ramucirumab tek başına kullanımı plasebo, yani yalancı ilaç verilen grup ile karşılaştırılmış ve hastalığın kontrol altına alınma süresi ve yaşam süresinde anlamlı uzama elde edilmiştir.

Bu iki çalışmanın başarılı sonuçları bize mide kanseri tedavisinde yeni bir ilacın rutin pratiğimize gireceğinin kanıtı olmuştur

Ülkemizde insani amaçlı erken erişim programı Ramurcirumab için başlatılmış olup uygun olduğunu düşündüğümüz hastalarda kullanım izni için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılarak temin edilebilmektedir. İleri evre mide kanseri nedeni ile tedavi almış olup hastalığında ilerleme saptanan ve tedavi alabilecek uygunlukta olan hastalar onkologları ile görüşerek bu konuda bilgi edinebilirler.

İnsani amaçlı erken ilaç erişim programı nedir?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafınca onaylı tedavileri kullanmış ve başarısız olunmuş ve klinik araştırmalara ulaşma şansı olmayan yaşamı tehdit edici hastalığı olan hastalarda, ülkemizde onaylı olmayan, diğer ülkelerde onaylı olan ilaçlara, ilacın firması tarafınca ücretsiz verilmesine olanak sağlayan bir düzenlemedir. Ülkemizde bu programlara ulaşım Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile mümkün olmaktadır.

Daha fazla bilgiye Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılazu'ndan ulaşabilirsiniz.