Bağışıklık sistemi hücrelerinin, tümör hücreleriyle savaşacak şekilde modifiye edilerek ve çoğaltılarak hastaya verilmesi şeklinde uygulanan kimerik antijen reseptör (CAR) T-hücre tedavileri, son 5 yılda onkolojinin en önemli gelişmelerinden biri olmuştur. Bununla birlikte bu hücresel immünoterapinin hazırlanmasında ve uygulanmasında ciddi zorluklar ve maliyetler bulunmaktadır. İşte bu noktada, T-hücreler yerine NK hücreler kullanılması ile hem aynı etkinin elde edilebildiği hem de çok daha az yan etki görüldüğünü bildiren bu çalışma, büyük ilgi toplamıştır. New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir faz I / II klinik çalışmada Liu ve arkadaşları, hücre yüzey reseptörü CD19 pozitif lenfoid tümörleri olan hastalarda anti-CD19 kimerik antijen reseptörü (CAR) doğal öldürücü (NK) hücre tedavisine hızlı bir yanıt verdiği ve klasik CAR T-hücre tedavilerindeki yan etkilerin görülmediği rapor edildi. Daha önce FDA onayları alan anti-CD19 CAR T-hücre terapisi, B-hücre kanserlerinde kayda değer klinik etkinlik göstermiştir. Bununla birlikte, CAR T hücreleri önemli yan etkilere neden olabilir ve hücrelerin üretimi karmaşıktır. Bir anti-CD19 CAR ifade etmek üzere modifiye edilmiş NK (natural killer, doğal öldürücü) hücreleri bu sınırlamaların üstesinden gelme potansiyeline sahiptir. Aşağıda, NK hücrelerin, kan kök hücresinden (hematopoetik kök hücre) nasıl köken aldığı ve kardeşi olan diğer kan / immün sistem hücreleri resmedilmiştir.

t lenfosit hücre farklılaşması

AntiCD19 CAR-NK Tedavisi Çalışma Detayları

Araştırmada, Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde relaps (tekrarlamış) veya refrakter (tedaviye dirençli) non-Hodgkin lenfoma (6 hasta) veya kronik lenfositik lösemi (KLL, 5 hasta) tanılı 11 hastaya, kordon kanından elde edilen ve HLA eşleşmeyen (başkalarına ait) anti-CD19 CAR-NK hücreleri verildi. NK hücreleri, bir güvenlik anahtarı olarak anti-CD19 CAR, interlökin-15 ve indüklenebilir kaspaz 9 kodlayan genleri eksprese eden bir retroviral vektör ile transdüksiyona tabi tutuldu (yani, kanserli hücrelere bağlanacak şekilde modifiye edildi). Modifiye NK hücreler oluşturuldu, çoğaltıldı, öncesinde kemik iliğinde bu yeni hücrelere yer açılması için düşük doz kemoterapi uygulandı ve tek doz olarak damardan uygulandı.

lenfoid kanserler nedir hangileridir

Bu tedavi uygulanan 11 hasta, daha önce ortanca 4 basamak farklı tedaviler almıştı. KLL hastalarının hepsi ibrutinib artı en az üç başka tedavi sonrası progresyon (hastalıkta ilerleme) yaşamışlardı. Lenfoma hastalarının dördünde otolog hematopoietik kök hücre nakli sonrası hastalık ilerlemesi vardı.

Çalışmanın Etkinlik Sonuçları

11 hastanın 8'inde (% 73) objektif yanıt vardı. Yanıt veren sekiz kişiden dördünün lenfoması, üçünün KLL'si tamamen geriledi. Yanıtlar, tüm doz seviyelerinde infüzyondan sonraki 30 gün içinde gözlendi. CAR-NK hücreleri uygulamadan sonra vücutta istikrarlı bir şekilde çoğalmaya devam etti ve ≥ 12 ay boyunca düşük seviyelerde kalabildi. Aşağıda, anti-CD19 CAR-NK tedavisinin etki mekanizması basit bir şekilde özetlenmektedir.

car nk hücre etki mekanizması

Çalışmanın Güvenlik Sonuçları

Maksimum tolere edilen doza ulaşılmadı. Hiçbir sitokin salım sendromu, nörotoksisite veya greft-konakçı hastalığı vakası gözlenmedi ve interlökin-6 da dahil olmak üzere enflamatuar sitokin seviyelerinde taban çizgisinde artış gözlenmedi. On hastada derece 3 veya 4 (ciddi) lenfopeni ve nötropeni gözlendi. Derece 3 veya 4 hematolojik olmayan yan etki veya tümör lizis sendromu gözlenmedi. Dört hastada derece 1 veya 2 taşikardi (çarpıntı) gözlendi ve bir hastada derece 3 elektrolit anormallikleri vardı. Sonuç olarak nüks veya refrakter CD19 pozitif kanserli 11 hasta arasında, çoğunluğun büyük yan etkiler gelişmeden CAR-NK hücreleri ile tedaviye yanıtı vardı.