Yapay Zeka ve Doktor Tanıları Arasındaki Güven Farkı

Yapay zeka (YZ) teknolojisinin sağlık alanında giderek artan bir öneme sahip olduğu bir gerçek. Innerbody Research tarafından yapılan bir anket, insanların doktorlar tarafından yapılan tanılardan ziyade YZ tarafından yapılan tanılara daha çok güvendiğini ortaya koyuyor. Bu, sağlık sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi olabilir.

Yapay Zeka Tanısına Olan Güvenin Artışı

1027 kişinin katıldığı ankete katılan kişilerin %64'ünün, bir doktor tarafından yapılan tanıdan ziyade YZ tarafından yapılan bir tanıya güvendiği belirlendi. Bu güven, gençler arasında daha yüksekken, yaşlılar arasında daha düşük bulundu.

Anket, YZ'ye ek olarak robotik ve nanoteknoloji hakkında da sorular içermektedir.

Ankette dört nesil temsil edilmektedir:

  • Baby Boomers (1946-1964 doğumlular),
  • X Kuşağı (1965-1980 doğumlular),
  • Milenyum Kuşağı (1981-1996 doğumlular) ve
  • Z Kuşağı (1997-2012 doğumlular).

Not: Baby Boomers, 1946-1964 yılları arasında doğan ve II. Dünya Savaşı sonrası nüfus artışında patlama yaşanan dönemi temsil eden bir nesildir. Bu dönem, ekonomik büyüme ve toplumsal değişimlerle anılmakta olup, Baby Boomers nesli bu değişimlerin bir parçası olarak kabul edilir.

Farklı Nesillere Göre Güven Dağılımı

  • Z Kuşağı'nın %82'si, YZ tarafından yapılan tanılara doktorlardan daha çok güvendiklerini belirtti. En genç jenerasyon olan Z Kuşağı, yapay zekaya (YZ) en çok güvenen grup oldu.
  • Milenyumluların %66'sı YZ'ye daha çok güvendiklerini belirtti. YZ'ye güven oranı yüksek olan bir diğer grup.
  • X Kuşağı %62. Bu jenerasyonun da YZ'ye olan güveni oldukça yüksek.
  • Baby Boomers %57. En yaşlı jenerasyon olan Baby Boomers, YZ'ye en az güvenen grup.

Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Endişeler

Ankete katılanların yapay zeka (YZ) kullanımı konusundaki en büyük endişesi, tanıların doğruluğu (%54) idi. Diğer önemli endişeler arasında veri gizliliği ve güvenliği (%50) ile teknik sınırlamalar (%43) yer almaktadır.

Katılımcılar, YZ'nin tıbbi görüntüleme analizinde kullanılmasına en rahat oldukları alan olarak %60 oranında destek vermişlerdir. Diğer desteklenen kullanımlar arasında öngörü analitiği (%47) ve elektronik sağlık kaydı yönetimi (%46) bulunmaktadır.

Robotik ve Nanoteknolojiye Genel Bakış

YZ'ye olan genel destek yanında, ankette sağlık alanında robotik kullanımına da genel bir destek olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sadece %4'ü, tıbbi bakımlarında robotların yer alması konusunda hiç rahat olmadıklarını belirtmiştir. Baby Boomers en rahatsız olan grup olup, %9 oranında rahatsızlık bildirmiştir.

Genel olarak, katılımcılar klasik röntgen (%86), BT taramaları (%82), MR görüntüleme (%77) ve cilt muayeneleri (%75) için robot kullanımına en rahat oldukları alanlar olarak bildirmişlerdir.

Ancak, robotik kullanımına olan rahatlık jenerasyonlar arasında değişmektedir. Z Kuşağı, tanıda robot kullanımına en rahat olan grup iken, Milenyumlular rehabilitasyon ve tanı, X Kuşağı günlük görevlerde yardım, Baby Boomers ise rehabilitasyonda en rahat oldukları alanlar olarak belirtilmiştir.

Son olarak, ankette katılımcıların genellikle sağlık alanında nanoteknoloji kullanımını destekledikleri görülmüştür. Katılımcıların sadece %7'si, tıbbi uygulamalardaki nanoteknoloji kullanımına rahat olmadıklarını belirtmiştir.

Genel olarak, katılımcıların %67'si, doktoru önerirse nanoteknoloji içeren bir tıbbi işlemi kabul edebileceklerini belirtmiştir. Ancak, katılımcıların %69'u, nanoteknolojinin vücut üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda endişe bildirmiştir.

Sonuç

Bu anket, YZ'nin sağlık alanında kabul görmeye başladığını, ancak doğruluk, gizlilik ve teknik sınırlamalar gibi konuların dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Farklı jenerasyonların YZ'ye olan güvenlerinin değişebildiği bu dönemde, teknolojinin etik ve güvenli bir şekilde nasıl entegre edileceği, gelecekteki sağlık hizmetlerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynayabilir.