Yaklaşık 20 yıllık önemli bir çalışmanın sonucuna göre düşük riskli ve erken evre prostat kanserlerini ameliyat etmek, bu hastaları sadece aktif takip etmeye göre, yaşam kaybı oranlarını daha fazla azaltmıyor. Yani, erken evre prostat kanseri için ameliyat sonuçları gözlemden daha iyi değil.

13 Temmuz’da NEJM’de sonuçları yayımlanan Prostate cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT) çalışması 1994 yılında başladı ve çalışmaya dahil edilen bölgesel prostat kanserine sahip 731 hasta ortanca 12.7 yıl takip edildi.

Bu erken evre prostat kanserine sahip hastaların bir kısmına radikal prostatektomi dediğimiz prostat kanseri ameliyatı uygulanırken, diğer kısmı sadece gözlendi.

20 yıllık çalışmanın sonucunda görüldü ki, ameliyat edilen grupta yaşam kaybı oranı %61.3 iken (364 hastanın 223’ü); gözlem grubunda %66.8 idi (367 hastanın 245’i). Fakat bu yaklaşık yüzde 5’lik fark istatistiki olarak anlamlı bulunmadı (95% confidence interval [CI], −1.5 to 12.4; hazard ratio, 0.84; 95% CI, 0.70 to 1.01; P=0.06).

Çalışmanın alt grup analizlerine bakıldığında, orta risk sınıfında yer alan hastaların ameliyat olanlarında, tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı oranları daha azdı. Bununla birlikte düşük veya yüksek riskli olanlarda ameliyat olmanın böyle bir avantaj sağlamadığı görüldü. Ayrıca idrar tutamama (üriner inkontinans) ve sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon), beklendiği üzere ameliyat olanlarda daha sıktı. Prostat kanserine veya tedavisine bağlı günlük aktivitelerde zorluk çekme, tanının ilk iki yılı için ameliyat grubunda gözlem grubuna göre daha fazla idi.

Sonuç olarak, bölgesel / erken evre prostat kanserli hastaların yaklaşık 20 yıllık takip bulgularına göre ameliyat, tüm nedenlere veya prostat kanserine bağlı yaşam kayıplarını azaltmada, hastaları aktif takip etmeye daha üstün değildir. Ayrıca bu grup hasta için cerrahi, bölgesel olarak hastalığın yineleme ihtimalini azaltıyor görünmekle birlikte, bu hastalık yinelemeleri çoğunlukla herhangi bir şikayete neden olmayan türdendir (asemptomatik). Ayrıca erken evre prostat kanseri için ameliyat, hastaları gözlemlemeye göre daha yüksek bir yan etki oranına sahiptir.

- İlginizi çekebilir: Prostat kanseri risk sınıflaması nedir?