Ewing sarkomu, genellikle çocukları ve ergenleri etkileyen bir kemik kanseridir ve nadir tümörlerden biridir. Ewing sarkomu agresif büyüme eğilimi gösterebilir. Tanı anında çoğunlukla metastaz yapmamıştır ve bu durumdaki Ewing sarkomunu için klasik tedavi yaklaşımımız şu şekildedir:

  1. ana tedavi öncesi neoadjuvan (küçültücü) kemoterapi uygulamak,
  2. radyoterapi ya da cerrahi gibi ana tedavileri uygulamak, ve
  3. sonrasında idame kemoterapi ile kanserin tekrarlama riskini azaltmaktır.

Bununla birlikte hastaların bir kısmında kanser tekrarlar veya tedaviye direnç kazanır. "Tekrarlayan veya tedaviye dirençli Ewing sarkomu için en ideal kemoterapi rejimi nedir?" sorusu uzun zamandır onkolojinin gündemindedir. Bu amaçla yapılan rEECur çalışmasının sonuçları 5 Haziran'da ASCO 2022 yıllık toplantısında sunuldu ve yüksek doz ifosfamid, diğer üç kemoterapi rejimine göre daha üstün sağkalım avantajı gösterdi.

Tekrarlayan veya Tedaviye Dirençli Ewing Sarkomu için Tedavi Arayışı

Bu uluslararası deneme, nadir ve yaşam kaybı riskinin yüksek olduğu bir kansere sahip hastalarda yaygın olarak kullanılan kemoterapi rejimlerinin ilk randomize birebir karşılaştırmasıdır. Bu sonuçların, Ewing sarkomu tedavisini küresel ölçekte değiştirmesi bekleniyor.

Ewing sarkomu, özellikle yaşamın ikinci on yılında çocukları ve genç yetişkinleri etkileyen çok nadir bir kemik ve yumuşak doku kanseridir. Örneğin İngiltere'de yıllık yeni vaka sayısı, 25 yaş altı her bir milyon kişide 3,2'dir.

Ewing sarkomunun tedavisi, bir kanser merkezinden diğerine farklılık göstermektedir. Hepsi tek kollu denemelere dayanan ve hangisinin en iyi olduğu konusunda fikir birliği olmayan birkaç farklı kemoterapi rejimi kullanılmaktadır.

Bu uluslararası deneme, bu soruyu yanıtlamak için yola çıktı ve dört farklı rejimi karşılaştırdı. Katılan merkezler ortaklık kurarak, bir araya gelerek ve çok nadir bir hasta grubunda bile en ideal tedaviyi tanımlamak için yeterli hastayı alarak bir soruyu çözebildi.

Bu denemeden elde edilen önceki bulgular, ifosfamidin, gemsitabin-dosetakselle ve ayrıca irinotekan-temozolomid ile karşılaştırıldığında sağkalımı iyileştirdiğini göstermişti.

Bu toplantıda ise ifosfamid ile topotekan-siklofosfamid (TC) kombinasyonunu karşılaştırmasının sonuçları sunuldu.

rEECur Sonuçları

İfosfamid genel sağkalım için TC'den daha iyi olduğuna dair %94'lük bir olasılık için ortanca genel sağkalım 15.4'e karşı 10.5 aydı ve 1 yıllık genel sağkalım sırasıyla %55'e karşı %45 idi.  

Ortanca olaysız sağkalım, ifosfamid grubundaki 73 hastada 16.8 aya karşılık TC grubundaki 73 hasta için 10.4 aydı. Altı aylık olaysız sağkalım sırasıyla %47'ye karşı %37 idi. Gözlenen veriler göz önüne alındığında, olaysız sağkalım için ifosfamidin TC'den daha iyi olma olasılığı %96 bulundu.

Özellikle 14 yaşın altındaki hastalarda 14 yaş ve üstü hastalara kıyasla daha iyi olaysız sağkalım ve genel sağkalım farklılıkları gözlemlendi.

Yan etkilere gelince, iki grupta benzer nötropenik enfeksiyon oranları görüldü, ancak ifosfamid ile daha şiddetli böbrek ve beyin toksisitesi gözlendi ve her ikisi de hastaların %10'undan azında meydana geldi.

Klinik pratiği değiştiren bu sonuçlara rağmen, tedaviler arasındaki farklar aslında küçük sayılır ve aslında ihtiyacımız olan asıl şey, daha fazla hastayı iyileştirmek için daha iyi ilaçlardır.

rEEcur denemesi, hastaları ifosfamid grubuna almak için devam etmektedir ve beşinci kemoterapi grubu karboplatin ve etoposid eklenmiştir.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, araştırmacılar ayrıca moleküler hedefli - yani akıllı ilaç alacak - olan yeni bir grup eklemeyi planlıyorlar.

Önemli Küresel İşbirliği

Nadir görülen bir hastalığın en iyi nasıl tedavi edileceğine dair önemli soruları yanıtlamak için yola çıkan bu denemenin arkasındaki küresel işbirliği dikkat çekicidir.

Nadir kanserler gerçekten önemli bir kavram: Hepimiz birlikte çalışırsak, aslında onları inceleyebilir ve cevaplar alabiliriz.

Artık çocuk doktorları ve onkologlar, şimdi farklı rejimlerin riskleri ve faydaları hakkında daha iyi konuşabilecekler.

Gerçek Dünya Etkileri

Davetli tartışmacı Dr. Katherine A. Janeway, Harvard Tıp Fakültesinde pediatri doçenti ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nde pediatrik onkoloji alanında kıdemli bir doktordur.

Dr. Janeway, 19 yaşında Ewing sarkomu teşhisi konan bir hastasını anlatarak bu konuda örnek verdi:

Genç kadın, leğen kemiğinde Ewing sarkomu ve ayrıca akciğer metastazı ile başvurdu. Önceden kemoterapi almıştı, ana tümörü cerrahiyşe çıkarılmıştı ve ameliyat sınırlarında mikroskobik hastalık için kasık bölgesine ve tüm akciğer radyoterapi almıştı.

14 ay sonra hastalığı tekrarladı - cerrahi olarak çıkarılan edilen tek bir akciğer metastazı geliştirmişti.

Janeway, "REEcur deneme sonuçlarından önce, böyle bir hasta için tedavi öncesi kararları yönlendirmek için çok sınırlı kanıtımız vardı" dedi. Bu hasta için yaygın olarak kullanılan dört kemoterapi rejiminin (denemede test edilen) tümünün dikkate alındığını, söyledi.

"[Hasta], topotekan-siklofosfamid ile birlikte, iyi objektif yanıtlar ve makul ilerlemesiz sağkalım gösteren birkaç retrospektif çalışma nedeniyle kurumumda tekrarlayan Ewing sarkomu için standart tedavi olan irinotekan-temozolomid aldı" dedi. "İlk ameliyat öncesi tedavide ifosfamid verilmesi nedeniyle genellikle yüksek doz ifosfamidi düşünmedik."

Ancak rEEcur bulguları mevcut olsaydı, yüksek doz ifosfamidin bir tedavi seçeneği olarak düşünüleceğini söyledi.

"Buna rağmen alternatif olarak irinotekan ve temozolomid önermeye devam edeceğim" dedi. "Daha da önemlisi, ona yalnızca bilinçli bir karar vermesine değil, aynı zamanda gelecek için plan yapmasına yardımcı olmak için her tedavi seçeneği için beklenen nesnel yanıt oranını, ortanca olaysız ve genel sağkalımı ve toksisiteleri sağlayabileceğim."

Janeway, "Neyse ki aradan 10 yılı aşkın bir süre geçti ve bu hasta hastalıksız kaldı" dedi.

Janeway, rEEcur deneme sonuçlarının yalnızca hastalara fayda sağlama potansiyeline sahip olmakla kalmayıp, gelecekte deneme tasarımı ve ilaç geliştirme çabalarıyla da yardımcı olacağını belirtti. Yüksek doz ifosfamid ile bile kötü sonuçlar göz önüne alındığında, yeni ilaçlara ihtiyaç olduğu konusunda yazarlarla hemfikirdi.

"Tekrarlayan Ewing sarkomu, hedeflenmesi zor bir sürücü ile agresif, hızla ilerleyen bir hastalıktır. Öngörülebilir gelecekte, yeni ilaçların kemoterapi ile birlikte çalışılması gerekecek" dedi. Ewing sarkomu için daha yeni, daha hedefli ajanlara bakan devam eden birkaç faz 1 ve 2 denemesi var, ancak hiçbiri ifosfamid ile kombinasyon halinde incelenmediğini kaydetti.

rEEcur sonuçları göz önüne alındığında, ifosfamidi "hedeflenen ajanlarla kombinasyon halinde potansiyel bir kemoterapi omurgası" olarak düşünmek önemli olacaktır.

Akılda Kalan Sorular

Janeway, gelecekteki çalışmaların irinotekan-temozolomid ve gemsitabin-dosetaksel kemoterapi kombinasyonlarının sonuçlarının yüksek doz ifosfamid ile tedavi edilen hastalardaki sonuçlarla nasıl karşılaştırılacağını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda, farklı endüstri ortaklarından yeni ajanlar üzerinde çalışıldıktan sonra, nadir görülen kanserlerde rEEcur gibi işbirlikçi, uluslararası, çok kollu sepet çalışmaları yürütmenin mümkün olup olmayacağı ve araştırmacıların daha fazlasını yakalamak için "kıtalararası işbirliğine dayalı denemeler yapıp yapamayacağı" belirsizliğini koruyor.