Son 1 yıl içinde erken evre, yani ameliyat edilebilir küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi, immünoterapinin başarısı ile baştan aşağı değişti. Bu durumdaki hastaların ameliyat öncesi tedavisine immünoterapi eklenmesi için çok güçlü kanıtlar, ASCO 2022 toplantısında sunulan NADIM II çalışması ile geldi.

  • NADIM II çalışması, neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) amaçla verilen nivolumab artı karboplatin bazlı kemoterapinin, evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda patolojik tam yanıtı tek başına kemoterapiye kıyasla belirgin bir şekilde iyileştirdiğini gösterdi.
  • Bu çalışma, daha önce bu tedaviye FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı getiren CheckMate-816 çalışmasının sonuçlarını doğrular niteliktedir.
  • Kemoterapiye neoadjuvan nivolumabın eklenmesi, tek başına kemoterapi grubuna kıyasla yüksek dereceli yan etki oranını artırmadı ve cerrahi oranını artırdı.

FDA 4 Mart 2022'de, ameliyat edilebilir, evre IB, II ve IIIA'lı (tümör ≥ 4 cm veya nod pozitif) 358 KHDAK hastası için neoadjuvan nivolumab artı kemoterapiyi, randomize, açık etiketli, faz III CheckMate-816 çalışması sonuçlarına göre onaylamıştı. Deneme, tek başına kemoterapiye kıyasla kombinasyon tedavisi alan katılımcılar arasında patolojik tam yanıt (pTY) ve olaysız sağkalımda iyileşmeler bildirdi. Ortanca genel sağkalıma henüz ulaşılmamıştır.

Akciğer Kanserinde Ameliyat Öncesi İmmünoterapi Büyük Heyecan Yaratıyor

NADIM II çalışmasının güçlü yönlerinden biri, evre IIIA hastalığa odaklanmasıdır. Bu hastalar, çok iyi hastalık sonuçlarına sahip değildir ve bu grup için standart bir yaklaşımımız yoktur. Bu veriler, ameliyat edilebilir evre III KHDAK için şimdiye kadar ki en iyi sonuçları gözler önüne seriyor.

NADIM II, İspanya'daki kliniklerde nivolumab artı karboplatin bazlı kemoterapi (57 hasta) veya tek başına kemoterapi (29 hasta) almak üzere rastgele 2:1 oranında atanan 86 hastayı içeriyordu. Hastaların ECOG performans durumunun 0 veya 1 olması ve bilinen herhangi bir EGFR veya ALK mutasyonuna sahip olmaması gerekiyordu.

Çalışma için birincil son nokta, kör bağımsız patolojik inceleme ile değerlendirilen pTY idi.

Figür. Tüm Hasta Grubunda Neoadjuvan Nivolumab artı Kemoterapiye Karşı Kemoterapi ile Patolojik Tam Yanıt Oranları

NADIM II Çalışması Neoadjuvan Nivolumab Artı Kemoterapiye Karşı Kemoterapi ile Patolojik Tam
  • pTY, hem birincil tümörde (akciğer) hem de örneklenmiş lenf düğümlerinde %0 kalıntı canlı tümör hücreleri olarak tanımlandı.
  • Ameliyat olmayan hastalar yanıt vermeyen olarak kabul edildi.
  • Nivolumab artı kemoterapi alan hastalarda ayrıca, ikincil sonlanım noktaları olan majör patolojik yanıt (ana tümöründe ≤%10 kalıntı canlı tümör) ve objektif yanıt oranı anlamlı olarak daha yüksekti.

Kemoterapiye nivolumabın eklenmesi, NADIM II'de yan etkileri önemli ölçüde artırmadı. Kombinasyon tedavisi kolundaki hastaların %25'i ve tek başına kemoterapi grubundaki hastaların %10,3'ü derece 3/4 advers olay yaşadı. Her iki grupta da tedaviye bağlı derece 5 advers olay meydana gelmedi.

Kombinasyon terapi kolundaki hastaların %93'ü tedaviyi takiben ameliyat edildi, bu oran kontrol grubunda %69'du (OR 5.96, %95 GA [1.65, 21.56]; P = .00807).

İmmünoterapi alan daha fazla hastanın ameliyat olduğu açık, çünkü nivolumab eklemek, çok fazla yan etki eklemeden tümörü tümörü küçültmede daha etkili gözüküyor.

Önceki NADIM I çalışmasına, neoadjuvan nivolumab ve karboplatin bazlı kemoterapi ve ardından adjuvan nivolumab monoterapisi alan, ameliyat edilebilir evre IIIA KHDAK'li 46 hasta dahil edilmişti. Bu çalışma yakın zamanda ortanca 38 aylık bir takip ile %81.9'luk bir genel sağkalım bildirdi.

İspanya, Madrid'deki Puerta de Hierro Hastanesi'nden ve İspanyol Akciğer Kanseri Grubu Başkanı Dr. Mariano Provencio, NADIM I ve II çalışmalarını yönetti ve NADIM II bulgularını ASCO 2022'de sundu.

"Hikayenin ilk kısmı bir konsept kanıtıydı, NADIM I, ardından CheckMate-816 sonuçları doğruladı. Şimdi NADIM II, CheckMate-816'nın sonuçlarını doğruluyor. Sanırım çemberi bitirdik," dedi Dr. Provencio.

CheckMate-816 ve NADIM II, ortanca genel sağkalımı belirlemek için hastaları takip etmeye devam ediyor.

Karboplatin mi Sisplatin mi?

Yeni NADIM II bulguları, karboplatin bazlı kemoterapinin nivolumab ile kombinasyon halinde sisplatin bazlı kemoterapiden daha etkili olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. CheckMate-816, nivolumab artı karboplatin bazlı kemoterapi alan hastalar arasında nivolumab artı sisplatin bazlı kemoterapi alanlara kıyasla daha yüksek pTY oranları buldu (%30.8'e karşı %21.8). Karboplatin bazlı bir kemoterapi kullanan NADIM II'deki pTY oranı, %36.8 ile daha da yüksekti.

PD-L1 Pozitif Alt Gruplarda Patolojik Tam Yanıt %60'a Ulaştı

CheckMate-816'ya benzer şekilde, NADIM II çalışması, PD-L1 tümör proporsiyon skoru (TPS) ≥ %1 temelinde yüksek PD-L1 ekspresyonu olan hastaların nivolumab artı kemoterapiyi takiben pTY elde etme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

TPS ile PD-L1 pozitifliği %1-49 ve ≥ %50 olan hastalarda pTY oranları sırasıyla %41.7 ve %61.1 idi.

PD-L1 ifadesi TPS ile < %1 olan hastalar arasında pTY oranı %15 bulundu. Bu oran, sadece kemoterapiye kıyasla halen daha yüksek bir orandır ve düşük PD-L1 ifadesi olan hastalar da muhtemelen bu tedavi için uygundur.