16 Haziran 2021'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), agresif sistemik mastositoz ve mast hücreli lösemi hastaları da dahil olmak üzere ileri evre sistemik mastositozlu yetişkin hastalar için tirozin kinaz inhibitörü avapritinib (Ayvakit) adlı tablet şeklindeki kanser ilacını onayladı.

Avapritinib, daha önce 9 Ovak 2020'de PDGFRA ekson 18 mutasyonu bulunan, metastatik evre veya cerrahi olarak tümörü çıkarılamayan gastrointestinal stromal tümörlü (GIST) yetişkin hastalar için onaylanmıştı (bakınız ilgili onay). 

Sistemik mastositoz nedir?

Sistemik mastositoz, mast hücrelerinin kemik iliği de dahil olmak üzere birçok organda anormal şekilde arttığı bir hastalıktır. Mast hücreleri, vücudun alerjik tepkilerinde önemli olan histamin gibi çeşitli aracılar üreten bağışıklık hücreleridir.

EXPLORER ve PATHFINDER çalışmaları ile gelen FDA onayı

Avapritinibin etkililiği, EXPLORER ve PATHFINDER adlı ileri evre sistemik mastositozlu hastaları kaydeden iki çok merkezli, tek kollu, açık etiketli klinik çalışmada değerlendirildi. Ana etkinlik sonuç ölçüsü, genel yanıt oranıydı. Ek etkinlik ölçütleri, yanıt süresi, yanıta kadar geçen süre ve mast hücre yükünün bireysel ölçümlerindeki değişikliklerdi. Çalışma kapsamında 53 hasta 200 mg'a kadar günlük dozlarda avapritinib almıştır.

  • Her iki çalışmada da değerlendirilebilir tüm hastalarda genel yanıt oranı %57 idi (%95 güven aralığı [GA] = %42-%70) (n = 53)
  • %28 tam remisyon ve %28 kısmi remisyon.
  • Ortanca yanıt süresi 38.3 aydı (%95 GA = 19-tahmin edilemez) ve yanıta kadar geçen ortanca süre 2.1 aydı.

İlerlemiş sistemik mastositozlu hastalarda en yaygın advers reaksiyonlar (insidans ≥ %20), ödem, diyare, bulantı ve yorgunluk/asteni idi.

Avapritinib 50 binden az trombosit sayısına sahip ileri evre sistemik mastositoz olan hastaların tedavisi için tavsiye edilmez.

İleri evre sistemik mastositozlu hastalar için önerilen avapritinib dozu oral olarak günde bir kez 200 mg'dır.