Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tüm akciğer kanserlerinin neredeyse %85’ini oluşturur. Bu kanser grubu farklı alt türlerden oluşur. Adenokanser, yassı hücreli kanser, büyük hücreli kanser ve diğer nadir görülen alt gruplara ayrılır. Bu gruplar içinde en sık görüleni adenokanserlerdir ve son yıllarda bu türe yönelik dördüncü evre akciğer kanseri tedavisi için memnuniyet verici gelişmeler oldu.

Yarım asıra yakın süredir bu hastalık grubunda kemoterapi temel tedavi iken, günümüzde özellikle adenokanserli hastaların uygun olan alt türlerinde hedefe yönelik tedaviler baş rolü almayı başardı ve tercih sıralamasında kemoterapinin önüne geçti. Ne var ki bu oran sadece adenokanserleri kapsadı ve bu kanser türünde bile birey sigara içiyorsa akıllı ilaç uygunluğu %20’ler düzeyinde kaldı. Özellikle son 2 yılda çok sayıda kanserde etkinliği saptanan yeni nesil immünoterapiler akciğer kanseri tedavisinde de etkili bulundu. Akciğer kanserinde ilk denemelerde başarı kemoterapi sonu yanıt vermeyen veya tedavi altında ilerleme gösteren hastalarda saptandı ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin tüm alt gruplarında etkili bulundu ve FDA tarafınca onaylandı.

Eylül 2016’da Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan iki çalışma sonuçları son derece ümit verici bulundu. Bu çalışmalardan Scott Gettinger ve arkadaşlarının yayınladıkları ilk çalışmada bir tür immünoterapi ajanı olan Nivolumab yeni tanı almış akciğer kanserli hastalarda ilk sıra, yani başlangıç tedavisi olarak denendi. Tedavi alan 52 hastanın 4’ünde tam yanıt, 8’inde tümör boyutlarında anlamlı oranda küçülme 14 hastada ise hastalıkta durağanlık elde edildi. Elde edilen yan etki verilerinde tedavi tolerabil bulundu ve %50 hastada yarar sağladığı gözlendi. Genel sağ kalım 19.4 ay bulundu ki bu süre ümit vericiydi.

İkinci çalışmada Naiyer ve arkadaşları Nivolumab’ı bu kez 4. evre akciğer kanserli yeni tanı almış 56 hastada değişik kemoterapiler ile kombine ederek uyguladılar. Çalışmanın sonunda beklendiği gibi iki farklı tedavi stratejisinin kombinasyonu ile yan etkiler yüksek oranda gözlendi. Dikkat çekici verilerden birisi akciğer kanseri tedavisinde sıklıkla kullandığımız paklitaksel carboplatin isimli kemoterapi rejimi ile nivolumab kombine edildiğinde, hem daha tolerabıl, hem de hastaların %62’sinin 2 yıl yaşadığı gözlendi. Bu süre bu güne değin 4. evre akciğer kanserli hastalarda elde edilen en uzun yaşam ortalamalarından birisidir.

Sizlere sunduğumuz bu iki çalışmanın sonuçları son derece ümit vericidir. Bu çalışmaların henüz öncü çalışmalar olduğunu unutmamalı ve sürmekte olan kapsamlı klinik çalışma sonuçları beklenmelidir.

Ayrıca bu ve benzeri verilerden yola çıkarak onkoloji kliniklerinde önümüzdeki süreçte bu tür tedavi stratejileri ile çalışmalar ülkemizde de başlatılacaktır. Bu tür uluslararası çalışmalarda yer almanın hastalarımızın lehine olacağını düşünüyorum. Sizleri takip eden onkoloji hekimlerinize bu türde sürmekte olan klinik araştırmalara dahil olup olamayacağınızı sorgulamalısınız.

Not: İmmünoterapilerden Nivolumab ve Pembrolizumab adlı iki ilaç dördüncü evre (metastaz yapmış) küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda kemoterapi sonrası yanıtsız veya belli bir süre yanıt verdikten sonra ilerleme gösteren hastalarda ikinci seri tedavide etkinliği kanıtlanarak FDA tarafınca onaylanmıştır. Tüm dünyada henüz ilk sıra tedavi olarak kullanılması klinik araştırmalar dışında uygun değildir. Bu iki ilaç çok pahalı olması nedeniyle çok sayıda ülkede olduğu gibi ülkemizde de henüz onaylanmamıştır. Hekimi tarafınca kullanımı uygun bulunan hastalarda Sağlık Bakanlığı tarafınca endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alınarak ve ücreti hasta tarafınca karşılanarak kullanılabilmektedir.