"CheckMate 651" olarak adlandırılan bir faz-III çalışmanın sonuçları, ileri evre baş ve boyun kanseri için önemli bir soruya cevap oldu. Bu çalışmada, tekrarlayan veya metastatik baş ve boyun yassı hücreli kanseri olan hastaların birinci basamak tedavisinde nivolumab/ipilimumab ikili immünoterapi kombinasyonunu test edildi.

Bu durumdaki hastaların eski standart tedavisi EXTREME çalışması ile belirlenmişti: setuksimab birlikte sisplatin veya karboplatin ile fluorouracil, daha sonra setuksimab ile idame.

İmmünoterapi kombinasyonunun denendiği CheckMate 651 ve tarihi kontrol grubu EXTREME çalışması sonuçları arasında önemli bir genel sağkalım farkı olmadığı gösterildi. Bu bulgular, 6 Aralık 2022’de Journal of Clinical Oncology adlı dergide Robert I. Haddad ve arkadaşları tarafından bildirildi.

Çalışmanın bulguları, tüm hastalar ve PD-L1 CPS skoru pozitif olanlar için ayrı ayrı gösterildi. İnceleme sonucunda, araştırmacılar, "CheckMate 651, tüm rasgele atanan veya CPS ≥ 20 hasta gruplarında hedeflenen genel sağkalım sonuçlarını karşılamadı. Nivolumab ve ipilimumab, EXTREME'e göre daha uygun bir yan etki profili gösterdi. Baş ve boyun yassı hücreli karseri olan tekrarlayan veya metastatik hastalar için yeni tedavilere olan ihtiyaç devam ediyor" dedi.

Çalışmanın Detayları

Bu açık etiketli çalışmaya 947 hasta alındı: 472’si nivolumab/ipilimumab ve 475’i EXTREME koluna rastgele atandı.

  • PD-L1 CPS <1 hasta sayıları 92'ye karşı 86,
  • PD-L1 CPS ≥ 1 hasta sayıları 355'e karşı 372'de
  • PD-L1 CPS ≥ 20 hasta sayıları 185'e karşı 178 idi.

Çalışmada ölçülmek istenen ana sonlanım noktaları, tüm hastalarda ve CPS'si ≥ 20 olanlarda ortanca genel sağkalım süresi idi.

Önemli Bulgular

Analizin yapıldığı Haziran 2021 itibarı ile en az ve ortanca takip süreleri sırasıyla 27,3 ve 39,1 aydı.

Ana sonlanım noktaları:

  • Rastgele atanan tüm hastalar arasında istatistiki olarak ortanca genel sağkalım farkı yoktu: nivolumab/ipilimumab grubunda 13,9 ay (%95 güven aralığı [CI] = 12,1–15,8 ay) ve EXTREME grubunda 13,5 ay (%95 GA = 12,6–15,2 ay) idi (tehlike oranı [HR] = 0,95, %97,9 GA = 0,80–1,13, P = ,4951).
  • CPS ≥ 20 olan hastalar arasında da istatistiki olarak ortanca genel sağkalım farkı yoktu: nivolumab/ipilimumab grubunda 17,6 ay (%95 GA = 13,8–22,0 ay) iken, EXTREME grubunda 14,6 ay (%95 GA = 12,3–16,0 ay) idi (HR = 0,78, %97,5 GA = 0,59–1,03, P = ,0469).

İkincil sonlanım noktaları:

  • CPS ≥ 1 olan hastalarda ortanca genel sağkalım nivolumab/ipilimumab ile 15,7 ay (%95 GA = 13,7–18,8 ay) ve EXTREME ile 13,2 ay (%95 GA = 11,1–14,6 ay) idi (HR = 0,82, %95 GA = 0,69–0,97).
  • CPS ≥ 20 olan hastalar arasında ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 5,4 aya karşılık 7 aydı (HR = 1,02, %95 GA = 0,78–1,33).
  • Objektif yanıt oranları %34,1'e karşı %36,0 ve ortanca yanıt süresi 32,6 vs 7 ay idi.

Nivolumab/ipilimumab grubundaki hastaların %9'una karşı EXTREME grubundaki hastaların %46'sı müteakip immünoterapi aldı.

Nivolumab/ipilimumab grubundaki hastaların %28,2'sinde, EXTREME grubunda ise %70,7'sinde tedaviye bağlı derece 3. veya 4. derece yan etkiler meydana geldi.

Sonuç ve Yorum

İleri evre baş-boyun kanserleri için immünoterapi, Ağustos (pembrolizumab) ve Kasım (nivolumab) 2016'da FDA onayları almıştı. Bu onaylara göre, daha önce platin-bazlı kemoterapi almış ve hastalığı ilerleyen metastatik veya tekrarlayan yassı hücreli baş-boyun kanserli hastalarda, ikinci basamak tedavi olarak immünoterapi, aktivite göstererek hastalara belirgin fayda sağlamaktadır.

Bunun üzerine, bu durumdaki hastaların birinci basamak tedavisi olarak da immünoterapiler etkili olacak mı sorusu gündeme geldi ve KEYNOTE-048 adlı klinik araştırma gerçekleştirildi.

Bu çalışmaya kadar, metastatik veya tekrarlayan baş-boyun kanseri için mevcut standart başlangıç tedavisi, platin-bazlı kemoterapi [sisplatin veya karboplatin ile 5-florourasil (5-FU)] artı EGFR inhibitörü setuksimab idi. Çalışmanın sonuçlarına göre; PD-L1 pozitif (kombine pozitif skor [CPS]≥ 20) olan hastalarda, pembrolizumabla genel sağkalım süresi 14,9 ay iken, standart tedavi ile 10,7 ay bulundu. PD-L1 düzeyine bakılmaksızın genel sağkalım, immünoterapi artı kemoterapi kombinasyonunda 13 ay iken standart tedavide 10,7 ay idi. KEYNOTE-048’e göre immünoterapili rejim, yaşam kaybı riskini %23 azaltmıştı.

Bunun üzerine Haziran 2019'da FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), metastatik veya ameliyatla çıkarılamayan tekrarlayan baş ve boyun yassı hücreli kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için pembrolizumab immünoterapisini onayladı. Bu onaya göre pembrolizumab, PD-L1 CPS ≥1 olan tüm hastalar için platin ve florourasil (FU) ile kombine ve tek bir ajan olarak kullanım için onaylandı.

Sonuç olarak yazımızın konusu olan CheckMate 651 çalışması sonuçları rutin pratiğimizi değiştirmiyor.

Günümüzde ileri evre yassı hücreli baş-boyun kanserlerinin birinci basamak tedavisinde,

  • PD-L1 pozitif hastalar için pembrolizumab artı kemoterapi,
  • PD-L1 negatif hastalar için kemoterapi artı setüksimab

en ideal başlangıç tedavileri olarak karşımızda durmaya devam etmektedir.