Ameliyat veya definitif kemoradyoterapi için uygun olmayan evre III veya metastatik (4. evre) küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastaların birinci basamak tedavisi için pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi ilacının kullanım onayı, PD-L1 pozitif tüm hastaları kapsamak üzere, FDA tarafından 11 Nisan 2019'da genişletildi. Hastaların tümörlerinde EGFR veya ALK genomik sapmaları olmamalı ve PD-L1 pozitif (tümör proporsiyon skoru, TPS ≥%1) olmalı.

Pembrolizumab daha önce, tümörleri PD-L1 TPS ≥% 50 olan metastatik KHDAK'li hastaların birinci basamak tedavisi için tek bir ajan olarak onaylanmıştı.

Onay, evre III veya IV KHDAK'lı ve metastatik KHDAK için önceden sistemik tedavi almayan ve tümörleri PD-L1 pozitif olan 1274 hastanın dahil edildiği randomize, çok merkezli, açık etiketli, aktif kontrollü bir klinik araştırma olan KEYNOTE-042'e dayandırıldı.

Hastalar 1'e 1 oranında iki kola randomize edildi (rastgele atandı);

  • İmmünoterapi koluna, her 3 haftada bir intravenöz (toplardamardan) pembrolizumab 200 mg ve
  • Kemoterapi koluna, araştırmacının tercihine göre pemetrekset veya paklitaksel içeren bir karboplatin rejimi uygulandı. Randomizasyon, ECOG performans durumu, histoloji, coğrafi bölge ve PD-L1 ekspresyonu (TPS ≥% 50'ye karşı TPS %1 ila %49) ile katmanlandı. KEYNOTE-042 çalışmasının sonuçları
  •  Çalışmanın sonucunda, hem TPS ≥% 50 hem ≥% 20 hem de ≥% 1 olan hasta alt gruplarında pembrolizumab, kemoterapiye kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı genel sağkalım iyileşmesine neden oldu.
  • TPS ≥% 1 olan hastalar için ortanca genel sağkalım pembrolizumab için 16.7 iken, kemoterapi ile 12.1 ay bulundu. İmmünoterapi kullanılması, PD-L1 pozitif tüm hastalar için yaşam kaybı riskini %19 azalttı.
  • TPS ≥% 20 alt grubu için, ortanca genel sağkalım, pembrolizumab kolu için 17.7 ay ve kemoterapi kolu için 13.0 ay idi.
  • TPS ≥% 50 alt grubu için, ortanca genel sağkalım, sırasıyla pembrolizumab ve kemoterapi alan hastalar için 20 ay ve 12.2 aydı.
  • Herhangi bir alt grupta progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım veya genel yanıt oranları arasında anlamlı bir fark yoktu.

,KEYNOTE-042 çalışmasında tek bir ajan olarak pembrolizumab alan hastaların en az %10'unda bildirilen en yaygın yan etkiler yorgunluk, iştahsızlık, dispne, öksürük, döküntü, kabızlık, ishal, bulantı, hipotiroidizm, pnömoni (zatürre), preksi (ateş) ve zayıflamadır.

Küçük hücre dışı akciğer kanseri için önerilen pembrolizumab dozu, 3 haftada bir 30 dakikalık intravenöz infüzyon halinde 200 mg'dır.