Kanser; biyolojik, bireysel ve sosyal faktörler olmak üzere üç tane sacayağı temeline oturan ve bu üç ayağın birbiriyle ilişkilerinden etkilenen bir hastalık olmasına rağmen; sosyal ve çevresel faktörleri inceleyen kapsamlı ve deneysel çalışmaların sayısı oldukça az miktardadır.

Doktor Lynch ve arkadaşlarının yaptığı American Association for Cancer Research'ün (AACR) 2016 yıllık toplantısında sunulan Çevre Çaplı İlişkilendirme Çalışması (NWAS); çevresel ve sosyal etkenlerin, prostat kanserinin agresifliğiyle ilişkisini aydınlatan ilk çalışma olmasıyla önem kazanmakta ve yine ilk olması yönüyle bu etkenler üzerinde yapılacak çeşitli çalışmalara ön basamak olma özelliği taşımaktadır.

Çalışmada 1995-2005 yılları arasındaki Pennsylvania Eyalet Kanser Kayıt verileri kullanılarak 6.416 agresif prostat kanseri ( evre ≥3 ve gleason skoru ≥7 ) ve 70.670 agresif olmayan prostat kanseri ( evre

Bu karşılaştırma yapılırken bireyler yaşlarına, teşhis yıllarına, yapılan testlere göre fazlara ayrılmış ve agresif prostat kanseri olan bireyler ve agresif olmayan prostat kanseri bireylerin arasındaki farkı oluşturan en önemli 2 faktör: yoksulluk ve taşıma işinde çalışmak olarak bulunmuştur. Gelir, barınma, işsizlik, sosyal destek, göç faktörleri de bu 2 temel etkeni takip eden 2 grup arasında farkı göze çarpan diğer etkenler olarak görülmektedir.

Önceki çalışmalardan farklı olarak yaş, teşhis zamanı gibi etkenleri göz önünde tutulup fazlara ayrılarak incelenmesi yönüyle daha özgün sonuçlar elde edilen bu çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda prostat kanseriyle verilen mücadelede nokta atışı hamleler yapılabilecek hedefler ortaya serilmekte ve çevresel faktörlerle ilgili çalışmaların da önü açılmaktadır.

Sonuç olarak; Çevre Çaplı İlişkilendirme Çalışması (NWAS) yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada yoksulluk ve taşımacılık mesleği faktörleri ile prostat kanseri agresifliği arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Doktor Lynch ve arkadaşlarının ilk basamağı attığı bu alanda çevresel faktörler üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla kansere karşı geliştirilecek daha özgün mücadele yollarıyla yüz güldürücü sonuçlar elde edileceği umulmaktadır.