HER2, hücre yüzeyinde bulunan protein yapıda bir reseptördür ve hücre büyüme sinyallerinin aracılarından biridir. HER2 geni tarafından kodlanır. HER2 geni, bir proto-onkogendir, Erbb2 veya ERBB2 olarak da bilinir.

HER2 ile ilgili değişikliklerin çeşitli kanserlerde tetikleyici rol oynadığı bilinmektedir. Bu gen ve reseptör, kanserle ilgili şimdiye kadar en çok araştırılan moleküler hedeflerin başında gelmektedir. 

HER2 + tümörlerde, kanser hücreleri bu reseptörü fazla üretir. Bu durum kanserin daha agresif davranışına neden olur. HER2 reseptörünü hedef alan yeni nesil akıllı ilaçlar geliştirilmeden önce HER2 pozitifliği kötü hastalık gidişatı ve daha sık hastalık tekrarı ile ilişkiliydi. Meme kanserlerinin %20 kadarı HER2 yönünden pozitiftir.

HER2 pozitifliği ise tek çeşit değildir; overekspresyon, amplifikasyon veya mutasyon olabilir. HER2 geninin aşırı üretimi (overekspresyon) veya gen çoğalması (amplifikasyon), özellikle meme kanserinde önemli bir biyobelirteçtir ve günümüzde ağırlıklı olarak meme kanserinde, sonra mide kanserinde kullanılan çok sayıda HER2 hedefli ilaçlar mevcuttur. Ancak yapılan çalışmalar, HER2 geninde meydana gelen mutasyonların, genin aşırı üretimi veya gen çoğalması kadar dikkate değer ve hedef alınabilecek bir moleküler değişim olduğunu göstermektedir. HER2 genindeki her 3 değişiklik de – overekspresyon, amplifikasyon veya mutasyon – hücre büyüme ve çoğalmasından tetikleyici etki yapabilmeketdir; bununla birlikte 3 farklı durum için farklı baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

her2 reseptor degisikliklerinin farkli kanser turlerinde sikligi

Kolon ve rektum kanserlerinde HER2'yi hedeflemek

HER2, genel olarak kolorektal kanserlerin yaklaşık % 3-5'inde ve RAS/BRAF-wild tip (mutasyonu olmayan) kolorektal tümörlerin % 5-14'ünde hücre yüzeyinde aşırı ifade (overeksprese) edilir. HER2 aşırı ekspresyonuna sahip tümörler için tedavi yaklaşımları, trastuzumab artı lapatinib ve trastuzumab artı pertuzumabı içermektedir.

Bir faz 2 klibik araştırmada, HER2 pozitif metastatik kolon kanserli ve daha önce çoklu tedaviler görümü 27 hasta, HER2 pozitif meme kanserini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan ve içinde bir kemoterapi olmayan ikili akıllı ilaca iyi yanıt verdi. Bu çalışmaya dahil edilen 27 hasta, KRAS ekson 2 (kodon 12 ve 13) mutasyonu olmayan metastatik kolorektal kanserli 914 hastanın taranmasıyla belirlendi.

Hastaların çoğunda yaygın metastatik hastalık ve distal (son kısım) kolon tümörleri vardı. Hastaların neredeyse %75'i önceden en az dört basamak tedavi rejimi almıştı ve önceki tedavilerin ortanca toplam süresi 20 ay civarında idi.

Çalışmanın sonuçları

  • Hastalar trastuzumab ve lapatinib kombinasyonu ile tedavi edildi.
  • 1 yılda 27 hastanın 12'si (%45) hala hayattaydı.
  • 94 haftalık ortanca takipte bir hasta (%4) tam yanıt, yedi (%26) kısmi yanıt ve 12 hastada (%44) hastalık stabilize oldu.

Sonuç

İleri evre kolorektal kanserki hastalar, HER2 overeksresyonu için de test edilmelidir; çünkü kolorektal kanserlerde HER2, göz ardı edilmemesi gereken bir moleküler hedeftir ve mevcut elimizde bulunan HER2'ye yçnelik akıllı ilaçlar, bu tümör tipinde etkili gözükmektedir.