Beyin tümörü glioblastom ( GBM ), araştırmaların en yoğun olduğu kanser türlerinden biridir. Birçok yeni ilaç beyin tümörlerinde denenmektedir. Bunlardan biri de iniparib adlı bir ön ilaçtır. Iniparib, radikal nitrojen iyonlarının hücre içi dönüşümü üzerinden hücre ölümüne neden olduğu iddia edilen bir ön ilaçtır. Yapılan bir faz-2 klinik araştırmada, yeni tanı almış glioblastomlu (GBM) olan hastalarda standart radyasyon tedavisi (RT) ve temozolomid (TMZ) tedavisine iniparib eklenmesinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirildi.

- İlgili konu: İyi huylu ve kötü huylu beyin tümörleri nelerdir? Beyin tümörünün derecesi ne demektir? Çeşitleri nelerdir?

Çalışmanın detayları

Çalışmanın ulaşmak istediği birincil amaç, medyan (ortanca) genel sağkalımı ölçmek idi. Kıyaslama, aynı özelliklere sahip ve standart tedavi almış GBM'li hastaların sağkalım oranları ile yapıldı (tarihsel kontrol kolu).

Faz-1 (güvenlik) çalışmasında 5, faz-2 (etkinlik) çalışmasında 76 GBM'li hastaya radyoterapi ve ağızdan hap şeklinde alınan temozolamid kemoterapisinin yanında iniparip, yaklaşık 8 mg/kg dozunda damardan uygulandı.

Değerlendirilebilir 81 katılımcının medyan (ortanca) yaşı 58 idi. Bu 81 hastanın ortanca sağkalım oranı 22 ay idi ve standart tedaviye iniparib eklenmesi, yaşam kaybı riskini % 56 azalttı. 2 ve 3 yıllık sağkalım oranları sırasıyla % 38 ve % 25 idi.

Tedaviye bağlı ciddi (3. derece) yan etkiler hastaların % 27'sinde meydana geldi; dokuz hastada, ilacın kesilmesini gerektiren yan etkiler gerçekleşti. İnaparib uygulaması ile ilişkili infüzyon (damardan uygulama) yan etkileri, döküntü, gastrit (mide şikayeti), artan karaciğer enzimleri ve trombositopeni (kan pulcuğu azalması) idi.

Sonuç

İniparib yeni tanı almış GBM'li hastalarda, radyoterapi ve temozolamid yanında haftada 17.2 mg/kg dozuna kadar iyi tolere edildi. İniparibin, tarihsel kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hastaların ortanca genel sağkalım süresini uzattığı görüldü. Daha ileri çalışmalara geçilmeden önce doz optimizasyonu gerekmekle birlikte, tedavi seçeneklerinin oldukça kısıtlı olduğu GBM'li hastalarda iniparibin bu sonuçları oldukça umut vericidir.