Kanser söz konusu olduğunda en çok merak edilen ilk şey, tamamen tedavi edilip edilemeyeceği, ikincisi ise prognoz dediğimiz hastalık seyri / gidişatının nasıl olacağıdır. Bu iki kilit sorunun tek bir cevabı yoktur; fakat hastalığın evresi yani yayılım derecesi, en başta gelen cevaplardan biridir. Hastalığın ne aşamada olduğunu uluslararası TNM evreleme sistemi ile değerlendiriyoruz. “T” tümörün bulunduğu bölgedeki boyutunu; “N” lenf bezlerine sirayetini ve bunun derecesini; “M” ise bulunduğu bölgeden uzaklaşıp başka organlara metastaz (sıçrama) yapıp yapmadığını tanımlamak için kullanılır. Özellikle erken ve bölgesel olarak ilerlemiş (lokal ileri) kanserlerde hastalık yayılımının en önemli belirleyicisi lenf nodlarına sirayet iken, 4. evreye geçmiş, yani başka organlara metastaz yapmış kanserlerde lenf nodlarının durumu şimdiye değin geri planda tutulmuştur. Journal of Thoracic Cancer adlı saygın tıp dergisinde 24 Ağustos’ta yayımlanan araştırmaya göre, metastatik akciğer kanserlerinde de lenf nodu evrelemesi hastalık gidişatının önemli bir belirleyicisidir (prognostif faktör).

TNM sisteminde M0 kanserin metastaz yapmamasını, M1 ise metastaz yapmasını ifade eder. 4. evre akciğer kanserinde metastaz M1a ya da M1b şeklinde ikiye ayrılır. M1a’da tümör karşı akciğere, akciğer zarına sirayet, akciğer zarı (plevral efüzyon) veya kalp zarı (perikardiyal efüzyon) içinde sıvı toplanması durumlarından birine neden olmuştur. M1b’de ise uzak organlara metastaz söz konusudur.

tnm kanser evreleme sistemi

Çalışma

Bu çalışma ile gösterilmişti ki göğüs duvarına metastaz yapmış (M1a) küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastaları için lenf nodu evrelemesi prognostik öneme sahiptir.

Ana tümör, lenf nodu ve metastazları gözeterek yapılan (TNM) evrelemesi, M1a hastalığına sahip KHDAK hastalarını lenf nodu durumlarını gözetmeksizin 4. evre hastaları olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma, N (nod) durumunun M1a KHDAK hastalarında prognozu etkileyip etkilemediğini saptamak için yürütülmüştür.

Araştırmacılar 39,731 M1a KHDAK hastasını N durumlarına göre gruplara ayırarak akciğer kanserine özgü sağkalımı değerlendirdiler.

Hastadaki N durumunun, prognozu etkileyen bağımsız bir belirleyici olduğu saptanmıştır. Lenf nodlarına hastalık sirayet etmemiş olan hastalar, N1 hastalarına göre daha iyi bir sağkalıma sahipken, N1 durumunda olan hastaların da N2 ve N3 durumundaki hastalara oranla daha iyi bir prognoza sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, hastalığın N durumunu, M1a KHDAK hastalarında klinik önem taşıyabilecek ve prognozu etkileyen bağımsız bir araç olarak tanımlamıştır.