Neratinib (Nerlynx) adlı küçük molekül sınıfından anti-kanser ajanı, daha önce iki veya daha fazla basamak anti-HER2 bazlı rejim almış, metastatik veya ileri evre HER2 pozitif meme kanseri olan yetişkin hastaların tedavisi için kapesitabin kemoterapisi ile kombinasyon halinde 25 Şubat 2020 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Not: Neratinib, daha önce 17 Temmuz 2017'de, erken evre HER2 pozitif meme kanserlerinin adjuvan tedavisi olarak FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay).

NALA Çalışması Tasarımı

Neratinibin kapesitabin ile etkinliği, metastatik ortamda iki veya daha fazla anti-HER2 bazlı rejim alan 621 hastada metastatik HER2 pozitif meme kanseri olan randomize, çok merkezli, açık etiketli bir klinik çalışma olan NALA'da araştırıldı. Hastalar (1: 1) randomize edildi. Her 21 günlük döngüde hastalar şu dozlarda ilaç aldılar:

  • Deney kolunda, 21 gün boyunca günde bir kere ağızdan neratinib 240 mg ve 1-14. günler kapesitabin 750 mg/m2 günde 2 kez (307 hasta), ve
  • Kontrol kolunda, 21 gün boyunca lapatinib 1250 mg ve 1-14. günler kapesitabin 1000 mg/m2 günde 3 kez (314 hasta).

Hastalar hastalık ilerleyene veya kabul edilemez yan etkiye kadar tedavi edildi. Birincil etkinlik sonuç ölçümleri, genel sağkalım ve progresypnsuz (ilerlemesiz) sağkalım idi. Önemli ikincil sonuç ölçümleri objektif yanıt oranı ve yanıt süresiydi.

Çalışmanın Sonuçları

  • Kapesitabin ile neratinib alan hastalarda medyan (ortanca) progresyonsuz sağkalım 5.6 ay (95% CI: 4.9, 6.9) iken kapesitabinli lapatinib alan hastalar için 5.5 ay idi(95% CI: 4.3, 5.6). Tehlike oranı: 0.76; 95% CI: 0.63, 0.93; p=0.0059.
  • 12. ayda progresyonsuz sağkalım oranı sırasıyla % 29 (% 95 CI: 23, 35) ve % 15 (% 95 CI: 10, 20) idi.
  • Ortanca genel sağkalım, neratinib kolunda 21 ay (95% CI: 17.7, 23.8) iken lapatinib kolunda 18.7 ay idi (95% CI: 15.5, 21.2). Tehlike oranı: 0.88; 95% CI: 0.72, 1.07; p=0.2086
  • Objektif yanıt oranı ise sırasıyla %32.8 ve %26.7 ile neratinib lehile idi.
  • Ortanca yanıt süresi sırasıyla 8.5 ve 5.6 ay ile neratinib lehine idi.

Yan Etkiler

Neratinib artı kapesitabin kolundaki herhangi bir derecede en yaygın bildirilen yan etkiler ishal, bulantı, kusma, iştah azalması, kabızlık, yorgunluk / asteni, kilo kaybı, baş dönmesi, sırt ağrısı, artralji, idrar yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, abdominal distansiyon, böbrek yetmezliği ve kas spazmlarıdır. En sık bildirilen derece 3 veya 4 yan etkiler ishal, bulantı, kusma, yorgunluk ve iştah azalmasıdır. - İlgili konu: Kanserin kendisi veya tedavilerine bağlı ishal – neden olur nasıl tedavi edilir? İlerlemiş veya metastatik meme kanseri için önerilen neratinib dozu, günlük toplam 240 mg'dır (günde 1 kez yemekle birlikte ağızdan alınan 6 tablet). İshal, yaygın gözüken bir yan etki olduğu için, neratinib tedavisinin yanına loperamid gibi ishal önleyici takviye tedavinin de ilk 56 gün rutin verilmesi önerilmektedir. *

Neratinib Etki Mekanizması Nasıldır?

Erken evre meme kanseri tedavisinde yeni bir ilac Neratinib

Neratinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. İnsan Epidermal Büyüme Faktör Reseptörlerinin (EGFR, HER2, HER4) hücre içindeki bölümünün tirozin kinaz aktivitesini geri dönüşümsüz olarak engeller ve böylece kanser hücresinin içindeki büyüme ve çoğalma sinyallerini baskılamış olur.