Dünyanın dört bir yanından meme kanseri ile uğraşan yaklaşık 8000 bilim insanının katıldığı San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu 10 Aralık 2019'da ABD Teksas'ta başladı. Kongrede günlük klinik pratiğimizi değiştirecek çalışmalar sunuldu.

Bu çalışmalardan metastatik (4. evre) HER2 reseptörü pozitif meme kanserli hastalar için yeni geliştirilen üç yeni antikanser ajanın sonuçları güne damgasını vurdu.

Meme kanserli hastaların %15-20 kadarı HER2 pozitif dediğimiz türe sahiptir, ayrıca tüm meme kanserli hastaların yaklaşık %10'u tanıda metastatik evrede karşımıza çıkar. Erken evrede tanı konulan hastaların ise %30’unda takip sürecinde metastaz gelişir. Metastatik evredeki bu hastalıkta amacımız tam şifa (kür) sağlamaktan ziyade yaşam süresini uzatmaktır.

Meme kanserinde seçilen tedavi planlamasında HER2 reseptörünün varlığı büyük önem taşır. Bu reseptöre karşı geliştirilen akıllı ilaçlardan trastuzumab (Herceptin), pertuzumab (Perjeta) ve T-DM1 (Kadcyla) Amerikan İlaç Dairesi (FDA) onayı alarak standart kullanıma girmiş ilaçlardır. Hastalarda zaman içinde bu ilaçlara karşı direnç gelişebilmektedir. Artan yaşam süreleri ile birlikte yeni ilaçlara ihtiyaç vardır.

Öte yandan HER2 pozitif metastatik meme kanserli hastalarımızda en önemli sorunlardan biri de uzun süreli takiplerde beyin metastazının gelişebilmesidir. Beyine sirayet etmiş hastalarda kan beyin bariyeri nedeniyle her ilaç istenilen etkiyi gösteremeyebilir.

Kongredenin ikinci gününde sunulan bu hasta grubuyla ilgili geliştirilen yeni ilaçların etkinliğini gösteren 3 önemli çalışma, onkoloji gündemine damgasını vurdu.

her2 pozitif kanserlerde hedefli ilaclarin etki mekanizmalari tucatinib margetuximab deruxtecan (1)

Faz III HER2CLIMB çalışması ve tucatinib

Tucatinib, HER2 reseptörüne özgü yüksek duyarlılık gösteren oral tirozin kinaz baskılayıcısı bir ajandır. Çoklu sıra tedavi almış hastalarımızda standart olarak kullandığımız kapesitabin adlı kemoterapi ajanı ile trastuzumab akıllı ilaç ikilisinin yanına tucatinibin eklenmesinin tedavi yanıtına etkinliğinin sorgulandığı bu faz III klinik araştırmaya toplam 612 hasta alındı.

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaklaşık yarısında beyin metastazı mevcuttu. %60’ında HER2 reseptörü ile birlikte hormon reseptörü pozitifti.

Çalışmanın sonuçlarında tüm hasta grubuna baktığımızda, 1 yıllık progresyonsuz sağkalım süresi (PFS, yeni tedavi başından hastalığın kötüleşmesine kadar giden süre) tucatinib kullananlarda ek olarak %21 daha iyiydi (%33’e karşı %12) ve ortalama PFS süresi 2.2 ay daha uzundu (7.8 aya karşı 5.6 ay).

2 yıllık genel yaşam süresi tucatinib kullanımı ile %22 daha iyi (%45 vs 27), ortalama sağ kalım süresi ise 5 ay daha uzundu (22 aya karşı 17 ay).

Tedaviden fayda görme oranını ise %18 arttırdığı gösterildi (%41’ e karşı %23).

Alt gruplar değerlendirildiğinde tucatinibin tüm hasta gruplarına katkı sağladığı gösterildi.

Özellikle beyin metastazı olan hastalardaki PFS'ye büyük katkı sağladığı gösterildi (1 yıllık PFS %25 karşı %0).

İlaca bağlı yan etkilere bakıldığında; en sık görülen yan etkiler ishal, elde kızarıklık, karaciğer enzim yüksekliği olmakla beraber mevcut yan etkiler nedeniyle her iki grup arasında ilacı kesmeye neden olacak anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Bu çalışma sunulduğu günle aynı zamanda onkolojinin önemli dergilerinden biri olan NEJM’de yayınlandı.

Sonuç olarak bu çalışmaya alınan hastalar daha önceden T-DM1, pertuzumab, trastuzumab gibi pek çok tedavi seçeneğini kullanmış hastalar olmasına ragmen tucatinibin standart tedaviye eklenmesiyle ölüm riskini tüm hastalarda 1/3 oranında, özellikle beyin metastazı olanlarda %50 oranında azaltıp tedaviden fayda görme oranını 2 kat arttırdığı gösterildi.

İlerleyen süreçte HER2 pozitif metastatik hastalarda bu tedavi ajanı önemli bir yer alacak gibi görünüyor.

Faz III SOPHIA çalışması margetuximab

Margetuximab HER2 reseptörüne karşı geliştirilen bir ajandır. Standart kullandığımız trastuzumabla ufak yapısal farklılık gösterir. HER2 reseptörüne karşı yaklaşık 5 kat daha fazla duyarlılık gösteren bir ajandır.

Margetuximabın etkinliğinin değerlendirildiği bu çalışmaya çoklu sıra tedavi almış (özellikle HER2’e karşı geliştirilen standart tedavilerimiz olan trastuzumab, pertuzumab ve T-DM1’ı kullanmış) toplam 536 hasta alındı. Bir grup hasta trastuzumab ile birlikte kemoterapi alırken diğer grup margetuximab ile birlikte kemoterapi aldı.

Çalışmanın sonuçlarında;

  • Progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi margetuximab alan kolda 1.3 ay daha iyiydi (PFS: 5.7 karşı 4.4 ay).
  • Tedaviden fayda görme oranı (ORR) margetuximab alan hastalarda %30 daha iyiydi (ORR 67 karşı 37%).
  • Genel sağkalımda (GS) ek 1.8 aylık düzelme sağladığı gösterildi (GS: 21.6 karşı 19.8 ay). 
  • İlaca bağlı yan etkilerde her iki grup arasında bir farklılık saptanmadı.

Trastuzumab deruxtecan

Bu ilaç standart kullandığımız T-DM1’e benzeyen bir yapıya sahiptir. Kemoterapi ajanıyla HER2 reseptörüne karşı olan monoklonal antikorun bağlanmasından oluşan bir ajandır.

Kongrede sunulan bu faz II çalışmaya daha önceden çoklu sıra tedavi almış (ortalama 6 basamak) 180 hasta alındı.

Trastuzumab deruxtecan ile genel cevap oranı (ORR) % 60 iken hastalığın kontrol altında olma oranı %97 olarak saptandı.

Progresyonsuz sağkalım süresi 16 aydı. Ortalama genel sağ kalım verisi henüz elde edilemezken 1 yıllık genel sağ kalım oranı % 86.4 gibi yüksek bir oran olduğu görüldü.

Çalışmanın alt grup değerlendirilmesinde beyin metastazı bulunan 24 hastanın hastalığın kötüleşmesine kadar giden süre ortalama 18 aydı.

İlaca bağlı yan etkiler: bulantı, halsizlik, nötropeni saptanırken bu yan etkiler yönetilebilir yan etkilerdi.

Ciddi yan etki (3. ve 4. derece) 3 hastada akciğer toksisitesi gözlendi. Kortizon tedavisi ile bu yan etki yönetildi.

Bu çalışmanın günümüzde standart tedavi kolu olan kapesitabin-trastuzumab ile kıyaslayan faz III çalışması devam ediyor.

Metastatik HER2 pozitif meme kanserinde yeni çalışmaların özeti

  • İlk sıra tedavide pertuzumab-herceptin-kemoterapi kombinasyon tedavisi,
  • İkinci sırada T-DM1 kullanımı standart yaklaşımımızdır.
  • Üçüncü sırada artık farklı tedavi seçeneklerimiz var gibi görünüyor. Bugün için netleşmeyen şey, hangi hasta alt grubunda hangi tedavi kombinasyonunun daha etkili olacağıdır. Önümüzdeki süreçte açıklanacak yeni çalışma sonuçlarıyla sorunun cevabını bulacağımız kanısındayım.

Sonuç olarak, San Antonio Meme Kanseri Sempozyumunda başarılı sonuçları açıklanan üç yeni ilacın meme kanseri tedavisinde umut veren yeni bir süreci başlattığını gözlemliyoruz. Yakın gelecekte çoklu tedavi alan HER2 pozitif metastatik meme kanseri tedavisinde FDA onayı alacağını düşündüğümüz bu yeni üç farklı ilaç meme kanseri tedavi sürecine önemli katkılar sağlayacak. İnanıyoruz ki meme kanseri tedavisi onkoloji alanının en yüz güldürücü alanlarından birisi olacaktır.

*

her2 reseptor degisikliklerinin farkli kanser turlerinde sikligi

*

meme kanseri çeşitleri türleri luminal a b her2 pozitif üçü negatif hormon östrojen ve proge