Kolorektal kanser, dünya genelinde hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser türüdür ve genellikle ileri evrelerde teşhis edildiğinde tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu nedenle, yeni ve daha etkili tedavi yöntemlerinin bulunması hayati önem taşır. İşte bu noktada, FDA'nın (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) yeni bir tedavi kombinasyonunu onaylaması, bu alanda umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkar.

2 Ağustos 2023 tarihinde, FDA, daha önce fluoropirimidin-, oksaliplatin- ve irinotekan bazlı kemoterapi, anti-VEGF biyolojik tedavi ve eğer RAS wild-tip ise, anti-EGFR tedavi ile tedavi edilmiş metastatik (4. evre) kolorektal kanser (mKRK) için trifluridin / tipiracil (LONSURF, Taiho Oncology, Inc.) ile bevasizumab kombinasyonunu onayladı.

FDA, metastataik için etken maddesi trifluridin / tipiracil olan Lonsurf'u 2015 yılında monoterapi (tekli tedavi) olarak onaylamıştı. Trifluridin/tipiracil ayrıca, daah önce en az iki basamak tedavi görmüş metastatik mide veya gastroözofageal bileşke adenokarsinomu için de FDA onayına sahiptir. Bununla birlikte bu ilaç henüz ülkemizde Sağlık Bakanlığı ruhsatı almamıştır ve kullanılmak istenmesi durumunda, Sağlık Bakanlığı'ndan "endikasyon dışı onam" alınmalı ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) aracılığı ile temin yoluna gidilmelidir.

Trifluridin/tipiracil Nedir? Etki Mekanizması Nasıldır?

Trifluridin/tipiracil (ticari adıyla LONSURF), metastatik kolorektal kanser ve mide kanser dahil olmak üzere belirli türlerdeki ileri evre kanserlerin tedavisinde kullanılan bir oral kemoterapi ilacıdır. Bu ilaç, daha önce başka tedavilere yanıt vermeyen veya bu tedavilere direnç geliştiren hastalar için genellikle bir sonraki tedavi seçeneği olarak kullanılır.

Trifluridin/tipiracil, aslında iki aktif bileşen içerir: trifluridin ve tipiracil. Bu iki bileşenin birleşimi, ilacın etkinliğini artırır ve kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engeller.

Trifluridin, bir nükleozid analogu olup, kanser hücrelerinin DNA'sını kopyalamasını ve böylece çoğalmasını engeller. Ancak, trifluridin hızla vücutta parçalanır ve bu da etkinliğini azaltır.

İşte burada tipiracil devreye girer. Tipiracil, bir timidin fosforilaz inhibitörüdür ve trifluridin'in vücutta parçalanmasını yavaşlatır. Bu, trifluridin'in daha uzun süre aktif kalmasını ve böylece kanser hücrelerine daha uzun süre etki etmesini sağlar.

Bu iki bileşenin birleşimi, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyerek, hastaların yaşam süresini uzatmayı ve hastalığın belirtilerini hafifletmeyi hedefler. Ancak, trifluridin/tipiracil'in etkinliği ve yan etkileri, hastadan hastaya değişebilir ve bu nedenle tedavi, bir onkolog tarafından bireysel olarak değerlendirilmelidir.

İlgili konu: Bevasizumab (Altuzan, Zirabev) nedir, hangi kanserin tedavisinde kullanılır, yan etkileri?

SUNLIGHT Klinik Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Trifluridin/tipiracilin bevasizumab ile birleştirilmesi için onay, SUNLIGHT adlı klinik araştırmaya dayanıyordu. Bu dikkat çekici çalışma 21 Ocak'ta 2023 Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu’nda (2023 ASCO GICS) sunulmuştu ve detaylarını şu yazımızda paylaşmıştık.

Bu deneme, son uygulanan tedaviyi tolere edemeyen veya daha önce en fazla iki basamak kemoterapi rejiminden sonra kanseri ilerleyen 492 metastatik KRK hastasında trifluridin/tipiracil tekli tedavisi ile bu kombinasyonu karşılaştırdı.

Tablo 1. Başlangıçtaki Katılımcı Özelliklerinin Özeti

SUNLIGHT çalışması tasarımı üçüncü basamakta lonsurt artı bevasizumab başlangıçta kat

  • 6 ayda, genel sağkalım oranı, kombinasyon tedavisi ile %77'ye karşı kontrol tedavisi ile %61 idi ve 12 ay sonra, genel sağkalım oranı %43’e karşı %30 idi.
  • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, kombinasyon kolunda 5,6 aya karşılık kontrol kolunda 2,4 aydı (HR, 0,44; P < ,001). 6 ayda progresyonsuz sağkalım sırasıyla %43'e karşı %16 ve 12 ayda %16'ya karşı %1 idi.

Tablo 2. Genel Sağkalım ve İlerlemesiz Sağkalım Özeti

metastataik kolorektal kanser üçüncü basamak tedavide lonsurf artı bevasizumab sunlight çalı

Yan etkilere bakıldığında, tedaviye bağlı yaşam kaybı bildirilmedi ve ciddi yan etki oranları her iki grupta da benzer idi. Genel olarak, yan etkiler, bevasizumab artı Lonsurf kolunda hipertansiyon (%10'a karşı %2), mide bulantısı (%37'ye karşı %27) ve nötropeni (%62'ye karşı %51) için biraz daha yüksek oranlar dışında her iki grupta da benzerdir.

Trifluridin/tipiracil'in önerilen dozu, her 28 günlük döngünün 1-5 ve 8-12 günleri arasında yiyeceklerle birlikte günde iki kez oral olarak 35 mg/m2'dir.

Tablo 3. Lonsurf Başlangıç Doz Şeması

lonsurf dozu nasıl kullanılır kolon ve mide kanseri