4. evre kolon-rektum (kalın bağırsak) kanseri tedavisi için önemli bir gelişme yaşandı. SUNLIGHT adlı bir klinik araştırma, tedaviye dirençli metastatik (4. evre) kolorektal kanser tedavisinde yeni bir standart olarak bevasizumabın trifluridine/tipiracile eklenmesinin sağkalımı arttırdığını gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre, bevasizumab eklemesi yalnızca trifluridine/tipiracil (Lonsurf) alan hastalara kıyasla ortanca hayatta kalım süresini 10,8 aya kadar çıkardı – ki bu süre sadece Lonsurf alanlar için 7,5 aydı ve yaşam kaybı riskini %49 azalttı (tehlike oranı, 0.61; P < .001). Ayrıca bevasizumab eklemesinin ciddi yan etkiler veya tedavinin kesilmesine yol açan olaylar riskini artırmadığı da görüldü. Araştırma sonuçları, onkoloji uzmanları tarafından kolorektal kanser tedavi yaklaşımını değiştirecek bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bu dikkat çekici çalışma 21 Ocak'ta 2023 Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu’nda (2023 ASCO GICS) sunuldu.

4. evre kolorektal kansere sahip olup, daha önce 2 basamak sistemik tedavi almış ve kanseri ilerlemiş hastalar bu çalışmaya dahil edildi.

Bu çalışmaya kadar metastatik kolorektal kanser için standart 3. basamak tedavi, tekli ilaçlar şeklinde Lonsurf ya da Stivarga’dan (regorafenib) oluşmakta idi. Bu ilaçların yanına bevasizumab gibi başka bir ajan eklemenin kapsamlı bir faz-III klinik araştırmada nasıl sonuçlanacağını bilmiyorduk.

Bevasizumab, vasküler endotel büyüme faktörünü (VEGF) hedefleyen ve anjiyogenezi (yeni damar oluşumunu) baskılayan iyi bilinen bir antikanser ajandır.

SUNLIGHT çalışmasına 492 hasta alındı. Hastalar rastgele iki kola ayrıldı. Her iki kolda da çoğu hasta (%72) önceden bevasizumab tedavisi görmüştü.

Tablo 1. Başlangıçtaki Katılımcı Özelliklerinin Özeti

SUNLIGHT çalışması tasarımı üçüncü basamakta lonsurt artı bevasizumab başlangıçta kat

6 ayda, genel sağkalım oranı, kombinasyon tedavisi ile %77'ye karşı kontrol tedavisi ile %61 idi ve 12 ay sonra, genel sağkalım oranı %43’e karşı %30 idi.

Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, kombinasyon kolunda 5,6 aya karşılık kontrol kolunda 2,4 aydı (HR, 0,44; P < ,001). 6 ayda progresyonsuz sağkalım sırasıyla %43'e karşı %16 ve 12 ayda %16'ya karşı %1 idi.

Tablo 2. Genel Sağkalım ve İlerlemesiz Sağkalım Özeti

metastataik kolorektal kanser üçüncü basamak tedavide lonsurf artı bevasizumab sunlight çalı

Yan etkilere bakıldığında, tedaviye bağlı yaşam kaybı bildirilmedi ve ciddi yan etki oranları her iki grupta da benzer idi. Genel olarak, yan etkiler, bevasizumab artı Lonsurf kolunda hipertansiyon (%10'a karşı %2), mide bulantısı (%37'ye karşı %27) ve nötropeni (%62'ye karşı %51) için biraz daha yüksek oranlar dışında her iki grupta da benzerdir.