Daha önce fluoropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi, bir anti-VEGF ve RAS wild tip ise ve tıbben uygunsa bir anti-EGFR tedavisi almış olan yetişkin metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastaları için fruquintinib (Fruzaqla, Takeda Pharma.) 8 Kasım 2023 tarihinde FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı aldı.

Fruquintinib Etki Mekanizması Nasıldır?

Fruquintinib, metastatik kolorektal kanser tedavisinde kullanılan bir oral tirozin kinaz inhibitörüdür. Etki mekanizması, kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasında kritik bir rol oynayan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) yolaklarını hedef alarak çalışır. VEGF, tümörlerin yeni kan damarlarını oluşturmasını (anjiyogenez) ve dolayısıyla tümörlerin beslenmesini ve büyümesini sağlar. Fruquintinib, VEGF reseptörlerini bloke ederek bu süreci ibaskılar ve böylece tümör büyümesini kısıtlar ve kanser hücrelerinin metastaz yapma kapasitesini azaltır. Bu mekanizma ile fruquintinib, özellikle diğer tedavilere dirençli olan metastatik kolorektal kanser hücrelerinin kontrol altına alınmasında kullanılır.

FRESCO-2 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkinlik, FRESCO-2 ve FRESCO çalışmalarında değerlendirildi.

Uluslararası, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan FRESCO-2, daha önce fluoropirimidin, oksaliplatin, irinotekan bazlı kemoterapi, bir anti-VEGF biyolojik tedavi ve RAS wild tip ise bir anti-EGFR biyolojik tedavisi ve trifluridin/tipirasil veya regorafenibden en az biri alıp hastalığı ilerleyen 691 mKRK hastasını değerlendirdi.

Çin'de yürütülen çok merkezli, plasebo kontrollü FRESCO çalışması, daha önce fluoropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi alıp hastalığı ilerleyen 416 metastatik kolorektal kanser hastasını değerlendirdi.

Her iki çalışmada da hastalar, her 28 günlük döngünün ilk 21 günü için ya günde bir kez oral yoldan 5 mg fruquintinib ya da plasebo artı en iyi destekleyici bakım (2:1) alacak şekilde rastgele olarak ayrıldı.

Hastalar, hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez toksisiteye kadar tedavi aldılar.

Her iki çalışmada da ana etkinlik sonucu genel sağkalım idi.

Sonuçlar

  • FRESCO-2'de, fruquintinib ile tedavi edilenlerde ortanca genel sağkalım 7.4 aydı ( %95 GA: 6.7, 8.2) ve plasebo grubunda 4.8 aydı ( %95 GA: 4.0, 5.8) (HR 0.66 [%95 GA: 0.55, 0.80] p-değeri < 0.001).
  • FRESCO'da, sırasıyla tedavi kollarında ortanca genel sağkalım 9.3 ay (%95 GA: 8.2, 10.5) ve 6.6 ay (%95 GA: 5.9, 8.1) idi (HR 0.65 [%95 GA: 0.51, 0.83] p-değeri < 0.001).

En yaygın advers reaksiyonlar (%20'den fazla hastada bildirilen) hipertansiyon, palmar-plantar eritrodizestezi, proteinüri, disfoni, karın ağrısı, ishal ve asteni idi.

Önerilen fruquintinib dozu, hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez toksisiteye kadar, her 28 günlük döngünün ilk 21 günü için günde bir kez oral yoldan 5 mg, yiyeceklerle birlikte veya yiyeceksiz olarak alınmasıdır.