29 Mart 2018'de Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemili (ALL) birinci veya ikinci tam remisyonda minimal rezidüel hastalığı (MRH) %0,1’den büyük veya eşit olan yetişkin ve pediatri hastalarının tedavisi için blinatumomaba (piyasa adı Blincyto) hızlandırılmış onay verdi.

Onay, en az 18 yaşında olan, standart ALL tedavilerinden en az 3 kemoterapi almış olan, tam hematolojik remisyonda (<% 5 blast, mutlak nötrofil sayısı>1Gi/L, trombositler>100Gi/L) ve % 0.01'lik minimum duyarlılığa sahip test kullanılarak % 0.1'e eşit veya daha büyük seviyede MRH'ye sahip 86 hastayı içeren açık etiketli, çok merkezli, tek kollu BLAST adlı çalışmaya dayandırılmıştır. Blinatumomab, tüm kürlerde intravenöz olarak 15 mcg/m2/gün (önerilen 28 mcg/gün dozuna eşdeğer) sabit bir dozda uygulanmış. Hastalar 4 küre kadar tedavi almış. Blinatumomab ile tedaviyi takiben, birinci tam remisyonda 61 hastanın (%74) 45'ine ve ikinci tam remisyonda 25 hastanın 14’üne (% 56) devam eden hematolojik tam remisyonda allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılmış.

Etkinlik, blinatumomab tedavisinin bir döngüsü içinde saptanmayan minimal rezidüel hastalığın (MRH) elde edilmesine ve hematolojik relapsız sağkalım (RS) oranına dayandırılmıştır. MRH yanıtını değerlendirmek için kullanılan test, 6 hasta için %0.01 duyarlılık ve 80 hasta için ise duyarlılık %0.005'e eşit veya daha düşüktü. Genel olarak, saptanmayan MRH, birinci tam remisyonda 52 hastada ve ikinci tam remisyonda 18 hastada sağlandı. Transplantasyon yapılan hastaların çoğunluğunda medyan (ortanca) tahmini hematolojik RS, birinci tam remisyondaki hastalar için 35.2 ay ve ikinci tam remisyondaki hastalar için 12.3 ay bulunmuştur.

MRH pozitif öncül B hücreli ALL olan hastaların en az %20'sinde blinatumomaba karşı en sık görülen yan etkiler ateş, infüzyonla ilişkili reaksiyonlar, baş ağrısı, enfeksiyonlar, çarpıntı ve titreme olarak bulunmuştur. Hastaların %61'inde ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Hastaların en az %2'sinde en sık görülen yan etkiler arasında ateş, titreme, ensefalopati (beyin hastalığı), konuşma bozukluğu, beyaz kan hücresi düşüklüğü, doz aşımı, cihazla ilişkili enfeksiyon, nöbet ve stafilokok enfeksiyonu yer alır. Hastaların %64'ünde üç veya daha yüksek derecedeki yan etkiler de bildirilmiştir. Yan etkilere bağlı tedavinin kesilmesi hastaların %17'sinde meydana gelmiş ve nörolojik olaylar kesilmenin en sık bildirilen nedenidir. Blinatumomab tedavisinin bitiminden sonraki 30 gün içinde meydana gelen iki ölümcül yan etki (atipik pnömoni ve subdural kanama) raporlanmıştır.