17 Nisan 2020'de, Orbis Projesi'nin bir parçası olarak , ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ileri evre HER2 pozitif meme kanserli hastaların tedavisi için kemoterapi (trastuzumab ve kapesitabin) ile birlikte tucatinib (Tukysa) adlı ilacı onayladı. Bu tedavinin uygulanabilmesi için hasta daha önce en az bir basamak tedavi almış olmalı, tümörü ameliyatla çıkarılamamalı ve kanser, beyin de dahil olmak üzere vücudun diğer yerlerine metastaz yapmış olmalı.

Meme kanserlerinin yaklaşık beşte birini oluşturan HER2 pozitif meme kanseri, insan hücrelerinin büyümesini destekleyen insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) adı verilen bir proteine ​​çok fazla sahiptir. Metastatik HER2-pozitif meme kanseri olan kadınların % 25'inden fazlası beyin metastazı geliştirecektir.

Tukysa, tirozin kinaz inhibitörü sınıfından ağızdan hap şeklinde alınan küçük molekül bir ilaçtır; yani bir tür enzimi (kinaz) bloke eder ve kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olur (bakınız aşağıdaki şekil).

Tucatinibe FDA Onayı Getiren HER2CLIMB Çalışması

FDA, ileri evre HER2 pozitif meme kanseri olan ve daha önce trastuzumab, pertuzumab ve ado-trastuzumab emtansin (T-DM1) ile tedavi edilen 612 hastayı kaydeden faz-III HER2CLIMB adlı klinik çalışmanın sonuçlarına dayanarak Tukysa'yı onayladı.

  • Çalışmaya dahil edilen hastaların yaklaşık yarısında (% 48) beyin metastazı mevcuttu. %60’ında HER2 reseptörü ile birlikte hormon reseptörü de pozitifti.
  • Çalışmanın sonuçlarında tüm hasta grubuna baktığımızda, 1 yıllık progresyonsuz sağkalım süresi (PFS, yeni tedavi başından hastalığın kötüleşmesine kadar giden süre) tucatinib kullananlarda ek olarak %21 daha iyiydi (%33’e karşı %12) ve ortalama PFS süresi 2.2 ay daha uzundu (7.8 aya karşı 5.6 ay).
  • 2 yıllık genel yaşam süresi tucatinib kullanımı ile %22 daha iyi (%45 vs 27), ortanca sağ kalım süresi ise 5 ay daha uzundu (22 aya karşı 17 ay).
  • Tedaviden fayda görme oranını ise %18 arttırdığı gösterildi (%41’ e karşı %23).
  • Alt gruplar değerlendirildiğinde tucatinibin tüm hasta gruplarına katkı sağladığı gösterildi.
  • Özellikle beyin metastazı olan hastalardaki PFS'ye büyük katkı sağladığı gösterildi (1 yıllık PFS %25 karşı %0).
  • İlaca bağlı yan etkilere bakıldığında; en sık görülen yan etkiler ishal, elde kızarıklık, karaciğer enzim yüksekliği olmakla beraber mevcut yan etkiler nedeniyle her iki grup arasında ilacı kesmeye neden olacak anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Bu çalışma daha önce 2019 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda ve eşzamanlı NEJM adlı dergide yayımlanmıştı.

Sonuç olarak bu çalışmaya alınan hastalar daha önceden T-DM1, pertuzumab, trastuzumab gibi pek çok tedavi seçeneğini kullanmış hastalar olmasına ragmen tucatinibin standart tedaviye eklenmesiyle ölüm riskini tüm hastalarda 1/3 oranında, özellikle beyin metastazı olanlarda %50 oranında azaltıp tedaviden fayda görme oranını 2 kat arttırdığı gösterildi.

FDA bu onay için Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Sağlık Kanada, Sağlık Bilimleri Kurumu (HSA, Singapur) ve Swissmedic (SMC, İsviçre) ile işbirliği yapmıştır. Bu, FDA, HSA ve Swissmedic arasındaki ilk Proje Orbis ortaklığıdır. FDA bugün Tukysa'yı onaylarken, başvuru hala diğer ajanslarda inceleniyor. Yeni tedavilerin erken bulunabilirliği ve dünya çapında standart bakım olarak benimsenmesi, kanser klinik araştırmalarının giderek daha fazla uluslararası işbirliğini olumlu etkileyebilir, kanser ilaçlarının gelişimini potansiyel olarak hızlandırır.