Tümörü ameliyatla çıkarılamayan 3. evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri, yıllardır tedavisinde güçlük yaşadığımız ve ideal tedavi arayışında olduğumuz bir konudur. Ameliyata uygun olmayan 3. evre akciğer kanserli hastaların standart tedavisi, kemoterapi ile birlikte radyoterapidir (kemoradyoterapi). Elimizdeki en önemli iki tedavi metodu olan kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte kullanmamıza rağmen, akciğer kanseri çoğunlukla nüks (tekrar) eder (tanı anında 3. evre olan akciğer kanserli hastaların 5 yıllık sağkalım oranı %15 civarıdır). İşte bu durumda, yani kemoradyoterapi sonrası kanserin tekrar ihtimalini azaltıcı ilk ve tek tedavi, 16 Şubat 2018'de FDA onayı alan immünoterapi durvalumab (piyasa adı Imfinzi) idi. Akciğer kanserinde daha önceki immünoterapi onaylarının hepsi ileri (4. evre = metastatik) hastalık için olmuştu. Durvalumab, 3. evre akciğer kanserinde kemoradyoterapi sonrası kullanım için onay almakla birlikte, şimdiye kadar genel yaşam süresine olan katkısı net bir şekilde ortaya konulamamıştı. Akciğer Kanseri 19. Dünya Kongresi'nde sunulan ve eşzamanlı NEJM'de yayımlanan bir çalışmada, durvalumabın uzun dönem yaşam süresi sonuçları gösterildi.

PACIFIC adlı faz 3 klinik araştırmaya, 26 farklı ülkeden 235 kanser merkezi katıldı. Araştırmaya 713 evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hasta 2'ye 1 oranında alındı. Hastaların tamamına kemoradyoterapi verildikten sonra, 2/3'üne kemoradyoterapi sonrası durvalumab 10 mg/kg dozunda iki haftada bir 12 ay süresince verilirken diğer gruba plasebo (aktif madde içermeyen ilaç) uygulandı.

Not: Bu evre akciğer kanserinde, kemoradyoterapi sonrası başka bir standart tedavi olmadığı için, karşılaştırma plaseboya göre yapılmıştır.

22 Mart 2018 itibariyle, medyan (ortanca) 25 aylık takip sonuçlarına göre;

  • 2 yıllık genel sağkalım oranı durvalumab alanlarda %66 iken, plasebo alanlarda %55 idi.
durvalumab immünoterapi imfinzi akciğer kanseri tedavisi PACIFIC çalışması yaşam süresi
  • Durvalumab ile immünoterapi, yaşam kaybı riskini plaseboya göre %32 azalttı.
  • Tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi (progresyonsuz sağkalım), önceki bildirilen ile aynı idi: 17.2 aya karşı 5.6 ay.
  • Yaşam kaybı veya uzak metastaz gelişme ortanca süreleri durvalumab alanlarda 28.3 ay iken, plasebo alanlarda 16.2 aydı.
  • Durvalumab alanların %30.5'inde, plasebo alanların %26.1'inde ciddi (3. ve 4. derece) yan etkiler görüldü.
  • Herhangi bir sebeple tedaviyi bırakma oranları; durvalumab alanlarda %15.4 ve plasebo alanlarda %9.8 idi.
durvalumab immünoterapi imfinzi akciğer kanseri yan etki tedaviyi bırakma

Sonuç olarak bu çalışma ile, ameliyat edilemez 3. evre küçük hücre dışı akciğer kanserinin ilerleme riskini düşürmek için onaylanan ilk tedavi olan immünoterapi durvalumabın etkinliği netleşmiş oldu.