ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Eylül 2018'de, seçici bir RET inhibitörü olan LOXO-292'ye Çığır Açan Terapi (Breakthrough Therapy) tanımını verdi.

Şu durumlara sahip akciğer ve tiroid kanserli hastalar için LOXO-292 adlı ilacın klinik çalışmalarda denenmektedir:

  • Daha önce platin bazlı kemoterapi ve immünoterapi almış ve hastalığı progrese olan (kötüleşen), metastatik, RET füzyon-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastaların tedavisi,
  • RET geninde mutasyon olan, diğer tedavi seçeneklerini yitiren ve sistemik tedavi gerektiren gerektiren medüller tiroid kanseri tedavisi.

LOXO-292'ye Çığır Açan Terapi tanımlaması, devam eden global LIBRETTO-001 adlı faz 1-2 klinik araştırmaya dayanmaktadır.

ASCO 2018 Kongresi'de sunulan ve halen devam eden bu çalışmada,RET füzyon pozitif akciğer kanserli hastaların tedaviye objektif yanıt oranı, %77 gibi oldukça dikkat çeken bir değerdi. Verilerin analiz edildiği Nisan 2018'de, bu hastaların hiçbirinde progresyon (hastalıkta kötüleşme) gözlenmedi ve hastaların %90'ı LOXO-292 tedavisine devam ediyordu. Dahası, ölçülebilir beyin metastazı olan tüm hastaların (3 hasta) beyindeki tümörleri LOXO-292'ye yanıt verdi.

RET mutasyonu pozitif medüller tiroid kanserli hastalarda tedaviye objektif yanıt oranı %45 (2 hastada tam yanıt) olarak bulundu. Bu grupta 2 hastada progresyon gelişti ve hastaların %93'ü LOXO-292 almaya devam etmekte idi.

LOXO-292 ve RET ilişkili kanserler

LOXO-292, bir hücresel büyüme yolağı olan RET sisteminin çalışmasını baskılayan, ağızdan hap şeklinde alınan ve klinik gelişme aşamasından olan bir ilaçtır.

LOXO-292, kanserli hücrelerin büyümesinde rol alan 2 türlü RET değişimine karşı etki etmektedir; bunlar, RET füzyonları ve mutasyonlarıdır. Bu RET değişimleri, değişen sıklıkta birden çok tümör tipinde bulunmuştur. KHDAK'lı hastaların yaklaşık % 2'sinde, papiller ve diğer tiroid kanserleri olanların % 10 ila % 20'sinde ve diğer adenokanserlerde % 1-2 oranlarında RET füzyonları tanımlanmıştır.

RET nokta mutasyonları ise, medüller tiroit kanserinin yaklaşık % 60'ında bulunur. Hem RET füzyon kanserler hem de RET- mutant medüller tiroit kanseri, büyümek ve çoğalmak için birincil olarak bu tek aktifleştirilmiş kinaza bağlıdır (RET aktivasyonu). Genellikle onkogen bağımlılığı olarak adlandırılan bu bağımlılık, bu tür tümörleri, RET'i hedefleyen küçük moleküllü inhibitör ilaçlara oldukça duyarlı hale getirir.

Tüm adenokanserler içinde RET füzyon-pozitifliğinin %1-2 oranında saptanması ilk bakışta oldukça düşük ve önemsiz gibi gelebilir, ancak dünya genelinde yılda 16 milyonu aşan yeni kanser vakası olduğu ve her birinin bir insan yaşamını ifade ettiği düşünülürse, bu nadir gibi gözüken değişimin saptanmasının bile son derece önemli olduğu fark edilebilir.