Memesinde birden fazla meme kanseri odağı olan kadınlar için meme koruyucu cerrahinin uygun olduğunu ve bu tedavi sonrasında da yüksek bir risk altında olmadan iyileşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren yeni bir araştırma yayımlandı.

Çok Odaklı Meme Kanseri Nedir?

İngilizce'de "multicentric" veya "multisite" olarak ifade edilen çok odaklı meme kanseri, kadınlarda birden fazla meme bölgesinde (özellikle de aynı meme içinde) tümörün olduğu bir durumdur. Tanı anında çok odaklı meme kanseri ile karşılaşılırsa, bu durum tedavi planında göz önünde tutulur.

Günümüzde birçok onkolog veya cerrah, çok odaklı meme kanseri ile karşılaştığında, erken evrede bile olsa memenin tamamen alındığı mastektomi ameliyatı önermektedir. Bu nedenle yazımızın konusu olan çalışma, onkolojinin önemli bir sorusuna cevap olmaktadır.

Aşağıda, en sık kullanılan meme koruyucu cerrahi olan lumpektomi resmedilmiştir:

lumpektomi nedir

Önemli Bir Çalışma

ACOSOG-Z11102 adlı araştırma, öncelikle hormon reseptör-pozitif (HR +), insan epidermal büyüme faktör reseptörü 2-negatif (HER2-) meme kanseri olan ve memesinde birden fazla tümör odağı olan 200'den fazla kadını kapsamaktadır.

Tüm hastalara koltuk altlarında lenf düğümüne kanserin yayılıp yayılmadığının değerlendirilmesi sonrasında lumpektomi (meme koruyucu cerrahi) ve tüm meme için radyoterapi uygulandı, daha sonra ise onkolog tarafından sistemik tedavi uygulandı.

5 yıllık takip sonucunda, hastaların sadece %3'ü memede kanser tekrarı gösterdi.

Sayılar küçük olsa da, veriler, hormon pozitif meme kanseri olan kadınlarda adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) hormon baskılama tedavinin, kanserin tekrarlama riskini belirgin bir şekilde azalttığını göstermektedir.

Bu güncel çalışmanın bulgular, 9 Aralık 2022'de San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda (SABCS) sunuldu.

Bu çalışma, bir memede iki veya üç meme kanser odağı olan hastalarla doktorların konuşabileceği önemli bilgiler sunmaktadır, çünkü daha fazla hastaya meme koruma tedavisini seçenek olarak düşünebilmelerine yardımcı olabilir.

Genel olarak günümüzde tüm memenin alındığı mastektomiye kıyasla lumpektomi ve radyoterapi tercih edilir, çünkü daha küçük bir ameliyattır ve iyileşme süreci daha hızlıdır, bu da daha iyi hasta memnuniyeti ve kozmetik sonuçlarına yol açar.

İlgili konu: Meme kanseri ameliyatı nedir, nasıl yapılır, çeşitler nelerdir, iyileşme süresi?

Sonuçları Heyecanla Beklenen Çalışma

Bir meme içinde tek bir tümör olan hastalarda, lenfektomi ve mastektomilerin sonuçlarının aynı olduğunu biliyorduk... Ancak şimdiye kadar çok odaklı meme kanserine sahip hastalarda meme koruyucu cerrahiyi test eden bu kapsamda bir klinik çalışma tasarlanmamıştı.

Çalışmanın Detayları

Son yıllarda aynı memede birden çok kanser odağı tanısında artış var. Bunun sebebi manyetik rezonans (MR) ve PET-BT gibi tanısal onkolojik götrüntülemelerin kullanımının artmasıdır.

Daha eski gözlemsel çalışmalar, çok odaklı meme kanserine sahip kadınlarda meme koruyucu tedavi ile yüksek oranda bölgesel tekrar oranları kaydetmiş olsa da, daha yeni analizler yaklaşımın "kabul edilebilir" tekrarlama oranları ile ilişkili olduğunu göstermişti.

Bu durumdaki hastalarda meme koruyucu tedavinin güvenliğini incelemek için çalışma ekibi, bir memesinde iki veya üç tümör odağı olan en az 40 yaşındaki kadınlarda tek kollu, faz 2 bir çalışma yürüttü.

Araştırma ekibi, deneysel gruba rastgele hasta atamasının yapıldığı bir klinik çalışma tasarımının daha güçlü veriler sağlayacağını bildiklerini, ancak birçok hasta ve cerrahın rastgele atamaya istekli olmadığını ve böyle bir tasarımda ısrar etmediklerini belirtti.

Memenin iki kadranını geçmeyecek şekilde odaklar arasında en az 2 cm normal doku olacak şekilde katılımcılar seçildi. Erken evre meme kanserli hastalar çalışmaya dahil edildi; lenf düğümlerinde kanser yayılımı yoktu veya en fazla N1 hastalık kabul edildi.

Not: Meme kanserinde N1, tümörün komşu koltuk altı lenf bezlerine yayılmaya başladığını gösterir. N1 aşamasında yayılma sınırlıdır ve 1-3 sayıda lenf nodunda kanser tutulumu vardır.

Şu özelliklere sahip kadınlar çalışmaya dahil edilmedi: görüntülemede tümör odakları > 5 cm, iki taraflı meme kanseri, bilinen BRCA1/2 mutasyonları, önceden tek taraflı meme kanseri öyküsü ve önceden neoadjuvan tedavi alanlar.

Çalışmadaki tüm kadınlara nodal evreleme ve lumpektomi ile doktorun takdirine bağlı olarak adjuvan kemoterapi uygulandı, ardından tüm meme ışınlaması ve yine doktorun takdirine bağlı olarak bölgesel nodal ışınlama uygulandı. Bunu tıbbi onkoloğun takdirine bağlı olarak sistemik tedavi izledi.

Kadınlar tüm meme ışınlaması tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca 6 ayda bir takip edildi.

Sonuçların Detayları

Çalışmada ölçülmek istenen birincil sonuç, 5 yılda bölgesel kanser tekrarı oranının %8'in altında olması idi.

 • Mevcut analiz için, ortanca yaşı 61 olan toplam 204 kadın değerlendirildi.
 • Yarısından biraz fazlası (%59,3) T1 evre hastalığa sahipti ve %95,6'sının lenf bezi tutulumu negatifti.
 • Çoğunluk (%83,5) "hormon pozitif / HER2 negatif" meme kanserine sahipken, %5'inde triple (üçlü) negatif ve %11,5'inde HER2+ pozitif tümörler vardı.
 • Kadınların %28,9'una adjuvan kemoterapi verilirken, hormon pozitif hastalığı olanların %89,7'sine adjuvan endokrin tedavisi verildi.
 • Bu çalışmada 5 yıllık kanser tekrarı oranı yalnızca %3,1 (%95 GA, %1,3 - %6,4) bulundu ve bu önceden tanımlanmış "klinik olarak anlamlı eşiğin" çok altında.
 • Kanseri aynı memede tekrar eden 4 hasta vardı: birinde aynı meme cildinde, birinde ise aynı taraf göğüs duvarında tekrarlama saptandı.
 • Bölgesel kanser tekrarı yaşayan 6 kadına ek olarak, 6 kişi karşı memede kanser tekrarı yaşadı ve 4 hastada uzak metastaz gelişti.
 • Takip sırasında toplam sekiz kadın yaşamını kaybetti, ancak yaşam kayıplarından sadece biri meme kanseri ile ilgiliydi.
 • Yapılan bir ileri analiz, bölgesel kanser tekrarı ile patolojik evre T2-3 hastalık, patolojik nodal tutulum ve yakın cerrahi sınırlar arasında sayısal ancak anlamlı olmayan ilişkiler olduğunu gösterdi.
 • Triple negatif 10 meme kanseri vakasının 5 yıllık kanser tekrarı oranı %10 idi; buna karşı hormon pozitif / HER2 negatif hastalar için bu oran %2,6 idi.
 • Daha sonra ekip, en az bir hormon reseptör pozitif olan 195 kadında adjuvan endokrin tedavisinin etkisini analiz etti ve bunun endokrin tedavisi almayanlarda %12,5'e karşılık %1,9'luk 5 yıllık nüks oranıyla ilişkili olduğunu buldu. Adjuvan hormon baskılama tedavisi almamak, kanser tekrarı riskini 7,7 kat artırıyordu.

Sonuç olarak bu çalışma, erken evre ve hormon pozitif/HER2 negatif meme kanserine sahip olup, memesinde birden fazla meme kanseri odağı olan kadınlar için meme koruyucu cerrahinin uygun ve yeterli olduğunu bizlere göstermiş oldu.