17 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bir genetik bozukluk olan "DNA uyumsuzluk onarımı eksikliği" (dMMR) taşıyan, daha önceki tedaviler sonrası ilerleme gösteren ve tatmin edici tedavi seçenekleri olmayan, tekrarlayan veya ileri evre solid (organ) kanserleri olan yetişkin hastalar için dostarlimab-gxly (Jemperli, GlaxoSmithKline LLC) adlı immünoterapi ilacına hızlandırılmış onay verdi.

FDA eş zamanlı olarak, dostarlimab-gxly ile tedavi uygunluğunu tespit etmek için yardımcı bir teşhis cihazı olarak VENTANA MMR RxDx Panelini de onayladı.

Dostarlimab, daha önce 22 Nisan 2021'de dMMR pozitif, tekrarlayan veya ileri evre endometriyal (rahim) kanser tedavisi için FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay).

dMMR nedir?

dMMR (mismatch repair deficient), hücre içindeki DNA'nın düzgün onarımını etkileyen bir anormalliktir ve tümör dokusunda yapılan genetik testler ile belirlenir.

Dostarlimab nedir?

Dostarlimab (Jemperli), PD-1'e bağlanarak, bu molekülün PD-L1 ve PD-L2 ile etkileşimini engelleyen, immün kontrol noktası inhibitörü sınıfından yeni nesil bir immünoterapidir.

PD-1, bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzeyinde bulunur, PD-L1 ve PD-L2 ise bağışıklık hücrelerinde ve bazı kanser hücrelerinde bulunur.

Hücre yüzeylerinde PD-1 ve PD-L1-L2 etkileşiminin bloke edilmesi, vücudun bağışıklık sistemine kanser hücrelerine karşı mücadelesinde yardımcı olur. Bu immünoterapi, dMMR endometriyal kanseri hedeflemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Garnet çalışması

Dostarlimabın etkinliği, randomize olmayan, çok merkezli, açık etiketli, çok kohortlu bir klinik araştırma olan GARNET'te değerlendirildi. Etkinliğin ölçüldüğü hasta grubu, sistemik tedaviyi takiben ilerleyen ve tatmin edici bir alternatif tedavisi olmayan veya ileri evre dMMR pozitif solid tümörleri olan 209 hastadan oluşuyordu.

Birincil etkinlik sonlanım noktaları, RECIST 1.1'e göre kör bağımsız merkezi inceleme ile belirlenen genel yanıt oranı ve yanıt süresidir.

  • Genel yanıt oranı %41.6 idi; %9,1 tam yanıt ve %32,5 kısmi yanıt (%95 GA: 34.9, 48.6).
  • Ortanca yanıt süresi 34.7 aydı (aralık 2.6, 35.8+), bu hastaların %95.4'ünde yanıt süresi ≥ 6 ay idi.

dMMR pozitif bu hasta grubunda dostarlimab ile görülen en yaygın (≥%20) yan etkiler, yorgunluk/asteni, anemi, diyare ve mide bulantısıdır. En yaygın derece 3 veya 4 yan etkiler anemi, yorgunluk/asteni, artan transaminazlar, sepsis ve akut böbrek hasarıydı. İmmün aracılı advers reaksiyonlar ayrıca pnömonit, kolit, hepatit, endokrinopatiler, nefrit ve dermatolojik toksisite dahil dostarlimab-gxly ile ilişkilidir.

Önerilen dostarlimab dozu, 30 dakika boyunca intravenöz infüzyon olarak ilk 1 ila 4. kürler için her 3 haftada bir 500 mg'dır. 4. dozdan 3 hafta sonra başlayan müteakip doz, her 6 haftada bir 1.000 mg'dır.