15 Nisan 2016’da Oncology Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, ameliyat sonrası hastalığın tekrarlama ihtimali düşük olan erken evre seminomlu (testis kanseri) hastalarda, adjuvan (koruyucu) kemoterapi yerine ilaçsız aktif takip uygulanabilir.

Testis kanseri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkerklerde en sık görülen kanser çeşididir. Bu kanserlerin çoğu (%90’da fazlası) germ hücreler olarak bilinen sprem üreten hücrelerde gelişir. İki tür germ hücreli tümör vardır:

  • Seminom
  • Non-seminom (seminom-dışı)

Bu iki türün hücreleri mikroskop altında oldukça farklı gözükür ve tedavi yaklaşımları da birbirinden farklıdır.

Seminom türlerinin %95’inden fazlası klasik seminom olarak adlandırılır ve en sık 25-45 yaş arası erkeklerde görülür.

Bu linkten testis kanserinin belirtilerini okuyabilirsiniz.

Testis kanserinin tedavisi hastalığın tipine (seminon, non-seminon ve miks germ hücreli tümörler) ve evresine bağlıdır.

Evre-1 (erken evre) seminomun standart tedavisi orşiyektomi olarak adlandırılan ameliyatı takiben adjuvan (koruyucu amaçlı) kemoterapi uygulamasıdır. Bu hastalarda, hastalığın tekrarlama ihtimalinin düşük olduğu bilindiğinden koruyucu olarak uygulanan kemoterapinin gerekliliği uzun süredir sorgulanmaktadır. İşte tam bu noktada, yazımızın konusu olan çalışma bu soruya önemli cevaplar vermiş görünüyor. Çalışma çok merkezli, prospektif, klinik olarak evre-1 seminomlu (erken evre testis tümörü) 897 hastayı kapsamaktadır.

Çalışmaya aktif hasta alımı 2007-2010 yılları arasında olmuş; hastalar ortanca olarak 5.6 yıl takip edilmiş; hastaların 469’una tek doz karboplatin isimli kemoterapi uygulanırken, 422’si ilaçsız aktif takip edilmiştir.

Testis kanseri hücrelerinin rete testis denilen bölgeye invazyonu (sirayeti) ve tümör çapının 4 cm’den büyük olması, hastalığın tekrarlamasının (relaps) işaretleri olarak saptanmış ve bunlara ”relapsı işaret eden risk faktörleri” denilmiş.

Risk faktörleri taşımayan hastalarda hastalığın tekrarlama oranları, tedavisiz takip edilen grupta %4’e karşın, tek doz adjuvan karboplatin isimli kemoterapi alan grupta %2,2 olarak bulunmuştur; bir veya iki risk faktörüne sahip hastalarda relaps oranları tedavisiz takip edilen grupta %15,5 ve kemoterapi alan grupta %9,3 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, risk faktörleri taşımayan erken evre (klinik evre-1) seminomlu hastalar, bu hastalığın ameliyat sonrası standart tedavisi olan adjuvan kemoterapisi karboplatinden anlamlı olarak fayda görmemektedir ve bu hastalarda relaps ihtimali daha düşüktür.