HER2-negatif, lokal olarak ileri evre, cerrahi ile çıkarılamayan veya metastatik mide veya gastroözofageal bileşke (GÖB) adenokarsinomlu yetişkin hastaların birinci basamak tedavisi olarak pembrolizumab (Keytruda, Merck) immünoterapisi, flurourasil ve platin içeren kemoterapi ile birlikte kullanılmak üzere, 16 Kasım 2023 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldı.

KEYNOTE-859 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkililik, daha önce metastatik hastalık için sistemik tedavi almamış HER2-negatif ileri mide veya GÖB adenokarsinomlu 1579 hastayı kaydeden çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo-kontrollü KEYNOTE-859 çalışmasında değerlendirildi.

Hastalar rastgele (1:1 oranında) pembrolizumab 200 mg veya plasebo ile, araştırmacının seçimi olan kemoterapi kombinasyonunu almak üzere ayrıldı; bu kombinasyon cisplatin 80 mg/m2 ile 5-FU 800 mg/m2/gün 5 gün süreyle (FP) ya da oksaliplatin 130 mg/m2 1. gün ile kapessitabin 1000 mg/m2 günde iki kez 14 gün süreyle (CAPOX) her 21 günlük döngüde uygulanıyordu.

Ana etkililik sonuç ölçütü genel sağ kalım (OS: overall survival) idi. Ek ikincil etkililik sonuç ölçütleri arasında progresyonsuz sağ kalım (PFS: progression free survival), genel yanıt oranı (ORR: overall response rate) ve yanıt süresi (DOR: duration of response) bulunuyordu.

Sonuçlar

Pembrolizumab ve kemoterapi tedavisi ile genel sağkalım, progresyonsuz sağkalım ve genel yanıt oranında istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlandı.

KEYNOTE 859 Çalışması sonuçları ileri evre mide ve gastroözofajeal kanser birinci basamak te

Pembrolizumab kolu için ortanca genel sağkalım 12.9 ay (95% CI: 11.9, 14.0) iken plasebo kolu için 11.5 ay (95% CI: 10.6, 12.1) idi (hazard oranı [HR] 0.78 [95% CI: 0.70, 0.87]; p-değeri <0.0001).

İlgili kollarda ortanca progresyonsuz sağkalım 6.9 ay (95% CI: 6.3, 7.2) ve 5.6 ay (95% CI: 5.5, 5.7) (HR 0.76 [95% CI: 0.67, 0.85]; p-değeri <0.0001) olarak saptandı.

Genel yanıt oranı, sırasıyla %51 (95% CI: 48, 55) ve %42 (95% CI: 38, 45) (p-değeri <0.0001) iken; pembrolizumab kolu için ortanca yanıt süresi 8 ay (95% CI: 7.0, 9.7), plasebo kolu için 5.7 ay (95% CI: 5.5, 6.9) idi.

Ek olarak öngörülen bir analiz, PD-L1 CPS ≥ 1 ve CPS ≥ 10 ifade eden tümörleri olan hastalarda pembrolizumab alanında GS, PFS ve GYO'da istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi.

Pembrolizumab nedeniyle yan etkiler sebebiyle tedaviyi kalıcı olarak bırakan hastaların oranı %15'ti.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez toksisiteye kadar 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır. Pembrolizumab, aynı gün kemoterapi ile verilecekse, kemoterapiden önce uygulanmalıdır.

İlgili konu: HER2 Pozitif Mide Kanseri Tedavisinde Pembrolizumab İmmünoterapisi FDA Onayı Aldı