5 Mayıs 2021'de, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bölgesel olarak ilerlediği için ameliyat edilemeyen veya metastaz yapmış HER2 pozitif mide veya gastroözofageal bağlantı (GEJ) adenokarsinomu olan hastaların birinci basamak tedavisi için trastuzumab, floropirimidin ve platin içeren kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapiye hızlandırılmış onay verdi.

07.11.2023 Tarihli Önemli Güncelleme

7 Kasım 2023'te FDA, lokal ileri rezeke edilemeyen veya metastatik HER2 pozitif mide veya gastroözofageal bileşke (GEJ) adenokarsinomu hastalarının birinci basamak tedavisi için trastuzumab, floropirimidin ve platin içeren kemoterapi ile birlikte pembrolizumabın mevcut endikasyonunu revize etti. Hızlandırılmış onay düzenlemeleri kapsamında onaylanmaya devam eden bu güncellenmiş endikasyon, kullanımını FDA onaylı bir testle belirlenen tümörleri PD-L1 (CPS ≥ 1) eksprese eden hastalarla sınırlandırmaktadır. Daha önce PD-L1 pozitiflik şartı bulunmuyordu.

FDA ayrıca Agilent PD-L1 IHC 22C3 pharmDx'i, tümörleri PD-L1 (CPS ≥ 1) eksprese eden gastrik veya GEJ adenokarsinomlu hastaları seçmek için yardımcı teşhis cihazı olarak onayladı.

Mide ve mide-yemek borusu bileşke kanserlerinin %15 ila 20'si, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2'yi (HER2) kanser hücresi yüzeyinde aşırı bulundurur ki bunlara HER2 pozitif mide kanseri denir. İleri evre ve HER2 pozitif mide kanserli hastalar için bu onaya kadar standart 1. basamak tedavi, kemoterapi artı HER2’ye karşı uzun yıllardır kullandığımız trastuzumab adlı antikordur.

KEYNOTE-811 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Onay, HER2 pozitif ileri evre mide veya gastroözofageal bileşke (GEJ) adenokarsinomu için daha önce sistemik tedavi almamış hastaları kapsayan KEYNOTE-811 çalışması ile geldi. Hastalar, trastuzumab ve florourasil artı sisplatin veya kapesitabin artı oksaliplatin ile kombinasyon halinde her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab veya plasebo almak üzere randomize edilmiştir (1:1).

Bu analiz için ana etkililik ölçüsü, körleştirilmiş bağımsız inceleme komitesi tarafından değerlendirilen genel yanıt oranıdır.

Sonuçlar

  • Genel yanıt oranı, pembrolizumab kolunda % 74 (% 95 CI 66, 82) ve plasebo kolunda % 52 (% 95 CI 43, 61) idi (tek taraflı p değeri <0.0001, istatistiksel olarak anlamlı).
  • Ortanca yanıt süresi, pembrolizumab ile tedavi edilen hastalar için 10.6 ay (aralık 1.1+, 16.5+) ve plasebo kolundakiler için 9.5 ay (aralık 1.4+, 15.4+) olmuştur.

Yan Etkiler

Çalışma KEYNOTE-811'de pembrolizumab alan hastalarda gözlemlenen advers reaksiyon profili, bilinen pembrolizumab güvenlik profili ile uyumludur.

Doz

Trastuzumab ve kemoterapi ile kombinasyon halinde lokal olarak ilerlemiş rezeke edilemeyen veya metastatik HER2 pozitif mide veya GEJ adenokarsinomu olan yetişkin hastalar için önerilen pembrolizumab dozu 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır.