Yaşlanan nüfus, dünya genelinde sağlık sistemlerine ek bir yük getiriyor çünkü yaşlı bireyler, çeşitli sosyal ve psikolojik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu zorlukları hafifletmek adına birçok ülke, mental (zihin) sağlığı desteklemek ve geliştirmek için hobi katılımını teşvik etmektedir. Ancak, farklı ulusal ortamlarda bu tür katılımların faydalarının tutarlı olup olmadığı henüz net değildir. Bu çalışma, 16 ülkede beş uzun dönemli çalışma kapsamında 93 bin katılımcı üzerinde hobi katılımı ve mental sağlığın çeşitli yönleri arasındaki ilişkileri incelemektedir.

Çalışmanın Önemi

Sağlık alanındaki ilerlemeler, insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olmuş olsa da, sağlıklı yaşam beklentisi (bir kişinin herhangi bir engellilik, fiziksel veya psikolojik hastalık veya yaralanma olmaksızın iyi sağlıkla yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı) yaşam beklentisindeki artışla eşleşmemektedir. Bu, global sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinde sürdürülemez yükler yaratmakta ve finansal ve iş gücü planlama zorluklarına neden olmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve global sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek için, yaşlı yetişkinlerin mental sağlığını ve refahını artırmak için maliyet etkili stratejileri keşfetmek önemlidir.

Yaşlanan nüfuslar, yalnızlık, sosyal izolasyon ve kötüleşen mental sağlık gibi sosyal ve psikolojik zorluklar yaşayabilmektedirler. Bu zorluklar, artan fiziksel çok hastalıklılık ve yaşam kaybıyla ilişkilidir. Global olarak, 65 yaş ve üstü nüfus diğer yaş gruplarına göre daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Birleşmiş Milletler'e göre, 2019'da her 11 kişiden biri 65 yaş ve üstündeydi ve bu oranın 2050 yılına kadar her 6 kişiden birine çıkması beklenmektedir.

Psikososyal aktivitelere katılımın bu zorlukları nasıl ele alabileceğine dair global bir ilgi bulunmaktadır.

Makalede, hobilerin çeşitli kategorilerde gruplandırıldığı belirtiliyor. İşte bazı örnekler:

 1. Fiziksel Aktiviteler: Bu kategori, sporlar, yürüyüş, dans gibi bedensel hareket gerektiren aktiviteleri içerir.
 2. Sanat ve Kültürel Katılım: Resim yapma, müzik dinleme veya çalma, tiyatro izleme gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler bu kategoriye girer.
 3. Sosyal ve Toplum Katılımı: Toplum hizmetleri, grup etkinlikleri veya sosyal kulüplere katılım gibi sosyal etkinlikler bu kategoriye dahildir.

Bu hobiler, yaşlı bireylerin "üçüncü yaş" dönemini uzatabilir ve "üretken yaşlanma" dönemini yaratabilir, yaşa bağlı mental sağlık düşüşlerini önleyebilir ve genel refahı artırabilir.

Bu nedenle, birçok ülke, özellikle yaşlı yetişkinler arasında katılımı artırmaya yönelik olarak mental sağlığı ve refahı desteklemek ve geliştirmek için hobileri ve boş zaman aktivitelerini destekleyen politikaları ve önerileri tanıtmıştır.

Bu politikalar, hobilerin yaşlı yetişkinler için mental sağlığın ve refahın çok boyutlu yönlerini, depresyon ve psikiyatrik durumların negatif semptomatolojisi ve klinik tanıları, deneyimsel refah (örneğin, pozitif ve negatif etki) ve değerlendirme refahı (örneğin, yaşam memnuniyeti) ve özgül refah (örneğin, yaşam amacı) nasıl artırabileceğini gösteren büyük bir araştırma kitlesine dayanmaktadır.

Araştırma Bulguları

Bu makale, 65 yaş ve üstü yetişkinlerde hobi katılımı ve mental sağlık arasındaki ilişkiyi, farklı ülkelerdeki beş uzun dönemli çalışma üzerinden incelemek üzere tasarlanmıştır. Araştırma, İngiltere, Japonya, ABD ve Çin'de yaşayan katılımcıları takip eden uzun dönemli çalışmaları içermektedir.

16 ülkede 65 yaş üstü kişilerde hobi alışkanlıklarının oranları nature çalışması 202

Ülkeler arasında hobi katılım oranları önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Örneğin, İspanya'da katılımcıların yalnızca %51'i bir hobiye sahipken, Danimarka'da bu oran %96'ya çıkmaktadır. Hobi katılımı düzeyleri en yüksek ülkeler Danimarka, İsveç ve İsviçre olarak sıralanırken, en düşük katılım oranları İtalya, İspanya ve Çin'de gözlemlenmiştir. 

Ayrıca, hobi katılımı, dünya mutluluk endeksi puanı ve yaşam beklentisi yüksek olan ülkelerde daha yaygındır.

Çalışmanın diğer bazı önemli sonuçları:

Araştırma Katılımcıları ve Demografik Bilgiler

 • Araştırma, 16 farklı ülkeden ve 93,263 katılımcıdan toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir.
 • Katılımcıların yaş ortalaması 71.7 ile 75.9 arasında değişmektedir.
 • Katılımcıların çoğunluğu kadındır (Çin, Japonya ve Almanya hariç).
 • Katılımcıların %70'ten fazlası emeklidir (Çin, Japonya ve İspanya hariç).
 • Katılımcıların %60'tan fazlası uzun süreli mental veya fiziksel sağlık sorunları yaşamıştır.

Hobi Katılımı ve Mental Sağlık Arasındaki İlişki

 • Hobi katılımı, depresif belirtilerle negatif; öz bildirilen sağlık, mutluluk ve yaşam memnuniyetiyle pozitif bir ilişki göstermektedir.
 • Hobi katılımı, daha az depresif belirti, daha iyi öz bildirilen sağlık, daha fazla mutluluk ve daha yüksek yaşam memnuniyeti ile ilişkilendirilmiştir.
 • Hobi katılımı, ülkeler arası farklılıkları açıklayan ülke düzeyindeki faktörlerle de ilişkilidir (örneğin, dünya mutluluk endeksi, ülke zenginliği, yaşam beklentisi).

Yönlülük ve Ülke Düzeyindeki Faktörler

 • Hobi katılımının mental sağlık üzerindeki etkileri, ülkenin ekonomik ve sosyal özellikleri gibi ülke düzeyindeki faktörler tarafından belirgin bir şekilde etkilenmektedir.
 • Hobiye katılım, bir ülkenin dünya mutluluk endeksi puanı, kişi başına düşen milli gelir (ülke zenginliği) ve yaşam beklentisi yüksek olduğunda daha fazla görülüyor. Ancak, bir ülkedeki gelir eşitsizliğini ölçen Gini endeksi yüksek olduğunda, hobiye katılım daha düşük oluyor.

Hassasiyet Analizleri

 • Cinsiyete göre stratifiye edilen analizler, hobi katılımının hem kadınlar hem de erkekler için faydalı olduğunu göstermektedir.
 • Emekli olan katılımcılar da dahil olmak üzere, hobi katılımının pozitif etkileri gözlemlenmiştir.

Sonuç

Hobi alışkanlığının olumlu etkileri, kültürel farklılıklar gözetilmeksizin, global bir ölçekte gözlemlenmiştir, bu da hobi katılımının, global halk sağlığı politikaları ve uygulamaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, hobi katılımının mental sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bireylerin yaşadığı ülkenin mutluluk endeksi ve yaşam beklentisi ile de güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu bulgular, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sistemlerindeki yükü hafifletmek amacıyla, hobi katılımını teşvik eden politikaların ve programların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yaşlı nüfus arasında hobi katılımını artırmak, sağlıklı bir yaşam beklentisi oluşturmak ve yaşlanan nüfusun sağlık sistemleri üzerindeki yükünü hafifletmek için uluslararası bir öncelik haline gelmelidir.