Alman Testis Kanseri Çalışma Grubu 1996 yılından beri tedavi kalitesini geliştirmek için bir dizi Testis Kanseri Tedavi Rehberi yayınlanmaktadır. Bu rehberler 2008 yılındaki baskısında ‘’Germ Hücreli Kanser Tanı ve Tedavisinde Avrupa Konsensüsü’’ olarak güncellenmiştir. Rehberde yayınlanan bazı çalışmaların etkilerinin klinik pratikte sınırlı olduğu görülmüştür. Bu sebeple 2006 yılında Alman Testis Kanseri Çalışma Grubu, evreleme değerlendirmesi ve orşiektomi (testisin cerrahi yolla çıkarılması) yapılan hastaların tedavi planlaması için ulusal ikinci görüş sistemi kurarak tedavi kalitesini artırmayı hedeflemiştir.

Yapılan çalışmanın amacı tedavi kalitesini artırmak için uygulamaya konan ikinci görüş sisteminin yer aldığı rehberlerin etkisini incelemek olmuştur.

Çalışmada önce, tavsiye arayan ürolog ve ikinci görüş merkezleri arasında internet üzerinden bilgi alışveriş ağı kurulmuştur. 18 klinikten oluşan ikinci görüş merkezleri, tedavi rehberlerinin gelişiminde katkı sağlamıştır.

Veriler klinik, radyolojik ve patohistolojik bilgiler; planlanan tedavi; ikinci görüş merkezi tarafından tavsiye edilen tedavi ve tedavi uygulamadan hastalığı takip etme olarak belirlenmiştir.

Yapılan çalışmada, Şubat 2006 – Eylül 2008 yılları arası 642 ikinci görüş talep edildiği görülmüştür. Vakaların %32.3’ünde tavsiye arayan ürolog tarafından planlanan tedavi ile ikinci görüş merkezi tarafından tavsiye edilen tedavi arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın seminom olanlara nazaran seminom dışı testis tümörlerinde daha fazla olduğu belirlenmiş, ileri evre tümörlerde de artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Vakaların %71.8’inde uygulanan tedavinin ikinci görüş tarafından tavsiye edilen tedaviler olduğu belirlenmiştir. Farklı ikinci görüş ile, gereksiz yere uygulanan tedavilerin %40.3, yetersiz tedavilerin ise %26.5 oranında önlendiği bildirilmiştir.

Yaklaşık her altı hastadan birinde ikinci görüş ile tedavide değişikliğe gidilmiştir. Bu çalışma, kanser gibi hayati bir hastalığın tedavisinde bile ciddi görüş farklılıkları olabildiğini ve ikinci görüş sistemi ile belli alanda uzmanlaşan hekimlere daha kolay erişilebileceğini göstermiştir. Biz de, ikinci görüş sisteminin gelecekte daha da gelişerek tüm kanser türlerinde tanı ve tedavi kararının önemli bir parçası haline geleceğini düşünmekteyiz.