Daha önce sistemik tedavi almamış ileri evre hepatosellüler karsinomlu (karaciğer kanseri) hastalarda gerçekleştirilen ve Journal of Clinical Oncology'de bildirilen bir Çin faz III çalışmasında (FOHAIC-1) Lyu ve arkadaşları, FOLFOX (florourasil, lökovorin ve oksaliplatin; HAIC-FO) ile hepatik arteriyel infüzyon (intraarteriel) kemoterapisinin hastalarda sorafenibe karşı genel sağkalımı önemli ölçüde uzattığını buldu.

Karaciğer Kanseri için Atar Damardan Kemoterapi

Mayıs 2017 ile Mayıs 2020 arasında yapılan bu klinik çalışmada 262 hasta rastgele iki gruba bölündü:

 • 130 hasta HAIC-FO koluna alındı
 • 132 hasta günde iki kez 400 mg sorafenib almak üzere standart tedavi koluna atandı.

HAIC-FO rejimindeki ilaçalr ve dozlar şu şekilde idi:

 • 130 mg/m2 oksaliplatin
 • 200 mg/m2 lökovorin,
 • 400 mg/m2  puşe ve
 • 2.400 mg/m2  fluorourasil infüzyon.

Bu rejim ardışık her 3 haftada bir, girişimsel radyologlar tarafından kateter yoluyla karaciğeri besleyen hepatik arterden uygulanmıştır. Aşağıda, hepatik arterden kemoterapinin nasıl uygulandığı resmedilmiştir.

Karaciğere hepatik arterden kemoterapi

Çalışmada hedeflenen birincil sonlanım noktası, genel sağkalımdı.

Dikkat Çeken Sonuçlar

Tüm hastalar arasında;

 • medyan (ortanca) tümör boyutu 11,2 cm (çeyrekler arası aralık [IQR] = 8,5-13,7 cm),
 • makrovasküler invazyon %65.6'da mevcuttu ve
 • %49.2'sinde karaciğer veya Vp-4 portal vende > %50 tümör hacmi tutulumu ve tümör trombozu vardı.

HAIC-FO grubunda ortanca takip süresi 17.1 ay (IQR = 11.2–37.6 ay) ve sorafenib grubunda 19.8 ay (IQR = 12.3–21.4 ay) idi.

Veri eşiğinde (Ekim 2020 itibarı ile);

 • Ortanca genel sağkalım HAIC-FO grubunda 13,9 ay (%95 güven aralığı [GA] = 10,6–17,2 ay), sorafenibde ise 8,2 ay (%95 GA = 7,5–9.0 ay) idi. (tehlike oranı [HR] = 0.408, %95 GA = 0.301–0.552, P < .001).
 • Karaciğerde > %50 tümör hacmi tutulumu veya Vp-4 portal ven tümörü trombozu olan yüksek riskli hasta popülasyonunda, oratnca genel sağkalım 10.8 aya karşılık 5.7 aydı (HR = 0.343, %95 GA = 0.219-0.538, P < .001).
 • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, HAIC-FO grubunda 7.8 aydı (%95 GA = 6.0-9.6 ay), sorafenib grubunda 4.3 aydı (%95 GA = 3.6-5.0 ay) (HR = 0.451, %95 GA = 0.340–0.598, P < .001).
 • Objektif yanıt hastaların %31.5'ine karşı %1.5'inde gözlendi ( P < .001). HAIC-FO'ya yanıt verenlere karşı yanıt vermeyenlerde ortanca genel sağkalım 19.3'e karşı 10.6 aydı (HR = 0.323, %95 GA = 0.186-0.560, P = .002).
 • HAIC-FO grubunda, 16 hastada (%12.3) tümör evrelemesinde azalma meydana geldi; bunlardan 15'i küratif cerrahi veya ablasyon aldı ve 1 yıllık %93.8'lik bir oranla 20.8 aylık bir ortanca genel sağkalım sergiledi.

Araştırmacılar, HAIC-FO'ya yanıt veren hastaların %83'ünü tanımlayan 15 genli bir tahmin modeli geliştirdiler.

HAIC-FO grubundaki hastaların %20.3'ünde, sorafenib grubunun %48.1'inde tedaviyle ilgili 3. veya 4. derece yan etkiler meydana geldi.

Sonuç olarak araştırmacılar, karaciğer atar damarından uygulanan FOLFOX kemoterapi rejimi ile, ileri evre hepatoselüler karsinomda, yüksek karaciğer-için hastalık yükü olsa bile, sorafenibden daha iyi sağkalım sonuçları elde etti.

*

Aşağıda, ileri evre karaciğer kanserinde FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı tedavileri görebilirsiniz: