Geleneksel, bitkisel ve alternatif tıp kapsamında değerlendirilen ürünlerin ve uygulamaların kullanımı kanser hastaları arasında yaygındır ve kanser tedavisine ilişkin bireysel ve toplumsal inançları yansıtabilir (yazının devamında "geleneksel, bitkisel ve alternatif tıp" uygulamaları, sadece "alternatif tıp" ismi ile ifade edilecektir).

2006 ve 2018 yılları arasında kanserli hastalarda alternatif tıp ürünlerinin kullanımını değerlendiren güncel bir makale, son yıllarda kanser hastaları arasında bu eğilimin azaldığını gösteriyor. Gelin, çalışmanın detaylarını ve bu sonucun olası sebeplerini değerlendirelim.

10 yıllık farkın ölçümü

Araştırma kapsamında kanser hastaları 2 gruba ayrıldı; birinci grup 2006 ile 2008 yılları arasında, ikinci grup 2016 ile 2018 yılları arasında alternaitf tıp kullanımı açısından değerlendirildi.

Çalışma, hastaların kişisel ve klinik bilgileri yanında kullandıkları alternatif tıp ürünü türleri, kullanım nedenleri ve algılanan yararları hakkında sorular soran kesitsel bir çalışmadır. Araştırmacılar, iki grup arasındaki alternatif tıp kullanım modellerindeki ve diğer değişkenlerdeki değişiklikleri karşılaştırdı.

Sonuçlar

Grup 1'de 464 hasta ve grup 2'de 952 hasta olmak üzere toplam 1416 hasta çalışmaya dahil edildi.

Grup 1'in, Grup 2'ye kıyasla kanseri tedavi etmek için alternatif tıp kullanma olasılığı daha yüksekti (sırasıyla %84,4'e karşı %73, p <0,0001)

2. grubun alternatif tıp yöntemlerini kullanmadaki ana amaçları ağrı kontrolü ve iştahı iyileştirme gibi durumlardı.

Alternatif tıp ürünü kullanımı bilgisinin onkologlarla paylaşılması zaman içinde önemli ölçüde değişmedi ve düşük kaldı (Grup 1'de %31,6 ve Grup 2 için %35,7).

Bununla birlikte, doktorların Grup 1'e kıyasla Grup 2'de alternatif tıp kullanımına karşı daha fazla karşı görüş ifade etme olasılığı daha yüksekti (sırasıyla %48.7'ye karşı %19.1, p < 0,001). Yani onkolojide zamanla doktorlar, alternatif tıbba karşı daha net bir duruş sergilemeye başladı.

Yazarlar, on yıl içinde kanser hastaları arasında alternatif tıp kullanımında, bu hasta grubundaki toplumsal ve kültürel değişiklikleri yansıtan önemli bir değişiklik olduğu sonucuna varmışlardır.

Onkolojide geleneksel, alternatif ve btkisel tedavilere ilgi neden azalıyor?

Bunun en önemli sebebi onkolojideki gelişmelerin sadece bilim insanları ve doktorlar değil, hastalar ve toplum tarafından da fark ediliyor olmasıdır.

Gerçekten 2010 sonrası onkolojide başta immünoterapiler ve hedefe yönelik akıllı ilaçlarla hastaların yaşamlarına önemli katkılara tanık olduk. Elbette tüm kanserlerde tam şifaya ulaşmak için daha çok yolumuz var, fakat tarihi, insanlık tarihinden bile eski olan bu hastalıkta birkaç on yıl içinde alınan yol umut vericidir. Buna paralel olarak, hastaların odakları alternatif tıp ürünlerinden ziyade yeni tedavilere ulaşmak olmuştur.