Amerika’da yapılan 2017 ASCO Kanser Kongresi’nde sunulan safra yolları kanserlerinde ameliyat sonrası uygulanan kapesitabin (capecitabine) isimli kemoterapi hastaların yaşam süresini anlamlı düzeyde artırdı.

Kolanjiokarsinom veya kolanjiokanser olarak da adlandırılan safra yolları kanseri , karaciğerin içinde yer alan (intrahepatik) safra yolları, safra kesesi ve karaciğerin dışında (ekstrahepatik) yer alan safra yolları olarak kabaca üç bölgede gözlenir. Bu alanlarda ortaya çıkan erke evre safra yolları kanserlerinde öncelikli tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası 5 yılda tümörün evresine ve yerleşim yerine bağlı olarak hastaların %70-90’ında yenileme gözlenir. Biz onkologlar cerrahi sonrası safra yolları kanserinin yenilemesini önlemek amacı ile koruyucu - adjuvan kemoterapi veririz. Ancak birçok kanser türünde ameliyat sonrası hangi kemoterapiyi ne sürede kullanacağımız, iyi dizayn edilmiş kapsamlı klinik çalışmalar ile ortaya konmuş iken safra yolları kanserinde bu alanda bilgi yetersizdir.

ASCO 2017’de bildirilen çalışmada ameliyat edilen 447 safra yolu kanserli hasta iki gruba ayrılarak bir gruba kapesitabin adlı ağızdan içilen bir kemoterapi ilacı koruyucu amaçlı uygulanırken diğer gruba herhangi bir kemoterapi verilmeden gözlendi. Hastaların tümörlerinin %47’si karaciğer içi ve hiler bölge yerleşimli iken %18’i safra kesesi ve %35’u karaciğer dışı yerleşimliydi. Safra yolları kanserli hastalara ameliyat sonrası kapesitabin isimli ilaç vücut yüzeylerine göre 1250 mg/m2 1-14 günler verilip 7 gün dinlendirildi ve 8 kür bu tedavi uygulandı. Ameliyat sonrası hastaların %62’sinde geride mikroskobik düzeyde de olsa ameliyat sınırında tümör kalmamıştı, %38’inde cerrahi sınır pozitifti ve %46 hastanın lenf bezlerine sirayet - metastaz bulundu.

Yaklaşık 6 ay süresince ameliyat sonrası safra yolları kanserli hastalara uygulanan kapesitabin adlı kemoterapi ilacı ile ölüm riskinde %25 oranında bir azalma elde edildi. Koruyucu amaçlı uygulanan kapesitabin adlı kemoterapi ilacı safra yoları kanserli hastaların ortalama yaşam süresini 36 aydan 53 aya çıkardı ve bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Uzun yıllardır ilk kez derli toplu ve iyi dizayn edilmiş bir çalışma ile safra yolları kanserli hastaların koruyucu tedavisinde yol gösterici bir sonuç elde edilmiş oldu. Bu sonuçlar, safra yolları kanserli hastalar için köşe taşı niteliğinde bir bilgi sundu. Elde edilen veriler doğrultusunda kapesitabinin ameliyat olmuş safra yolları kanserinde 6 ay koruyucu amaçlı kullanımının günlük pratiğimizde hızla yerini alacağını düşünmekteyiz.