PI3K inhibitörü sınıfından, inavolisib olarak bilinen yeni bir hedefe yönelik kanser ilacı, hormon reseptörü (HR) pozitif, HER2-negatif, ileri evre meme kanserli ve ameliyat sonrası hormonal tedavi sırasında veya tamamlandıktan sonraki 12 ay içinde kanseri ilerlemiş veya tekrarlamış (nüks etmiş) PIK3CA mutasyonlu hastalarda, palbosiklib (kutu adı Reampla) ve fulvestrant (kutu adı Faslodex) ile kombinasyon halinde progresyonsuz sağkalım süresini (PFS), sadece palbosiklib ve fulvestrant ile tedavi görenlere kıyasla iki katından fazla uzattı.

Inavolisib eğer onaylanırsa, belirli PIK3CA mutasyonuna sahip kanserlerin tedavisinde alpelisib etken maddeli Pimreva adlı ilaca alternatif bir seçenek olabilir.

İleri evre meme kanseri ya ameliyatla çıkarılamayak düzeyde lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik hastalığı ifade eder:

 • Lokal ileri düzey meme kanseri meme yakınındaki dokulara yayılmıştır, ancak meme dışındaki vücut kısımlarına yayılmamıştır.
 • Metastatik meme kanseri, kemikler veya karaciğer gibi memeden uzakta vücudun kısımlarına yayılmıştır.
 • Progresyonsuz sağkalım, kanser büyümeden hastanın yaşadığı süredir; bir diğer ifade ile tedavi ile hastalığın kontrol altıdan tutulduğu süreyi ifade eder.

Inavolisib sonuçlarının gösterildiği faz-3 INAVO120 araştırması, 8 Aralık 2023 tarihinde San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda (SABCS) sunuldu.

Bu Çalışma Neden Yapıldı?

HT pozitif, HER2-negatif meme kanserlerinin %40'ında PIK3CA mutasyonu bulunur. Şu anda, bu mutasyona sahip meme kanserini tedavi etmek için onaylı yalnızca bir ilaç, alpelisib bulunmaktadır, bu da bir PI3K inhibitörüdür.

PI3K inhibitörleri, PI3K yolunu bloke eder. PI3K yolu, sağlıklı ve kanserli hücreler dahil olmak üzere tüm hücrelerin enerji almasına yardımcı olur. PIK3CA geninde bir mutasyon nedeniyle bu yol aşırı aktif hale geldiğinde, kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve büyümesine izin verebilir. PI3K inhibitörleri bu yolu bloke ederek, kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar.

PIK3CA geninde farklı mutasyonlar, araştırmacılar tarafından izoformlar olarak adlandırılan farklı PI3 protein formları oluşturur. PI3'ün birkaç izoformu vardır; bunlardan biri alfa izoformudur. Alpelisib özellikle alfa izoformunu hedef alır.

Alfa izoformunu hedef almasından dolayı, alpelisib çok yüksek kan şekeri seviyelerine ve ciddi cilt reaksiyonlarına, döküntü ve kabarcıklar da dahil olmak üzere, neden olabilir.

Inavolisib de alfa izoformunu hedef alır, ancak ek olarak, izoformun mutant formlarına da zarar verir. Araştırmacılar, bunun alpelisibden daha az şiddetli yan etkilere neden olacağını düşünüyorlar.

Çalışmanın Detayları

Çalışma, ameliyat sonrası hormonal tedavi ile tedavi edilirken veya tamamlandıktan sonraki 12 ay içinde kanseri veya nüks etmiş PIK3CA mutasyonlu, hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif ileri evre meme kanseri teşhisi konmuş 325 kişiyi içeriyordu.

Hiçbir hasta ileri evre meme kanseri için tedavi almamıştı.

Araştırmacılar kişileri iki tedavi grubuna rastgele atadılar:

 • 161 kişi inavolisib, palbosiklib ve fulvestrant aldı
 • 164 kişi inavolisib gibi görünen ancak içinde ilaç bulunmayan bir plasebo + palbosiklib ve fulvestrant aldı

Kişiler, kanser büyüyene veya kabul edilemez yan etkiler gelişene kadar tedaviyi aldılar.

Bu 325 hastanın, hormonal tedaviye dirençli olmaları dışında şu ilave yüksek risk özellikleri vardı:

 • Hastaların %48'i menopoz öncesi dönemde idi.
 • %80'inde visseral (iç organ) metastazı, %50'sinde karaciğer tutulumu vardı.

Diğer özellikler:

 • %38 Asyalı.
 • %48 yalnızca adjuvan tamoksifen kullanımı.

Sonuçlar

Ortanca takip süresi 21.3 aydı. Bu, kişilerin yarısının daha uzun süre, diğer yarısının daha kısa süre takip edildiği anlamına gelir.

Ortanca takip süresinde, inavolisib ile palbosiklib ve fulvestrant alan kişilerde progresyonsuz sağkalım süresi, yalnızca palbosiklib ve fulvestrant alanlara kıyasla iki katından fazla uzundu. Progresyonsuz sağkalım:

 • Inavolisib, palbosiklib ve fulvestrant alan kişilerde 15 ay
 • Yalnızca palbosiklib ve fulvestrant alan kişilerde 7.3 ay
 • Stratifiye edilmiş risk oranı (95% GA): HR 0.43 (0.32, 0.59) p<0.0001
 • Inavolisib kolunda 6. ayda PFS oranı %82.9'a ulaşırken, kontrol kolunda bu oran %55.9 olarak tespit edildi. 12. ay itibarıyla, Inavolisib grubunda PFS %55.9 iken, kontrol grubunda %32.6'dır. 18. ay itibarı ile bu oran % 46.2'ye karşılık %21.2 idi.

INAVO120 mPIK3CA HR poz HER2 neg metastatik meme kanserinde birinci basamak tedavi Olarak Fulvestra

Genel sağkalım bilgisi — kanser büyüse de büyümesede kişilerin ne kadar yaşadığı — henüz analiz edilmeye hazır değildi, ancak inavolisib alan kişilerde daha iyi genel sağkalım eğilimi vardı.

Inavolisibin palbosiklib ve fulvestrant ile kombinasyonu, PIK3CA-mutasyonlu, hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif ileri evre meme kanseri hastaları için yeni bir standart tedavi olabilir.

Inavolisib Yan Etkileri

Sonuçlar, inavolisibin alpelisibden daha az şiddetli yan etkilere neden olacağı yönündeki araştırmacıların umutlarını gerçekleştirdiğini öne sürüyor.

Inavolisibin neden olduğu en yaygın (%25'ten fazla) yan etkiler:

 • düşük beyaz kan hücresi sayımı
 • ağız yaraları
 • anemi
 • yüksek kan şekeri seviyeleri
 • ishal
 • bulantı
 • döküntü

Ve ağız yaraları, yüksek kan şekeri seviyeleri, ishal ve döküntü yaygın yan etkiler olmasına rağmen, çoğu kişi için ciddi değildi:

 • %5.6'sında ciddi ağız yaraları vardı
 • %5.6'sında ciddi yüksek kan şekeri seviyeleri vardı
 • %3.7'sinde ciddi ishal vardı
 • hiçbir kişide ciddi döküntü yoktu

Inavolisib, palbosiklib ve fulvestrant alan kişilerin sadece yaklaşık %7'si yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.

Bu çalışmanın verileri çok umut verici olmakla birlikte, inavolisibin henüz FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylanmadığını bilmek önemlidir. Inavolisibi üreten şirket olan Genentech'in, onay için başvurması bekleniyor, ancak bunun ne zaman olacağı şu an net değil.